Nyheter

Anmeldelse av Fundia Bygg AS

Publiseringsdato: 14. april, 2000

Skrevet av: Christian Piene Gundersen

 

Rana Politidistrikt
Postboks 1373
8601 Mo i Rana

14/04-2000

Anmeldelse av Fundia Bygg AS

Miljøstiftelsen Bellona anmelder med dette Fundia Bygg AS for overtredelse av forurensingsloven § 78, annet ledd, jf første ledd, bokstav a, jf § 7.

Bakgrunn for anmeldelsen
I oktober 1999 ba Statens forurensningstilsyn om sporstoffanalyser fra 34 norske industribedrifter. I forbindelse med sporstoffanalysen fra Fundia Bygg (utført av Molab AS), har det kommet frem at det slippes ut store mengder kvikksølv og andre tungmetaller til luft fra jernverket. Så vidt vi kan se, er det umulig å beregne de årlige utslippene, men analysene viser at det enkelte dager slippes ut kvikksølv tilsvarende et årsnivå på 414 kg (dette nivået kom frem i tilleggsundersøkelsene til Fundia Bygg AS). I tillegg slipper bedriften ut store mengder av tungmetallene krom, kobber og bly, samt arsen og mindre mengder kadmium.

Fundias utslippstillatelse av 4 mars 1997 omfatter ikke utslipp av tungmetaller til luft. Etter tillatelsens punkt 3.6 tillates riktignok mindre utslipp av tungmetaller i forbindelse med forbrenning av spillolje. Ifølge opplysninger fra bedriften selv er imidlertid denne delen av tillatelsen ikke utnyttet. Utslippene av tungmetaller til luft har således i sin helhet skjedd uten tillatelse.

Særskilte forhold
Kvikksølv er et meget giftig grunnstoff som kan danne farlige organiske forbindelser. Stoffet kan gi nyreskader og motoriske og mentale forstyrrelser som følge av skader på sentralnerve-systemet. Kvikksølv har selv i meget lave konsentrasjoner kroniske giftvirkninger på mange organismer.

Kobber (som ikke er i metallisk form) er svært akutt og kronisk giftig. Det er kreftfremkallende, reproduksjons- og fosterskadelig, kan gi luftveislidelser, kontaktallergi og øke risiko for hjerte- og
karsykdommer. Akutte forgiftninger gir skade på mage, tarm, lever og nyre.

Krom (i seksverdig form) er akutt og kronisk giftig. Det er kreft- og allergifremkallende og kan skade lever, nyre, tarm og magesystemet.

Bly er svært akutt og kronisk giftig, og kan skade både nyrer, nerveceller og blod. Visse blyforbindelser er kreftfremkallende og skadelig for fosterutvikling og reproduksjonsorganer.

Kadmium er svært giftig, det kan tas opp gjennom lungene og har akutt effekt på disse. Kadmium er kreftfremkallende og fosterskadelig. Kronisk eksponering kan gi skader på både lunger, nyrer og blod.

Arsen er akutt giftig, men kan også gi kroniske skader som følge av lavere inntak over lengre tid. Eksempler på det siste er hudskader, skader på pustefunksjon og nervesystem, hjerte-/karsystemet og leverskader. Arseneksponering kan i enkelte tilfeller føre til lungekreft, hudkreft og leverkreft. Ved eksponering for arsen sammen med kadmium eller bly, er effekten sterkere enn enkeltstoffene alene.

Objektive vilkår
Etter forurensningsloven § 7 første ledd, må ingen ”ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning”. Forurensning defineres i § 6 første ledd nr 1 som ”tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen”. Utslipp av de aktuelle stoffene i de mengder det her er snakk om, er klart i strid med forurensningsloven § 7. Siden Fundia Bygg AS har foretatt utslippene uten tillatelse, er forholdet straffbart etter forurensningsloven § 78 første ledd bokstav a. Med bakgrunn i de særskilte forhold som er nevnt ovenfor (bl a stoffenes giftighet), rammes forholdet etter Bellonas syn også av de strengere bestemmelsene i § 78 annet ledd.

Subjektive vilkår
Skyldkravet etter forurensningsloven § 78 er forsett eller simpel uaktsomhet. Fundia Bygg AS smelter skrap som normalt inneholder tungmetaller. Bedriften burde klart forstå at dette medfører utslipp av tungmetaller. De subjektive vilkår for straff er dermed oppfylt.

Foreldelse
Fristen for foreldelse regnes ifølge straffeloven § 68 første ledd fra ”den dag det straffbare forhold er opphørt”. I den grad utslippene har pågått sammenhengende, vil det imidlertid dreie seg om en fortsatt forbrytelse, hvilket innebærer at foreldelsesfristen ikke begynner å løpe for noen del av forholdet før virksomheten er helt opphørt. Dette betyr at foreldelsesfristen for samtlige utslipp, også utslipp som eventuelt ligger mange år tilbake i tiden, ennå ikke har begynt å løpe. Det må derfor undersøkes hvor lenge utslippene har pågått og hvor store de har vært, da det er den samlede utslippsmengden som skal legges til grunn når lovbruddets grovhet skal vurderes.

Påtale
Miljøstiftelsen Bellona mener ut fra prinsipielle synspunkter at miljøvernlovgivningen må håndheves aktivt, og at overtredelser som kan føre til skade på naturmiljøet og folks helse må straffes. Fundia Bygg AS må derfor ilegges bot som foretaksstraff i medhold av straffeloven § 48a.
Utslippene har medført en betydelig forurensning. Påtale antas derfor ikke å være betinget av begjæring fra forurensningsmyndighetene etter forurensingsloven § 78 tredje ledd.

 

Med vennlig hilsen

Christian Piene Gundersen