Nyheter

Brev til Tinfos Jernverk angående kvikksølvutslipp

Publiseringsdato: 26. august, 1999


Tinfos Jernverk A/S
Avd. Øye Smelteverk
att: Leif A. Andreassen
Postboks 246
4480 KVINESDAL

Oslo, 23.08.99

Angående kvikksølvutslipp fra Øye smelteverk

Vi viser til befaringer, inspeksjoner, møter og tidligere brevvekslinger, der vi har fått en forståelse for tiltak og muligheter for å redusere/stanse kvikksølvutslippene. Vi viser også til brev fra Tinfos Jernverk A/S av 13. august 1999, der Tinfos uttrykker ønske om "å føre en konstruktiv dialog med Bellona".

Vi ser av det samme brevet at dere nå aktivt forserer byggingen av renseanlegg, med ferdigstillelsesdato 1. april år 2000. Etter Bellonas mening bør anlegget være i drift fra årsskiftet, og vi ber om en redegjørelse for de faktorer som forhindrer dette.

Vi ser at dere imøtekommer vårt krav om at søknaden om utvidet utslippstillatelse trekkes tilbake, men registrerer samtidig at det egentlig ikke er snakk om en tilbaketrekking, men en endring av søknaden. Dette er uholdbart. Både Bellona og Tinfos er klar over at da utslippstillatelsen på 100 kg ble gitt i 1996, var det en forutsetning at Tinfos skulle "redegjøre for mulige tiltak for å redusere utslipp av kvikksølv til luft" (pkt. 7.1 i SFTs utslippstillatelse av 6. mars 1996), slik at utslippsgrensen kunne vurderes på nytt. Vi kan ikke se at Tinfos har kommet med noen slik utredning, bortsett fra en vurdering av mulige renseteknologier. Med utgangspunkt i denne vurderingen ble så utslippstillatelsen fra SFT endret til 15 kg fra juni 2001. I brev av 28. oktober 1998 skriver SFT "SFT forutsetter at utslippsgrensen på 15 kg kvikksølv pr. år blir overholdt selv om ovn 3 tas i bruk". Så vidt Bellona har fått kjennskap til, ble denne endringen i utslippstillatelsen ikke påklaget. Bellona kan ikke se at det har kommet noen nye momenter i saken, og ser derfor heller ingen grunn til at utslippsgrensen på 15 kg pr. år fra juni 2001 bør endres. SFT har overfor bedriften påpekt at framtidens miljøkrav vil forutsette både malm med lavere kvikksølvinnhold og rensing av utslippene (jf. brev fra SFT av 28. oktober 1998). Med andre ord burde Tinfos Jernverk på et langt tidligere tidspunkt ha sikret seg malm med lavere kvikksølvinnhold, og fått renseanlegget på plass som først planlagt, nemlig ved utgangen av 1997.

Bellonas granskning av korrespondansen mellom SFT og Tinfos Jernverk A/S, viser at bedriften har gjort svært lite for å redusere kvikksølvutslippene. Vi har påpekt en del av de mulighetene bedriften har, og regner med at bedriftsledelsen vil rette opp inntrykket som "miljøsyndere" ved å gjøre alt for i det minste å kunne overholde utslippstillatelsen(e).

Miljøstiftelsen Bellona ser positivt på å "optimalisere reduksjonen i bruk av Comilog malm", og vil ta direkte kontakt med markedsavdelingen på Lysaker for å avklare hva som ligger i dette.

Nok en gang vil vi benytte anledningen til å si at dagens kvikksølvutslipp er høyere enn det både Bellona og Norge tåler. Vi anmoder Tinfos Jernverk, avd. Øye Smelteverk på det sterkeste om å stanse all bruk av den meget kvikksølvrike comilogmalmen, inntil renseanlegget er på plass.

Vi bidrar gjerne i konstruktiv dialog, men forventer handling slik at kvikksølvutslippene kan reduseres umiddelbart.

Med vennlig hilsen
Alvhild Hedstein
Nasjonal fagkoordinator