Nyheter

Høringsuttalelse angående endring av utslippsgrense for Øye Smelteverk

Publiseringsdato: 9. desember, 1999

Skrevet av: Christian Piene Gundersen

 

09/12-1999

Høringsuttalelse angående søknad om endring av utslippsgrense for kvikksølv ved Øye Smelteverk

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep
0032 Oslo

Oslo, 07.09.99

 

Det vises til brev 19.08.99 angående søknad fra Tinfos AS om utvidet utslippsgrense for kvikksølv ved Øye Smelteverk. Tinfos AS søker om utslippsgrense på 30 kg/år med virkning fra 01.06.00.

Gjeldende utslippsgrense er fastsatt i konsesjon av 06.03.96 til 100 kg/år. I vedtak av 28.10.98 er utslippsgrensen redusert til 15 kg/år med virkning fra 01.06.01. Hvis søknaden tas til følge, vil dette innebære en reduksjon av utslippsgrensen fra 100 til 30 kg/år i perioden 01.06.00 til 01.06.01, og en økning av utslippsgrensen fra 15 til 30 kg/år fra 01.06.01 og fremover.

Bellona anmodet i brev 04.08.99 SFT om å vedta en strengere utslippsgrense for Øye Smelteverk. Det henvises generelt til synspunktene i dette brevet angående utslippssituasjonen ved smelteverket.

Tinfos AS har hatt svært god tid til å utrede tiltak for å redusere kvikksølvutslippene ved Øye Smelteverk. Utslippstillatelsen av 06.03.96 stilte krav om at Tinfos innen 01.07.96 skulle redegjøre for utslippsreduserende tiltak. Tinfos har siden den gang fått innvilget utallige utsettelser av denne fristen. Utsettelsene har hatt sin bakgrunn i at bedriften gang på gang har ombestemt seg mht hvordan utslippet skal reduseres. Tinfos bestemte seg til slutt for å legge om til bruk av malm med lavt kvikksølvinnhold, og SFT fattet 28.10.98 vedtak om redusert utslippsgrense med virkning fra 01.06.01.

Bellona anser det som svært uheldig at det hittil ikke er blitt stilt reelle krav til Tinfos. SFT har så langt etterkommet samtlige av bedriftens ønsker i denne saken. Når Tinfos på denne måten kan komme seg unna et hvert krav fra SFT ved kun å sende et brev med beskjed om at pålegget ikke passer, gir dette et inntrykk av at SFTs krav ikke er alvorlig ment. Dermed har heller ikke bedriften noe incitament til å gjøre noe med utslippssituasjonen – i hvert fall ikke hvis dette innebærer noen form for kostnad eller oppofrelse. Det er derfor viktig at SFT nå fastholder sitt vedtak av 28.10.98, og ikke utvider den fremtidige utslippsgrensen. Dette vedtaket forutsetter tvert imot at utslippsgrensen skal innskjerpes ytterligere i fremtiden. ”Både lokale miljøhensyn og internasjonale forpliktelser tilsier derfor at det på sikt vil kunne bli stilt krav om ytterligere utslippsreduksjoner”, heter det. Vedtaket pålegger også Tinfos å utrede ytterligere utslippsreduserende tiltak.

Bellona oppfordrer således SFT til å avslå søknaden fra Tinfos AS om endring av utslippsgrense for kvikksølv ved Øye Smelteverk.

Bellona anmoder samtidig SFT om å innskjerpe gjeldende utslippstillatelse for Øye Smelteverk. Ifølge foreliggende søknad fra Tinfos vil renseanlegget kunne være klart i april 2000. SFT bør med hjemmel i forurensningsloven § 18 første ledd nr 3 vedta en vesentlig lavere utslippsgrense med virkning fra dette tidspunktet.

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Christian Piene Gundersen