Nyheter

Brev til SFT: Anmodning om endret utslippstillatelse for Tinfos Jernverk AS

Publiseringsdato: 4. august, 1999


Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep
0032 Oslo

Oslo, 04.08.99

Anmodning om endret utslippstillatelse for Tinfos Jernverk AS

Bellona anmoder SFT om å endre utslippstillatelsen for Tinfos Jernverk AS, Øye Smelteverk. SFT bør vedta en vesentlig lavere utslippsgrense for kvikksølv enn den som følger av gjeldende utslippstillatelse.

Bakgrunn
Tinfos Jernverk AS ble 06.03.96 gitt tillatelse til utslipp av 100 kg/år kvikksølv til luft fra Øye Smelteverk. Det går uttrykkelig frem av note 1 til tillatelsens punkt 3.1 at utslippsgrensen forutsettes senere innskjerpet. Innledningsvis i tillatelsen gjøres det oppmerksom på at forurensningsloven § 18 gir hjemmel til å foreta slike endringer. I punkt 7.1 stilles det krav om at Tinfos innen 01.07.96 redegjør for mulige tiltak for å redusere utslippet. Nye utslippsgrenser vil ifølge tillatelsen bli vurdert i lys av denne redegjørelsen.

Tinfos har en rekke ganger fått innvilget utsettelse av fristen for å komme med utslippsreduserende tiltak. I første omgang var årsaken at bedriften ikke kunne bestemme seg for hvilken renseteknologi den ville benytte. Av brev 21.11.96 fra Tinfos til SFT fremgår det bedriften til slutt har bestemt seg og at renseanlegget "er under prosjektering og vil bli bygget i løpet av 1997".

I brev 23.12.96 fra Tinfos til SFT opplyses det at leverandøren av den kvikksølvholdige råvaren vurderer å bygge et sinterverk for sintring av råvaren. Råvaren vil i så fall inneholde vesentlig mindre kvikksølv. Tinfos søker derfor om utsettelse med bygging av renseanlegg inntil leverandøren har avgjort om slikt sinterverk skal bygges. Søknaden om utsettelse innvilges i brev 05.02.97 fra SFT til Tinfos. Ifølge brevet må Tinfos innen 01.10.97 treffe "en endelig avgjørelse om rensing av kvikksølv".

Av brev 02.02.98 fra SFT til Tinfos fremgår det at Tinfos på det tidspunktet fortsatt ikke hadde tatt endelig stilling til renseprosjektet. "SFT forventer nå at bedriften fatter en beslutning om tiltak for å redusere kvikksølv", heter det. Ny frist for fremlegging av fremdriftsplan settes i brevet til 01.03.98.

I brev 26.02.98 fra Tinfos til SFT oversendes fremdriftsplan for renseanlegg. Ifølge planen er ferdigstillelsesdato satt til 01.04.99. SFT skriver i svarbrev 15.04.98 at det forventes en rensegrad på 70-80% og ferdigstillelse innen 01.04.99.

SFT vedtok 28.10.98 endringer av vilkår i utslippstillatelsen. Av konsesjonsbrevet fremgår det at Tinfos nok en gang har ombestemt seg. Råvareleverandøren hadde da nylig besluttet å bygge et sinteranlegg. Tinfos ønsket derfor å stanse planleggingen av renseanlegget, og i stedet ta i bruk den nye malmen når den kommer på markedet i år 2001. Det fremgår av konsesjonsbrevet at SFT finner at disse ønskene kan etterkommes, bl a fordi skifte av malm ifølge Tinfos vil redusere utslippene til 5-10 kg/år, mens renseanlegget bare vil redusere utslippet til 20-30 kg/år – også dette ifølge Tinfos. Ny utslippsgrense settes til 15 kg/år med virkning fra 01.06.01. I brev fra Miltec AS (som skulle stått for oppføringen av renseanlegget) til Tinfos imøtegås konsesjonens forutsetning om at renseanlegget kun vil redusere utslippet til 20-30 kg/år. "Dette medfører ikke riktighet da pilotmålingene, som dere selv var med på, viste et forventet utslipp på bare 3-5 kg/år", heter det i brevet (se vedlegg).

I brev 09.07.99 fra Tinfos til SFT opplyses det at pga usikker ift sinter med lavt kvikksølvinnhold, "ser vi oss dessverre nødt til å gå tilbake til renseløsningen igjen". Tinfos søker derfor om å få utvidet utslippsgrensen til 55 kg/år fra 01.01.01. Etter det Bellona kjenner til, har ikke SFT besvart denne søknaden. I telefonsamtale 04.08.99 med Miltec AS, fikk imidlertid Bellona opplyst at utslippet ved bruk av Miltecs renseanlegg vil ligge svært langt under 55 kg/år.

Til tross for de svært vide fullmaktene som forurensningsloven gir SFT til å sette makt bak sine krav, har Tinfos sine ønsker gang på gang blitt etterkommet. Ikke en eneste søknad om utsettelse har blitt avslått. Tinfos har klart å trenere denne saken i mange år, og ser ikke ut til å ha noen planer om å stoppe med det. Så lenge Tinfos kan komme seg unna et hvert krav fra SFT ved kun å sende et brev med beskjed om at pålegget ikke passer, vil bedriften heller ikke ha noe incitament til å oppfylle de kravene som blir stilt. Og mens saken har gått sin gang med utallige utsettelser, har Tinfos fortsatt å slippe ut store mengder kvikksølv. Bellona mener det nå er på høy tid at det stilles reelle krav til Tinfos, og at SFT benytter sine fullmakter etter forurensningsloven dersom kravene ikke blir oppfylt.

