Nyheter

Høringsuttalelse angående permanent utslippstillatelse for Eramet Norway AS

Publiseringsdato: 26. april, 2000

Skrevet av: Christian Piene Gundersen

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep
0032 Oslo

26/04-2000

Høringsuttalelse angående permanent utslippstillatelse for Eramet Norway AS

Bakgrunn
Eramet Norway AS søkte 15 september 1999 om tillatelse til utslipp av 15 kg/år kvikksølv fra smelteverket i Porsgrunn og 36 kg/år fra smelteverket i Sauda. Fra 17 januar til 28 februar 2000 prøvde Eramet ut forskjellig teknologi for rensing av kvikksølv. I brev av 10 mars 2000 fra Eramet til SFT redegjøres det for resultatene fra disse forsøkene, samtidig som søknaden av 15 september 1999 opprettholdes.

Ifølge Eramets redegjørelse forventes det en rensegrad på 95%. I møte med Bellona 23 mars 2000 opplyste Eramet at renseanleggenes faktiske effektivitet er på ca 98%. Årsaken til at redegjørelsen av 10 mars oppgir 95%, er at det forventes relativt store diffuse utslipp og utslipp knyttet til driftsavbrudd. Ved driftsavbrudd må renseanlegget frakobles på grunn av eksplosjonsfare. I forbindelse med stans og oppstart vil derfor avgassene måtte slippes ut uten noen form for rensing. Ifølge Eramets ledelse kan antall driftsavbrudd reduseres drastisk. Dette vil bedriften også være økonomisk tjent med.

Slik søknaden nå foreligger, forventes altså hoveddelen av de omsøkte utslipp å stamme fra driftsavbrudd eller diffuse utslipp.

Kommentar til utslippsnivået
Bellona mener at et samlet utslipp av kvikksølv på 51 kg/år fra de to smelteverkene er helt uakseptabelt.

Eramet har som mål å benytte mest mulig av den svært kvikksølvholdige Comilog-malmen fra bedriftens egen gruve. Siden sommeren 1999 har Eramet klart å holde utslippsnivået nede ved å kjøpe malm med lavt kvikksølvinnhold fra andre. Bedriften hevder at det på sikt ikke vil være konkurransemessig forsvarlig å være avhengig av å kjøpe malm fra andre.

Bellona kan ikke se at Eramet skal ha noe krav på å stilles konkurransemessig likt med konkurrenter som har en renere malm. Det bør være en selvfølge at rene råmaterialer gir et konkurransefortrinn. Dersom miljølovgivningen skal fungere etter sitt formål, kan ikke slike fortrinn oppveies ved at andre gis romsligere utslippstillatelser eller rammevilkår forøvrig.

Bellona setter stor pris på det arbeidet Eramet har gjort i forbindelse med utprøving av renseanlegg. Vi ser også svært positivt på Eramets vilje til raskt å få installert renseanlegg. Det kan imidlertid ikke aksepteres at fordelene som oppnås ved bruk av renseanlegg ”spises opp” ved at andelen av Comilog-malm økes. Utslippsgrensen bør derfor fastsettes ut fra en forutsetning om at det også brukes malm med lavt kvikksølvinnhold.

Som nevnt forventes hoveddelen av de omsøkte utslipp å stamme fra driftsavbrudd eller diffuse utslipp. Slike typer utslipp kan reduseres vesentlig, og Eramet har uttrykt vilje til dette. Bedriften har samtidig uttrykt ønske om få noe tid på seg til å gjøre noe med disse problemene, særlig fordi det kan ta tid å legge om rutinene ved verkene. Bellona har forståelse for dette ønsket og mener det er rimelig at utslippsgrensen for en kortere periode fastsettes med utgangspunkt i en forventet rensegrad på 95%. Tillatelsen bør imidlertid utformes slik at utslippsgrensen etter en omleggings-periode reduseres til det nivået som kan oppnås med en rensegrad på 98%.

Med vennlig hilsen

Christian Piene Gundersen