Nyheter

Bellona anmelder Hydro magnesium

Publiseringsdato: 23. november, 2000

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

 

Porsgrunn Politikammer
Postboks 50
3901 Porsgrunn

23/11-2000

Bellona anmelder Hydro magnesium

Anmeldelse av Hydro Magnesium Norge
 
Miljøstiftelsen Bellona anmelder med dette Hydro Magnesium Norge for overtredelse av forurensingsloven § 78, annet ledd, jf første ledd, bokstav a, jf § 7, jf. § 11.

Bakgrunn for anmeldelsen
 
Hydro Magnesium Norge rapporterte i 1999 om et utslipp av dioksiner til vann på 1,6 gram/år og til luft på 2,5 gram/år. Utslippstillatelsen setter en grense for utslipp av dioksin til vann på 1 gram/år og til luft 2 gram/år. Hydro har med mao overskredet konsesjonen med hhv. 60 og 25% til vann og luft, noe som Bellona mener må være en betydelig overskridelse. Også i 1997 og 1998 lå bedriften over konsesjonsgrensen for utslipp av dioksin til vann.

Særskilte forhold
 
Dioksin er en fellesbetegnelse på en gruppe nær beslektede stoffer. Det mest giftige dioksinet kalles 2,3,7,8 TCDD. De andre dioksinenes giftighet angis ofte som ekvivalenter av 2,3,7,8 TCDD, slik at dette stoffet brukes som referanse for alle dioksiner. Utslippstillatelsen til Hydro er oppgitt som 2,3,7,8 TCDD ekvivalenter (Norsk standard). Forsøk har vist at 0,5 milligram TCDD er nok til å drepe et marsvin. Når det gjelder effekter på mennesker er det dokumentert at relativt små doser dioksin kan gi kroniske effekter som redusert vekst, forstyrrelse av A- vitaminomsetning, nedsatt immunforsvar, lavere testosteronnivå og hudskader. Dioksiner vil også kunne føre til misdannelser og/eller kreft i lever eller tarmer. Fordi eksponering av dioksiner ofte skjer samtidig med eksponering for andre miljøgifter, er kombinasjonen av årsaksforhold og helseeffekter meget kompleks.

Objektive vilkår

Etter forurensningsloven § 7 første ledd, må ingen «ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er…. tillatt etter vedtak i medhold av § 11» Hva som er forurensning, beskrives i § 6 første ledd nr. 1 som «tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen». Et utslipp av flere gram dioksiner er helt klart omfattet av definisjonen. Når utslippet overstiger den grensen som er satt i utslippstillatelsen med flere titalls prosenter, er det følgelig ingen tvil om at det foreligger et objektivt brudd på §7, jf. § 11.

Forholdet vil således være straffbart etter forurensningsloven § 78 første ledd bokstav a. Med bakgrunn i de særskilte forhold som er nevnt ovenfor om dioksiners giftighet), rammes forholdet etter Bellonas syn også av de strengere bestemmelsene i § 78 annet ledd.

Subjektive vilkår

Skyldkravet etter forurensningsloven § 78 første ledd, bokstav a er forsett eller simpel uaktsomhet for den som «har gjør eller setter iverk noe som kan forurense i strid med….» forurensningsloven. At Hydro Magnesium har vært klar over at utslippene ligger langt over konsesjonen, går klart frem av målerapportene til SFT. Tallmaterialet er også presentert i bedriftens helse, miljø og sikkerhets rapport for 1999. Utslippene har altså blitt foretatt med forsett, og de subjektive vilkår for straff er dermed oppfylt.

Foreldelse

Fristen for foreldelse regnes ifølge straffeloven § 68 første ledd fra «den dag det straffbare forhold er opphørt». I den grad utslippene fortsatt pågår, vil det imidlertid dreie seg om en fortsatt forbrytelse, hvilket innebærer at foreldelsesfristen ikke begynner å løpe for noen del av forholdet før virksomheten er helt opphørt. Dette betyr at foreldelsesfristen for samtlige utslipp, også utslipp som eventuelt ligger lenger tilbake i tiden, ennå ikke har begynt å løpe. Det må derfor undersøkes hvor lenge utslippene har pågått og hvor store de har vært, da det er den samlede utslippsmengden som skal legges til grunn når lovbruddets grovhet skal vurderes.

Påtale

Miljøstiftelsen Bellona mener ut fra prinsipielle synspunkter at miljøvernlovgivningen må håndheves aktivt, og at overtredelser som kan føre til skade på naturmiljøet og folks helse må straffes. Hydro magnesium Norge må derfor ilegges bot som foretaksstraff i medhold av straffeloven § 48a.

Utslippene har medført en betydelig forurensning. Påtale antas derfor ikke å være betinget av begjæring fra forurensningsmyndighetene etter forurensingsloven § 78 tredje ledd.

 

Med vennlig hilsen

Christine Molland Karlsen

 

Kopi: Hydro Magnesium

Økokrim