Nyheter

Anmeldelse av Sande Paper Mill

Publiseringsdato: 31. mai, 2000

Skrevet av: Alvhild Hedstein

Miljøstiftelsen Bellona anmelder Sande Paper Mill, etter at bedriften nok en gang har målt overutslipp av kreftfremkallende dioksin. Denne gang viser målingen et utslippsnivå 20 ganger høyere enn tillatt.

 

Lensmannen i Sande
Postboks 213
3070 Sande i Vestfold

31/05-2000

Anmeldelse av Sande Paper Mill for overtredelse av straffeloven og forurensningsloven

Miljøstiftelsen Bellona anmelder Sande Paper Mill, etter at bedriften nok en gang har målt overutslipp av kreftfremkallende dioksin. Denne gang viser målingen et utslippsnivå 20 ganger høyere enn tillatt.

 

Bakgrunn for anmeldelsen
Miljøstiftelsen Bellona anmeldte den 18. januar 2000 Sande Paper Mill for overskridelse av utslippstillatelsen til luft (20.02.95) for CO (karbonmonoksid), TOC (total organic carbon) og dioksin. Sande Paper Mill har muntlig orientert om at det er foretatt målinger som viser at de nok en gang slipper ut dioksin utover tillatt mengde.
I utslippstillatelsen har Sande Paper Mill tillatelse til dioksinutslipp på 2,00 ng/Nm3, mens nye målinger viser 43,00 ng/Nm3, det vil si mer enn 20 ganger høyere nivå enn tillatt.

Særskilte forhold
Dioksin er en fellesbetegnelse på en gruppe nær beslektede stoffer. Det mest giftige dioksinet kalles 2,3,7,8 TCDD. De andre dioksinenes giftighet angis ofte som ekvivalenter av 2,3,7,8 TCDD, slik at dette stoffet brukes som referanse for alle dioksiner. Utslippstillatelsen til Sande Paper Mill er oppgitt som 2,3,7,8 TCDD ekvivalenter (Norsk standard). Forsøk har vist at 0,5 milligram TCDD er nok til å drepe et marsvin. Når det gjelder effekter på mennesker er det dokumentert at relativt små doser dioksin kan gi kroniske effekter som redusert vekst, forstyrrelse av A- vitaminomsetning, nedsatt immunforsvar, lavere testosteronnivå og hudskader. Dioksiner vil også kunne føre til misdannelser og/eller kreft i lever eller tarmer. Fordi eksponering av dioksiner ofte skjer samtidig med eksponering for andre miljøgifter er kombinasjonen av årsaksforhold og helseeffekter temmelig kompleks.
Det finnes i dag to effektive måter å redusere dioksinutslipp fra avfallsforbrenning på (dioksinutslippene i Sande skyldes avfallsforbrenning). En måte å redusere utslippene på er å installere renseanlegg. Et alternativ til rensing av gassene er bedre styring av forbrenningsprosessen og avkjølingen av avgassene.

Objektive vilkår
Etter forurensningsloven § 7 første ledd, må ingen «ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning». Forurensning defineres i § 6 første ledd nr 1 som «tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen». Overutslipp av dioksin vil helt klart gå inn under forurensningsdefinisjonen i forurensningsloven § 6. Ettersom Sande Paper Mill kun har tillatelse til utslipp av en bestemt mengde av dioksin, vil utslipp som overstiger disse grensene være i strid med forurensningsloven § 7 og dermed er forholdet straffbart etter forurensningsloven § 78 første ledd bokstav a. Med bakgrunn i de særskilte forhold som er nevnt ovenfor (bl a dioksiners giftighet), rammes forholdet etter Bellonas syn også av de strengere bestemmelsene i § 78 annet ledd.
Slike utslipp vil også være i strid med straffeloven § 152b nr 1 som setter straff for den som «forurenser luft, vann eller grunn slik at livsmiljøet i et område blir betydelig skadet eller trues av slik skade».

Subjektive vilkår
Straffelovens § 152b nr 1 setter straff for den som «forsettlig eller grovt uaktsomt forurenser luft, vann eller grunn slik at livsmiljøet i et område blir betydelig skadet eller trues av slik skade». Skyldkravet etter forurensningsloven § 78 første ledd, bokstav a er forsett eller simpel uaktsomhet for den som «har gjør eller setter iverk noe som kan forurense i strid med….» forurensningsloven. Sande Paper Mill har også tidligere hatt høye utslipp av dioksin, og man må da kunne forvente at bedriften foretar jevnlige målinger for å sikre at man ligger innenfor konsesjonskravet. Utslippene har altså blitt foretatt med uaktsomhet, og de subjektive vilkår for straff er dermed oppfylt.

Påtale
Miljøstiftelsen Bellona mener ut fra prinsipielle synspunkter at miljøvernlovgivningen må håndheves aktivt, og at overtredelser som kan føre til skade på naturmiljøet og folks helse, må straffes. Sande Paper Mill må derfor ilegges bot som foretaksstraff i medhold av straffeloven § 48a. Miljøstiftelsen Bellona ber politiet vurdere hvorvidt de nye utslippene skyldes et nytt forhold, eller om utslippene har vært kontinuerlige og denne anmeldelsen derfor er å anse som en tilleggsanmeldelse til anmeldelsen av 20. januar 2000.
Utslippet har medført en betydelig forurensning. Påtale antas derfor ikke å være betinget av begjæring fra forurensningsmyndighetene etter forurensingsloven § 78 tredje ledd.

____________________
Alvhild Hedstein