Nyheter

Usikkerhet om helse i Mo i Rana

Publiseringsdato: 1. november, 2000

Skrevet av: Alvhild Hedstein

SFT støtter seg på Folkehelsa når de sier at helsevirkningene av nye utslipp i Mo i Rana ikke vil være "nevnverdige". Men Folkehelsa sier at beregningene er usikre.

 

 

 

Da Statens forurensningstilsyn ga tillatelse til etablering av Nord-Norsk Energigjenvinning (NNEG) og utvidet utslippstillatelse til Fundia Bygg AS, hevdet de at de etter samråd med Folkehelsa var kommet til at helsevirkningene av nye utslipp ikke var "nevneverdige". Allerede da stilte Bellona spørsmålet hvor det var blitt av føre var-holdningene hos miljøvernmyndighetene. Etter å ha fått tilgang til uttalelsen fra Folkehelsa, er skepsisen til tillatelsene ikke blitt mindre.

I høringsuttalelsen fra Folkehelsa av 29. juni 2000 konkluderes det med at de beregnede utslippene fra NNEG gir en liten økning som ikke har helsemessig betydning for befolkningen. Men dette er en konklusjon på en modellberegning, ikke virkeligheten. Og beregningen er igjen basert på flere modeller: Beregning av dagens utslipp, modell for normalspredning av utslippene og grenseverdiene for helseskade.

Modellenes uutholdelige letthet
Med andre ord er forutsetningen for å kunne overføre konklusjonen fra Folkehelsas vurdering til virkeligheten, at modellene stemmer overens med virkeligheten. Eller som Folkehelsa selv sier i sitt sammendrag: "Konklusjonene i helsevurderingene vil ikke være gyldige dersom ikke nivåene av luftforurensning er noenlunde i samsvar med den faktiske eksponeringssituasjonen i befolkningen". Kun for en av de parametrene som ligger i modellene, nemlig partikkelforurensning, er dette vurdert opp mot reelle partikkelmålinger. Og der viser det seg at modellberegningene langt fra stemmer med virkeligheten! Med andre ord er ikke beregningene bekreftet av målinger, men tvert i mot.

I tillegg vet vi at miljøgiftene som slippes ut i liten grad – om noen – brytes ned. Vi vet også at befolkningen utsettes for disse stoffene gjennom en rekke andre kilder enn direkte luftutslipp, blant annet kan det allerede være forhøyede nivåer i befolkningen grunnet tidligere tiders utslipp. En rekke av de verste miljøgiftene overføres fra mor til barn i fosterstadiet, og nivåene kan derfor være så høye at en ny ekstra kilde er det som skal til for å gi virkninger. Folkehelsa sier også at "mange tungmetaller er beregnet sammen. En helsemessig vurdering ut fra disse tallene er ikke mulig".

"Betydelig usikkerhet"
Modellberegninger er nyttig for beslutningstakere, men som kjent finnes det ingen modell som kan simulere virkeligheten. Virkeligheten for folk i Mo i Rana er at det er målt svevestøvnivåer som overstiger det som måles i de mest trafikkerte områdene i Oslo, og som klart overstiger Folkehelsas egne grenseverdier. Virkeligheten er også den at det er en overhyppighet av barn født med deformiteter, og at ingen kan si noe om årsaken til dette.

Folkehelsa finner ingen sammenheng mellom overhyppighet av deformiteter og utslippsnivåene i Mo; Folkehelsa kan heller ikke gi noen annen forklaring på overhyppigheten av barn født med deformiteter. Derimot understreker etaten i sine vurderinger at "beregningene er beheftet med betydelig usikkerhet fordi bekreftende målinger av dagens eksponeringssituasjon for befolkningen mangler".