Nyheter

Bellona anmelder Sande Paper Mill

Publiseringsdato: 19. januar, 2000

 

Lensmannen i Sande
Postboks 213
3070 Sande i Vestfold

19/01-2000

Anmeldelse av Sande Paper Mill for overtredelse av straffeloven og forurensningsloven

Bakgrunn for anmeldelsen
Sande Paper Mill har gjennom hele 1999 overskredet utslippstillatelsen til luft (20.02.95) for CO (karbonmonoksid), TOC (total organic carbon) og dioksin. Også for enkelte tungmetaller har det tidvis vært overskridelser av bedriftens utslippstillatelse. Dette fremkommer av bedriftens egne måleresultater som er fremlagt for Bellona, og av bedriftens egenrapportering til Statens Forurensningstilsyn (SFT).

Sande Paper Mill oppgir utslippene av CO ved tre målinger til henholdsvis 91 mg/Nm3, 279 mg/Nm3 og 238 mg/Nm3 mens tillatelsen er på 100 mg/Nm3. Utslippstillatelsen for TOC foreskriver et utslippsnivå som ikke skal overskride 20 mg/Nm3, mens målingene for 1999 viser 41 mg/Nm3, 90 mg/Nm3 og 27 mg/Nm3. Det mest alvorlige er overskridelsene av tillatelsen for dioksin. Her er kravet satt til 2,00 ng/Nm3, mens målingene viser 6,00 ng/Nm3, 22,00 ng/Nm3 og 2,08 ng/Nm3. Også bedriftens egenrapporteringsskjema til SFT i 1997 viser at konsesjonskravene for dioksin ble betydelig overskredet. I 1997 målte bedriften et utslipp av dioksin på 23,6 ng/Nm3, noe som nesten er 12 ganger over det tillatte.

Særskilte forhold
Dioksin er en fellesbetegnelse på en gruppe nær beslektede stoffer. Det mest giftige dioksinet kalles 2,3,7,8 TCDD. De andre dioksinenes giftighet angis ofte som ekvivalenter av 2,3,7,8 TCDD, slik at dette stoffet brukes som referanse for alle dioksiner. Utslippstillatelsen til Sande Paper Mill er oppgitt som 2,3,7,8 TCDD ekvivalenter (Norsk standard). Forsøk har vist at 0,5 milligram TCDD er nok til å drepe et marsvin. Når det gjelder effekter på mennesker er det dokumentert at relativt små doser dioksin kan gi kroniske effekter som redusert vekst, forstyrrelse av A- vitaminomsetning, nedsatt immunforsvar, lavere testosteronnivå og hudskader. Dioksiner vil også kunne føre til misdannelser og/eller kreft i lever eller tarmer. Fordi eksponering av dioksiner ofte skjer samtidig med eksponering for andre miljøgifter er kombinasjonen av årsaksforhold og helseeffekter temmelig kompleks.

Det finnes i dag to effektive måter å redusere dioksinutslipp fra avfallsforbrenning på (dioksinutslippene i Sande skyldes avfallsforbrenning). En måte å redusere utslippene på er å installere renseanlegg. Et alternativ til rensing av gassene er bedre styring av forbrenningsprosessen og avkjølingen av avgassene.

Objektive vilkår
Etter forurensningsloven § 7 første ledd, må ingen «ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning». Forurensning defineres i § 6 første ledd nr 1 som «tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen». Et punktutslipp av CO, TOC, dioksin og tungmetaller vil helt klart gå inn under forurensningsdefinisjonen i forurensningsloven § 6. Ettersom Sande Paper Mill kun har tillatelse til utslipp av en bestemt mengde av disse stoffene, vil utslipp som overstiger disse grensene være i strid med forurensningsloven § 7 og dermed er forholdet straffbart etter forurensningsloven § 78 første ledd bokstav a. Med bakgrunn i de særskilte forhold som er nevnt ovenfor (bl a dioksiners giftighet), rammes forholdet etter Bellonas syn også av de strengere bestemmelsene i § 78 annet ledd.

Slike utslipp vil også være i strid med straffeloven § 152b nr 1 som setter straff for den som «forurenser luft, vann eller grunn slik at livsmiljøet i et område blir betydelig skadet eller trues av slik skade».

Subjektive vilkår
Straffelovens § 152b nr 1 setter straff for den som «forsettlig eller grovt uaktsomt forurenser luft, vann eller grunn slik at livsmiljøet i et område blir betydelig skadet eller trues av slik skade». Skyldkravet etter forurensningsloven § 78 første ledd, bokstav a er forsett eller simpel uaktsomhet for den som «har gjør eller setter iverk noe som kan forurense i strid med….» forurensningsloven. At Sande Paper Mill har vært klar over de høye utslippene, går klart frem av målerapportene til SFT. Utslippene har altså blitt foretatt med forsett, og de subjektive vilkår for straff er dermed oppfylt.

Foreldelse
Fristen for foreldelse regnes ifølge straffeloven § 68 første ledd fra «den dag det straffbare forhold er opphørt». Det dreier seg imidlertid i dette tilfellet om en fortsatt forbrytelse, hvilket innebærer at foreldelsesfristen ikke begynner å løpe for noen del av forholdet før virksomheten er helt opphørt. Dette betyr at foreldelsesfristen for samtlige utslipp, også dioksinutslippene i 1997, først begynner å løpe ved opphør av det straffbare forhold. Dioksinutslippene i 1997 har medført betydelig forurensing slik at disse ikke under noen omstendighet vil være foreldet, jfr. forurensningsloven § 78 annet ledd, jfr straffeloven § 67.

Påtale
Miljøstiftelsen Bellona mener ut fra prinsipielle synspunkter at miljøvernlovgivningen må håndheves aktivt, og at overtredelser som kan føre til skade på naturmiljøet og folks helse, må straffes. Sande Paper Mill må derfor ilegges bot som foretaksstraff i medhold av straffeloven § 48a.

Utslippene har medført en betydelig forurensning. Påtale antas derfor ikke å være betinget av begjæring fra forurensningsmyndighetene etter forurensingsloven § 78 tredje ledd.

Med vennlig hilsen

Christine Molland Karlsen

Kopi: Sande Paper Mill