Nyheter

Klage på midlertidig utslippstillatelse for Fundia Bygg AS

Publiseringsdato: 15. november, 2000

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

 

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep
0032 Oslo

15/11-2000

Klage på midlertidig utslippstillatelse for Fundia Bygg AS

Bellona påklager med dette SFTs vedtak av 24.oktober 2000 om midlertidig tillatelse for Fundia Bygg AS til utslipp av kvikksølv.

Bakgrunn
I oktober 1999 ba Statens forurensningstilsyn om sporstoffanalyser fra 34 norske industribedrifter. I forbindelse med sporstoffanalysen fra Fundia Bygg, har det kommet frem at det slippes ut store mengder kvikksølv og andre tungmetaller til luft fra jernverket.
Fundias utslippstillatelse av 4. mars 1997 omfatter ikke utslipp av tungmetaller til luft med unntak av mindre utslipp av tungmetaller i forbindelse med forbrenning av spillolje.
SFTs vedtak om å gi Fundia Bygg AS midlertidig tillatelse til utslipp av kvikksølv hevdes å være hjemlet i forurensningsloven § 18, første ledd nr.5.

Innsigelser
Det fremkom av ovennevnte sporstoffanalyse at kvikksølvutslippene fra Fundia Bygg AS har ligget på ca. 88 kg pr. år. Målingene ble foretatt over en periode på 17 dager og er forbundet med stor usikkerhet.
SFT gir i sitt brev av 13.07.00 bedriften klar beskjed om at utslipp på 80 kg pr. år er for høyt og at utslippene må reduseres til mellom 20 og 40 kg pr. år i løpet av høsten. Bellona stiller seg undrende til at samme myndighet drøye tre måneder etterpå finner det forsvarlig med utslipp på et nivå de tidligere fant uforsvarlig. Bellona kan ikke se noe som kan ha endret den miljøfaglige vurdering på dette punkt, snarere tvert imot har andre utslippskilder i Mo i Rana blitt kartlagt..
Bellona kan med bakgrunn i ovennevnte ikke se at det kan være faglig grunnlag for å gi Fundia Bygg AS tillatelse til så høye utslipp av kvikksølv. Vi mener også at det i denne midlertidige tillatelsen må settes utslippsgrenser også for andre tungmetallene det er aktuelt med utslipp av. Bellona mener prinsipielt at utslipp av forbindelser som ikke reguleres i tillatelsen er ulovlige etter forurensningsloven § 7 jf. § 78. Fundia Bygg AS har f.eks et utslipp av bly til luft på 1300 kg pr. år som ikke er regulert i utslippstillatelsen.
Vi mener videre det er viktig at bedriften i sitt arbeid med å installere renseanlegg prøver å få til en helhetlig reduksjon av tungmetallutslippene generelt. Disse utslippene må sees i sammenheng og det er viktig at det velges det alternativ som samlet sett gir mest reduksjon av utslippene.
SFTs vedtak av 24.10.00 er en omgjøring av utslippstillatelsen av 04.03.97 hjemlet i forurensningsloven § 18 første ledd nr. 5. Skal en tillatelse omgjøres til gunst for forurenseren kreves det at fordelene denne får, er vesentlig større enn skader og ulemper for miljøet. Spørsmålet her blir om fordelen for Fundia Bygg (som får lempet på vilkårene, fra 0 kg pr. år til 80 kg. pr.år) er stor nok i forhold til de konsekvenser kvikksølvutslippene har på miljøet. Bellona mener at hele SFTs brev av 13.07.00 bygger på den argumentasjonen at utslipp på 80 kg pr. år er for mye ut fra en miljøfaglig vurdering. Fundia Bygg AS har før dette vedtaket hatt et utslipp anslått til 88 kg pr. år. Vedtaket innebærer altså i realiteten ingen driftsmessige fordeler for Fundia som kan drive mer eller mindre på samme måte som tidligere. Vi kan derfor ikke se at vilkårene for omgjøring av utslippstillatelsen av 04.03.97 er tilstede og mener at vedtaket er ugyldig.

Ønskede endringer
Bellona anmoder prinsipalt departementet om å treffe nye vedtak i saken. Vedtaket bør hjemles i forurensningsloven § 18 første ledd nr. 1. Utslippsnivået i det nye vedtaket bør således strammes betydelig inn for å redusere skaden på miljøet. I denne forbindelse må det settes en strammere tidsramme for når renseteknologi skal være installert. Det anmodes samtidig om at det fastsettes utslippsgrenser også for de øvrige tungmetallene. Om nødvendig må bedriften innstille seg på redusert drift i tiden frem til renseanlegg er installert

 

Med vennlig hilsen
Christine Molland Karlsen

 

 

Vedlegg:
Brev av 13.07.00 fra SFT til Fundia Bygg AS