Nyheter

Høringsuttalelse vedrørende stenging av renseanlegg ved Sande Paper Mill

Publiseringsdato: 21. desember, 1999

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep.
0032 Oslo

Høringsuttalelse vedrørende stenging av renseanlegg ved Sande Paper Mill

Utslipp til vann fra Sande Paper Mill AS

Sande Paper Mill AS (SPM) søker om fortsatt økte grenseverdier for utslipp av organisk materiale til vann i tidsrommet 1.1.2000 til 31.12.2000. Miljøstiftelsen Bellona har et par anmerkninger til denne søknaden som vi vil gjøre rede for nedenunder.
Sande Paper Mill har for tiden store utslipp av oppløst organisk materiale (KOF) med 48 tonn per døgn. Bellona mener at disse utslippene ligger langt over hva som kan aksepteres. Vi er kjent med at det biologiske renseanlegget som ble installert i 1993 ikke har fungert ut fra forutsetningene. Vi kjenner også til bedriftens planer om å gå over fra bjerk som råmateriale til returfiber og at dette vil medføre en betydelig forbedring når det gjelder utslipp av oppløst organisk materiale.
Bellona ser det som en absolutt forutsetning for at bedriften skal få lov til å ha så høye utslipp av KOF ett år til, at det fremlegges en bindende og detaljert plan for omleggingen til returfiber som råstoff. Bedriften bør i denne planen redegjøre for når omleggingen er praktisk og økonomisk gjennomførbar. Bellona anbefaler at den nye utslippstillatelsen kun gis for et halvt år (31.6.00) slik at bedriften tvinges til å ta dette arbeidet alvorlig. Opplysninger fra bedriften tyder også på at det kan være mulig å få gjennomført omleggingen innen denne dato.

Med vennlig hilsen
Christine Molland Karlsen

Miljøstiftelsen Bellona