Juridisk grunnlag
Forurensningsloven § 18 gir hjemmel for å endre utslippstillatelsen. I denne saken vil både første ledd nr 2 og nr 3 kunne anvendes for å innskjerpe vilkårene i tillatelsen.

BAT-prinsippet, nedfelt i Rådsdirektiv 96/61/EF av 24.09.96, krever at beste tilgjengelige teknologi benyttes for å redusere helse- og miljøskadelige utslipp. Som SFT selv presiserer i utslippstillatelsen av 28.10.98, omfatter BAT-begrepet både valg av råstoff, prosessteknologi og renseteknologi. Prinsippet tilsier i denne saken en innskjerping av utslippstillatelsen, jf nedenfor om mulige tiltak.

Dersom SFTs pålegg ikke følges, gis det regler i forurensningsloven kapittel 9 om gjennomføring av vedtak i medhold av loven. Bl a kan SFT fastsette løpende forurensningsgebyr eller selv sørge for iverksetting av pålagte tiltak. Det er dessuten straffbart å unnlate å treffe tiltak som man er pliktig etter lovens § 7 eller etter vilkår i utslippstillatelse, jf § 78 første ledd bokstav b.

Tiltak
Tinfos kan redusere sine utslipp vesentlig ved å bygge renseanlegg og ved å skifte malmtype. SFT bør pålegge bedriften å iverksette begge disse tiltakene. Fristen for begge typer tiltak bør være relativt kort.

I telefonsamtale 04.08.99 med Miltec AS fikk Bellona opplyst at det vil være problemfritt å installere et renseanlegg som er klart for drift innen utgangen av mars 2000. Miltec opplyste at dette anslaget tok høyde for forsinkelser i prosessen grunnet søknader, bevilgninger osv. Rent praktisk er det mulig å ha anlegget driftsklart i løpet av 1999. SFT bør derfor pålegge Tinfos å bygge renseanlegg med frist senest 01.04.99. Det må samtidig vedtas nye og strengere utslippsgrenser med virkning fra samme tidspunkt.

Tinfos har gjentatte ganger fått utsettelse i påvente av at deres malmleverandør skal kunne levere malm med lavt kvikksølvinnhold. Bellona kan ikke se at det er noen grunn til å avvente tiltak hos denne spesielle leverandøren. Tinfos kan oppnå en drastisk reduksjon i utslippene ved å benytte malm med lavt kvikksølvinnhold fra andre leverandører. Disse malmtypene finnes på markedet, og reduksjonen kan oppnås omgående. Slike malmtyper benyttes i dag av Eramet ved smelteverkene i Porsgrunn og Sauda. Eramet har i brev 07.07.99 til SFT beregnet utslippene fra smelteverket i Sauda til å være 168 kg/år ved bruk av Comilog-malm som hovedmalm, mot 5,6 kg/år ved bruk av malm med lavt kvikksølvinnhold. I brev 01.03.94 fra Tinfos til SFT opplyses det at flesteparten av de aktuelle råmaterialene inneholder mindre enn 0,1 ppm Hg, men at tre manganmalmer inneholder mellom 0,6 og 2,6 ppm. En av disse tre malmene står for hovedmengden av inngående kvikksølv i prosessen ved Øye Smelteverk. I møte 27.07.99 mellom Bellona og ledelsen ved Eramets smelteverk i Porsgrunn, ble det opplyst at Comilog, som er hovedmalmkilde ved Øye Smelteverk, inneholder mellom 1,0 og 1,5 ppm Hg.

Eramet har nylig bestemt seg for å stanse omleggingen til Comilog som hovedmalmkilde, og gått tilbake til bruk av malm med lavt kvikksølvinnhold. Det må nå stilles krav om at også Tinfos skifter til en malmtype med lavt kvikksølvinnhold. SFT bør derfor vedta strengere utslippsgrenser for Øye Smelteverk. Fristen for omlegging bør være svært kort.

Den samlede effekten av disse to tiltakene, vil være meget god. Beregningene fra Eramet viser at skifte av malmtype vil medføre en drastisk reduksjon i utslippet – i Eramets tilfelle er utslippet kun 3-4% av hva det ville vært ved bruk av Comilog-malm. Miltecs pilotmålinger viste et forventet utslipp etter installasjon av renseanlegg på 3-5 kg/år, mot 92 kg/år uten renseanlegg (Øye Smelteverks egenrapport for 1998). Til sammen tilsier dette at utslippsgrensen bør settes vesentlig lavere enn de 15 kg/år som Tinfos i dag har tillatelse til.

Bellona anmoder SFT om snarest å vedta en vesentlig lavere utslippsgrense for Øye smelteverk, som innskjerpes ytterligere fra det tidspunkt et renseanlegg kan være i drift. Bellona oppfordrer dessuten SFT til å gjøre bruk av sine fullmakter etter forurensningsloven dersom fremtidig pålegg ikke etterkommes.

Med vennlig hilsen
Christian Piene Gundersen

Vedlegg:

  • Brev 29.10.98 fra Miltec AS til Tinfos Jernverk AS

Kopi til:

  • Miljøverndepartementet /v Guro Fjellanger