Nyheter

Anmodning om opphør av tungmetallutslipp

Publiseringsdato: 14. april, 2000

Skrevet av: Alvhild Hedstein

 

Fundia Bygg AS
Postboks 500
8601 Mo i Rana

14/04-2000

Anmodning om opphør av tungmetallutslipp

Etter at Bellona i fjor sommer rettet søkelyset mot kvikksølvutslipp fra mangansmelteverk, ba Statens forurensningstilsyn (SFT) om sporstoffanalyser fra 34 norske bedrifter. I forbindelse med sporstoffanalysen fra Fundia Bygg (utført av Molab as), har det kommet fram at det slippes ut store mengder kvikksølv og andre tungmetaller til luft fra jernverket. Så vidt vi kan se, er det umulig å beregne de årlige utslippene, men analysene viser at det enkelte dager slippes ut kvikksølv tilsvarende et årsnivå på 414 kg (dette nivået kom fram i tilleggsundersøkelsene til Fundia Bygg AS). I tillegg slipper bedriften ut store mengder av tungmetallene krom, kobber og bly, samt arsen og mindre mengder kadmium.

Miljøstiftelsen Bellona anmoder bedriften om å stanse/redusere utslippene umiddelbart, primært ved å bruke skrapjern som garantert ikke er forurenset med kvikksølv, kobber, krom og bly, sekundært ved å stanse driften inntil råstoffsammensetningen er kartlagt og nødvendige renseprosesser er installert.

Fundia Bygg AS har etter SFTs utslippstillatelse av 4. mars 1997 ikke tillatelse til å slippe ut tungmetaller til luft, og de pågående utslippene må derfor ansees som ulovlige etter norsk lov (forurensningslovens § 7).

Kvikksølv er en av de aller værste miljøgiftene vi kjenner til. Giftigheten av kvikksølv vil avhenge av hvilken forbindelse kvikksølvet inngår i, men de vanligste skadene er nyrefeil, hjerneskader, nerveskader, fødselsskader mv. Dette skyldes menneskekroppens begrensede evne til å håndtere kvikksølv og stoffets evne til sterkt å hope seg opp i hjernens fettvev. Kvikksølv akkumuleres også i fisk og andre organismer, noe som fører til en oppkonsentrering i næringskjeden.

Bellona vil påpeke at de pågående utslippene forholdsvis enkelt kan reduseres eller bringes til opphør ved å ta i bruk egnet renseteknologi, som blant annet er testet ut og installert/i ferd med å bli installert ved mangansmelteverkene i Norge.

Vi regner med at bedriften tar vår anmodning til følge.

Med vennlig hilsen

Alvhild Hedstein