Nyheter

Bellona ber om ny utsettelse av høringsfristen i Eramet-saken

Publiseringsdato: 7. april, 2000

Skrevet av: Christian Piene Gundersen

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep
0032 Oslo

07/04-2000

Høringsfrist for utslippssøknad fra Eramet Norway AS

Det vises til brev av 17 mars 2000 angående søknad om tillatelse til utslipp av kvikksølv for Eramet Norway AS. Ifølge brevet må kommentarer og innsigelser til Eramets søknad sendes SFT innen 17 april 2000.

Høringsfristen i denne saken var opprinnelig satt til 31 januar 2000. Fristen ble i brev av 24 januar utsatt i påvente av ytterligere opplysninger fra bedriften om utslipp av tungmetaller og om undersøkelse av rensemetoder for kvikksølv. Bellona forstår det slik at ny høringsfrist nå er satt til 17 april 2000.

Eramet har ennå ikke presentert resultatene fra forsøkene med rensing av kvikksølv. Bedriften skriver i brev til SFT av 10 mars 2000 at det av hensyn til de forestående forhandlingene med leverandørene ikke er mulig å viderebringe spesifikke data fra forsøkene. I møte med Bellona 23 mars 2000 bekreftet Eramet at inntil forhandlingene med leverandørene er ferdige, vil bedriften ikke gi andre opplysninger om forsøkene enn at det forventes en rensegrad på ca 95%.

Det er opplagt en fordel at høringsinstansene bygger sine uttalelser på et mest mulig fullstendig grunnlag. Bellona mener derfor det er uheldig at høringsfristen utløper før Eramet frigir resultatene fra renseforsøkene. Eramet vil sannsynligvis sluttføre forhandlingene med leverandørene i løpet av relativt kort tid. Etter dette vil høringsinstansene få innsyn i resultatene fra forsøkene, og vil dermed kunne bygge sine uttalelser på et langt mer solid grunnlag. Det er neppe nødvendig med noen langvarig utsettelse av høringsfristen for å oppnå dette.

Bellona anmoder SFT om å utsette høringsfristen i påvente av at Eramet frigir resultatene fra forsøkene med rensing av kvikksølv.

Med vennlig hilsen

Christian Piene Gundersen