Nyheter

Klage på utslippstillatelse for A/S Rockwool Fabrikk Moss

Publiseringsdato: 7. april, 2000

Skrevet av: Christian Piene Gundersen

 

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep
0032 Oslo

07/04-2000

Klage på utslippstillatelse for A/S Rockwool Fabrikk Moss

Bellona påklager med dette SFTs vedtak av 03.03.00 om utslippstillatelse for A/S Rockwool Fabrikk Moss.

Bakgrunn
I forbindelse med planlagt utvidelse av produksjon søkte A/S Rockwool 02.06.99 om endringer i utslippstillatelsen for fabrikken i Moss. SFT ga ved vedtak 03.03.00 bedriften ny utslippstillatelse. Den nye tillatelsen omfatter økte utslipp av SO2, Nox, støv og støy.

Innsigelser
Utslippsgrensene for SO2, NOx, støv og støy er satt svært høyt. Med den nye utslippsgrensen vil bedriften i Moss stå for ca 1% av det totale norske SO2-utslippet. Rockwool Moss har en resipient som allerede er svært belastet med utslipp og støy fra havnevirksomhet, annen industrivirksomhet og transport. Dette må tas hensyn til i Rockwools utslippstillatelse.

Bellona kan ikke se at en slik økning av SO2- og NOx-utslippene er forenlige med Norges forpliktelser etter Gøteborgprotokollen, som pålegger en reduksjon i utslippene av SO2 og NOx på henholdsvis 58% og 28% av 1999-nivå innen 2010.

Den nye utslippstillatelsen forutsetter ikke at bedriften bruker renseutstyr. Teknologi for rensing av sure avgasser eksisterer og er tatt i bruk av svært mange norske virksomheter. Dette gjelder smelteverksindustrien, treforedlingsindustri og forbrenningsanlegg. Forurensningsloven § 2 nr 3 slår fast at den beste tilgjengelige teknologi skal benyttes for å begrense forurensning. Bestemmelsen er en implementering av BAT-kravet i IPPC-direktivet (96/61/EF). Direktivet konkretiserer både BAT-kravets innhold og måten det skal anvendes på ved konsesjonsgivningen. Ifølge artikkel 9 nr 4 skal utslippsgrensene bygge på den beste tilgjengelige teknologi. Bellona kan ikke se at Rockwools nye utslippstillatelse er i tråd med disse reglene.

Tillatelsen regulerer ikke utslipp av CO2. CO2 omfattes av forurensningsbegrepet i forurensningsloven § 6 og kan ifølge § 7 ikke slippes ut uten tillatelse.

Ønskede endringer
Utslippsgrensene for SO2, NOx og støv må reduseres til et nivå som forutsetter at beste tilgjengelige renseteknologi benyttes og som er forenlig med Norges forpliktelser etter Gøteborgprotokollen. Utslippsgrensen for støy bør også reduseres.

Dersom det er meningen at bedriften skal kunne slippe ut CO2, må dette fremgå av tillatelsen.

Vi ber om at klagen gis oppsettende virkning inntil den er avgjort, jf forvaltningsloven § 42.

Med vennlig hilsen

Christian Piene Gundersen