Nyheter

Kvikksølv-tillatelse sendes tilbake til SFT

Publiseringsdato: 29. desember, 1999

Skrevet av: Alvhild Hedstein

Miljøverndepartementet finner ingen grunn til å fravike vanlige saksbehandlingsregler, som krever forhåndsvarsling og minimum fire ukers høring, og gir SFT pålegg om å gjennomføre ny høring.

Statens forurensningstilsyn (SFT) ga den 30. august 1999 midlertidige tillatelser til utslipp av kvikksølv fra mangansmelteverkene i Sauda og Porsgrunn, etter en forkortet høringsfrist på én uke. Miljøstiftelsen Bellona påklaget SFTs vedtak om midlertidig tillatelse for Eramets mangansmelteverk, ved både å hevde at utslippsgrensene er satt for høyt, og at det er gjort feil i saksbehandlingen fra SFTs side.

Brevet fra Miljøverndepartementet til SFT datert 23. desember 1999 gir Bellona medhold i at det ikke finnes grunnlag for å fravike reglene om saksbehandling. SFT blir bedt om å gjennomfører en ny høring, slik at Miljøverndepartementet kan treffe en endelig avgjørelse i klagesaken. Miljøverndepartementet verken opphever eller stadfester den midlertidige tillatelsen.