Nyheter

SFT ligger langflate for Eramet

Publiseringsdato: 19. august, 1999

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Eramet Norway AS har søkt om midlertidig utslippstillatelse for kvikksølv i Sauda og Porsgrunn. SFT ser bort fra normal saksbehandling og setter høringsfristen til bare én uke fordi bedriften har bedt om det.

Bellona ser det som svært betenkelig at SFT fraviker den normale saksbehandling når de skal treffe vedtak om Eramet skal gis midlertidig utslippstillatelse av kvikksølv. Søknaden gjelder utslipp av 15 kilo i Sauda og 100 kilo i Porsgrunn.

Etter forskrift om saksbehandling etter forurensningsloven (1983-07-11 nr. 1328) § 3 første punktum heter det at fristen for høringsorganene ikke skal være kortere enn 4 uker. I forskriftens § 4 er det listet opp en rekke organer som det skal sendes høringsuttalelse til. Bare et fåtall av disse er blitt varslet i denne saken. Etter forskriftens § 5 skal saker hvor avgjørelsen (dvs SFT´s avgjørelse) vil kunne få betydning for en ubestemt krets av personer, sendes på offentlig kunngjøring. Utslipp av flere kilo kvikksølv vil helt klart kunne få betydning for en rekke personer, men denne prosedyren er allikevel ikke fulgt.

Det finnes imidlertid unntak fra disse reglene i § 3 annet punktum og i § 7 hvor det heter at forhåndsvarsling etter §§ 3-5 kan unnlates dersom saken haster. Det er dette unntaket SFT begrunner den korte høringsfristen med. SFT opplyser til Bellona at saken haster fordi Eramet begynner å gå opp for råmaterialer. Bedriften har i flere år produsert mangan uten bruk av kvikksølvholdig malm og etter oppfordring fra Bellona sluttet de i løpet av en uke å bruke denne malmen tidligere i sommer. I dette tilfellet er det snakk om å forlenge en frist med tre uker for å sikre en demokratisk saksbehandling. Dette må være innenfor bedriftens tålegrense. Det hører også med til historien at Eramet og tidligere Elkem over tid har sluppet ut kvikksølv ulovlig. SFT grep ikke inn overfor denne kriminaliteten til tross for at de var klar over at det foregikk. Nå ønsker de å premiere en tidligere kriminell bedrift med å legge alle regler til side og ensidig vurdere dette ut fra bedriftens side. Dette gir ingen oppdragende effekt overfor forurensende bedrifter som sådan.

Til tross for at det i første rekke dreier seg om en midlertidig utslippstillatelse ser ikke Bellona at dette skal være nok til å fravike en betryggende saksbehandling. Det vil ta lang tid før en permanent utslippstillatelse er avgjort slik at de utslippsmengdene det her søkes om vil kunne bli stående en god stund med de følger det må få på mennesker og natur. Ingen av høringsinstansene vil kunne komme med en god faglig vurdering på én uke. Etter forvaltningslovens § 17 skal SFT sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før de avgjør utslippssøknaden. En av de viktigste forutsetninger for å få saken opplyst er å innhente høringsuttalelser fra fagorganer og andre berørte i saken. Følgen av at dette ikke gjøres kan være at vedtaket SFT gjør vedrørende utslippstillatelsen, må kjennes ugyldig. SFT´s vedtak må kjennes ugyldig dersom mangelfulle høringsuttalelser har ført til at saken ikke har vært tilstrekkelig opplyst og at dette kan tenkes å ha innvirket på vedtaket.

Til slutt må det nevnes at SFT´s oppgave er å føre tilsyn med forurensningssituasjonen og å arbeide for å motvirke forurensninger samt se til at reglene i forurensningsloven og vedtak i medhold av loven blir fulgt, jfr. forurl. § 48. Det pålegger ikke SFT å gjøre politiske vurderinger slik de gjør i denne saken.