Nyheter

Anmeldelse Sunland-Eker Papirfabrikker AS

Publiseringsdato: 9. august, 2000

Drammen politikammer
Grønland 36
3045 Drammen

09/08-2000

Anmeldelse Sunland-Eker Papirfabrikker AS

Miljøstiftelsen Bellona anmelder med dette Sunland-Eker Papirfabrikker AS for overtredelse av forurensingsloven §7, jfr. § 78 første ledd, punkt a).

Bakgrunn for anmeldelsen
Tirsdag 8/8-00 ble det sluppet ut ca. 2.5 tonn fibermasse og ca. tilsvarende mengde leire og kritt fra Sunland-Eker Papirfabrikker AS til Drammenselva. Sunland-Eker Papirfabrikker AS ved Arnevik, opplyser at utslippet skyldes at renseanlegget var i ubalanse sannsynligvis som følge av feil ved en doseringspumpe. Ved en teknisk gjennomgang etter utslippet ble det også funnet et par andre tekniske feil som kan ha vært medvirkende, til den dårlige rensegraden som oppstod i renseanlegget sier fabrikken.

Objektive vilkår
Etter forurensingsloven § 7 annet ledd, skal "den ansvarlige for forurensing sørge for tiltak for å hindre at den inntrer." Videre skal han når forurensingen har inntruffet "treffe tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den." Hva som er forurensing, beskrives i § 6 første ledd nr. 1 som "tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen." Utslipp av 2.5 tonn fibermasse og ca. 2.5 tonn leire og krittblanding til Drammenselva vil i så måte være i strid med forurensingsloven § 7.

Etter det Bellona får opplyst av Sunland-Eker Papirfabrikker skyldes det en tett doseringspumpe at renseanlegget var nesten ute av drift. Pumpen var blitt tettet til med fyllstoff, leire og kritt. Fabrikken ble delvis stengt på grunn av utslippet for en gjennomgang av renseanlegget. Under denne gjennomgangen ble det funnet ytterligere et par fysiske feil, blant annet med sluttfilteret.

Subjektive vilkår
Etter forurensingsloven § 78 første ledd, punkt b) kan den straffes "som forsettlig eller uaktsomt" "unnlater å treffe tiltak som han er pliktig til etter §§ 7.." Når det gjelder skyldgraden likestiller altså loven den forsettlige og den uaktsomme handling. Bellona mener at når det kan renne ut så mange tonn med urenset masse i avløpsvannet, må manglende kontroll – og vedlikeholdsrutiner av renseanlegget være en nærliggende årsak til hendelsen.

Særskilte forhold
Det bør påpekes at det over lengere tid har pågått arbeid med å bedre miljøkvaliteten i Drammenselva. Med bakgrunn i dette ser vi i Bellona spesielt alvorlig på ovennevnte.

Begjæring om påtale
Miljøstiftelsen Bellona mener ut fra prinsipielle synspunkter at miljøvernlovgivningen må håndheves aktivt, og at overtredelser som kan føre til skade på naturmiljøet og folks helse, må straffes. Sunland- Eker Papirfabrikker AS må derfor bøtestraffes med foretaksstraff i medhold av straffeloven § 48 a. En bot må være av en slik størrelse at den vil ha allmenn- og individualpreventiv effekt overfor forurensende bedrifter som sådan.

Med vennlig hilsen

Christine Molland KarlsenKopi til:

Sunland-Eker Papirfabrikker AS