Nyheter

Anmeldelse av Tinfos Jernverk AS

Publiseringsdato: 4. august, 1999

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Kvinesdal lensmannskontor
Liknes
4480 Kvinesdal

Oslo, 04.08.99

Anmeldelse av Tinfos Jernverk AS for overtredelse av straffeloven og forurensningsloven.

Miljøstiftelsen Bellona anmelder med dette Tinfos Jernverk AS for overtredelse av straffeloven § 152b nr. 1 og forurensningsloven § 78 første ledd, bokstav a, jfr. § 7.

Bakgrunn for anmeldelsen
Tinfos Jernverk AS er en av tre norske manganprodusenter. Til manganproduksjonen bruker Tinfos Jernverk AS manganholdig malm fra Afrika. Denne malmtypen (Comilog- malm) inneholder relativt store kvikksølvmengder, noe som fører til utslipp av kvikksølv under produksjonen. Tinfos Jernverk AS rapporterer i brev til SFT 06.12.93 at de har store utslipp av kvikksølv til luft. I tiden før 06.03.96 hadde ikke Tinfos Jernverk AS utslippstillatelse for kvikksølv til luft, slik at disse utslippene var ulovlige etter forurensningsloven § 78 første ledd, bokstav a, jfr. § 7. Anslåtte utslipp av kvikksølv i tidsrommet frem til konsesjonen ble gitt varierer fra 60 kg/år til 112 kg/år.

Objektive vilkår
Etter forurensningsloven § 7 første ledd, må ingen "ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning…." Hva som er forurensning, beskrives i § 6 første ledd nr. 1 som "tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen". Et punktutslipp av flere kilo kvikksølv vil helt klart være i strid med forurensningsloven § 7. Ettersom kvikksølvutslippene har foregått uten tillatelse, er forholdet straffbart etter forurensningsloven § 78 første ledd bokstav a. Med bakgrunn i de særskilte forhold som nevnes nedenunder ( blant annet stoffets giftighet), må forholdet rammes av den strengere bestemmelsen i § 78 annet ledd annet alternativ.

Et slikt utslipp vil også være i strid med straffeloven § 152b nr. 1 som setter straff for den som "forurenser luft, vann eller grunn slik at livsmiljøet i et område blir betydelig skadet eller trues av slik skade".

Subjektive vilkår
Straffelovens § 152b nr. 1 setter straff for den som "forsettlig eller grovt uaktsomt forurenser luft, vann eller grunn slik at livsmiljøet i et område blir betydelig skadet eller trues av slik skade". Skyldkravet etter forurensningsloven § 78 første ledd, punkt a) er forsett eller simpel uaktsomhet for den som "har gjør eller setter iverk noe som kan forurense i strid med…." forurensningsloven.

At Tinfos Jernverk var klar over utslippene, går klart frem av selskapets korrespondanse med SFT. Utslippene er altså blitt foretatt med forsett, og de subjektive vilkårene for straff er dermed oppfylt.

Foreldelse
Fristen for foreldelse regnes ifølge straffeloven § 68 første ledd fra "den dag det straffbare forhold er opphørt". I dette tilfellet dreier det seg imidlertid om en fortsatt forbrytelse, hvilket innebærer at foreldelsesfristen ikke begynner å løpe for noen del av forholdet før den ulovlige virksomheten er helt opphørt. Dette betyr at foreldelsesfristen for samtlige utslipp, også de som ligger mange år tilbake i tiden, først begynte å løpe da Tinfos Jernverk AS fikk utslippstillatelse for kvikksølv 06.03.96. For lovbrudd som må subsumeres under bestemmelsen i forurensningsloven § 78 annet ledd annet alternativ eller straffeloven § 152 b er foreldelsesfristen 10 år, jfr. strl. § 67 første ledd.

Særskilte forhold
Kvikksølv er et meget giftig grunnstoff som kan danne meget farlige organiske forbindelser. Stoffet kan gi nyreskader og motoriske og mentale forstyrrelser som følge av skader på sentralnervesystemet samt skader på fostre. Kvikksølv har selv i meget lave konsentrasjoner, kroniske giftvirkninger på mange organismer. Et utslipp av kvikksølv som det her er snakk om vil kunne føre til alvorlige skader på livsmiljøet.

Gjennom Nordsjøavtalen og nasjonale målsettinger er det oppnådd betydelig reduksjon av kvikksølvutslippene de senere år. Skal dette kunne opprettholdes er det viktig at de bedrifter som befatter seg med kvikksølv forholder seg til de regler som er gitt.

Påtale
Miljøstiftelsen Bellona mener ut fra prinsipielle synspunkter at miljøvernlovgivningen må håndheves aktivt, og at overtredelser som kan føre til skade på naturmiljøet og folks helse, må straffes. Tinfos Jernverk AS må derfor bøtestraffes med foretaksstraff i medhold av straffeloven § 48 a. En bot må være av en slik størrelse at den vil ha allmenn- og individualpreventiv effekt overfor forurensende bedrifter som sådan.

Utslippene har medført en betydelig forurensning. Påtale antas derfor ikke å være betinget av begjæring fra forurensningsmyndighetene etter forurensningsloven § 78 tredje ledd.

Med vennlig hilsen
Christine Molland Karlsen