Nyheter

E-post til Tinfos om kvikksølv

Publiseringsdato: 4. august, 1999

E-post til Tinfos

Viser til informativt møte med deres Håvard Midtgaard denne formiddagen. På møtet kom det frem en del forhold som vi ønsker å få belyst nærmere. Blant disse forhold er:

  1. Det er årlig 1,5 % stopp i drift på ovnene, hvilke konsekvenser har dette for utslippsituasjonen.
  2. Kvikksølv måleren for utslipp til luft har de siste tolv månedere hatt en driftsregularitet på bare 75%. Hva er det som sannsynliggjør at utslippene i perioden der måleren er ute av drift ligger på samme nivå som ellers?
  3. Hvorfor har ikke bedriften tatt affære for å bringe regulariteten på utslippskontrollen opp på et akseptabelt nivå? Bellona synes den lave regulariteten er svært kritikkverdig.
  4. Det som ble presentert av bedriften som en kalibreringslogg for kvikksølvmåleren, viste seg å være en oversikt over avdrift og nullpunktsjustering. Vi ønsker dokumentert, hvilken betydning avdrift i instrumentet har for måleresultatet og i hvilke situasjoner en ekte kalibrering blir foretatt mot kjente standarder over et større måleonmråde?
  5. Tinfos anslår at kvikksølvutslippet fordeler seg noenlunde 50/50 til luft og slam. På PEA ( som har samme prosessen) anslås luftutslippet til omlag 90% av totalen, hva er det denne forskjellen kan skyldes?
  6. Kvikksølvmålingene gir resultatet uttrykt som en konsentrasjon, for at denne verdien skal kunne oversettes til nyttige verdier (kilogram)må konsentrasjonen suppleres med verdier for den totale mengde gass som slippes ut. Bedriften opplyser at denne størrelsen er målt/beregnet til 40000 kubikkmeter pr. time. Vi ønsker dokumentasjon på at denne verdien er realistisk.
  7. Hvor høye kvikksølvkonsentrasjoner er funnet i lav og mose i området rundt bedriften.

Ut over dette er det to typer dokumentasjon vi går ut fra at bedriften allerede bestitter og kan gjøre tilgjengelig for Bellona idag. Denne dokumentasjoner er:

  • a) massebalanse for kvikksølv ved bedriften og,
  • b) sporstoffanalyse ,med særlig vekt på (tung)metaller, av malmen og de andre stoffer som mates inn i ovnene. ( Vi stiller spørsmål om kvikksølv er det eneste toksiske metallet som er tilstede i vesentlige mengder.) For eksempel er kalksten ofte assosiert med betydelige mengder kadmium.

Bellona vil avslutningsvis påpeke at kvikksølvutslippet er så stort at alvorlige konsekvenser ikke kan ses bort fra på sikt. Utslippet finner sted i et område som allerede er hardt miljøbelastet. Det er også viktig å merke at Eramet bedriftene nå har redusert sitt utslipp til omlag 5 kg pr. år og det urimelige i at Tinfos skal kunne fortsette med utslipp som er betydelig høyere enn dette ,

med hilsen

Miljøstiftelsen Bellona