Nyheter

Anmeldelse av Tinfos Jernverk AS for overtredelse av forurensningsloven.

Publiseringsdato: 30. januar, 2001

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

 

Statens Forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep,
0032 Oslo

30/01-2001

Anmeldelse av Tinfos Jernverk AS for overtredelse av forurensningsloven.

Anmeldelse av Tinfos Jernverk AS for overtredelse av forurensningsloven.
 
Miljøstiftelsen Bellona anmelder med dette Tinfos Jernverk AS for overtredelse av forurensningsloven § 78 første ledd, bokstav a, jfr. § 7.

Bakgrunn for anmeldelsen
Tinfos Jernverk AS er en av tre norske manganprodusenter. Til manganproduksjonen bruker Tinfos Jernverk AS manganholdig malm fra Afrika. Denne malmtypen (Comilog- malm) inneholder relativt store kvikksølvmengder, noe som fører til utslipp av kvikksølv under produksjonen. Bedriften installerte nytt renseanlegg våren 2000 for å overholde nye og strengere utslippsgrenser for kvikksølv.

Tinfos Jernverk As hadde i henhold til utslippstillatelsen av 06.03.96 en utslippsgrense for kvikksølv til luft på 100 kg pr. år fram til 01.06.2000. SFT har senere innskjerpet denne utslippsgrensen til 20 kg pr. år fra 01.06.00 og 15 kg pr. år fra 01.06.01.

Tinfos Jernverk AS har rapportert til SFT 22.12.00 om et utslipp på 51,6 kg kvikksølv i perioden 01.01.00 – 31.05.00, samt et utslipp på 18,4 kg i perioden 01.06.00 – 31.12.00. SFT legger i brev av 19.01.01 til grunn at det tillatte utslippet i perioden 01.01.00 – 31.05.00 var på 5/12 av tillatt årsutslipp, dvs ca. 42 kg. De konkluderer derfor med at bedriften i de fem første månedene i fjor hadde et ulovlig utslipp på 10 kg kvikksølv til luft.

Både Bellona og SFT ser det som overveiende sannsynlig at grensen på 20 kg for tidsrommet 01.06.00 – 01.06.01 også vil bli overskredet i og med at bedriften fortsetter driften på Comilog- malm til tross for et utslipp av hele 18,4 kg etter halve denne perioden. Bedriftens adm. direktør opplyser også at tillatelsen vil bli overskredet i denne perioden.

Objektive vilkår
Etter forurensningsloven § 7 første ledd, må ingen «ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er…. tillatt etter vedtak i medhold av § 11» Hva som er forurensning, beskrives i § 6 første ledd nr. 1 som «tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen». Siden utslippet klart overstiger den grensen som er satt i utslippstillatelsen, er det følgelig ingen tvil om at det foreligger et objektivt brudd på § 7, jf. § 11.

Subjektive vilkår
Skyldkravet etter forurensningsloven § 78 første ledd, punkt a) er forsett eller simpel uaktsomhet for den som «har gjør eller setter iverk noe som kan forurense i strid med….» forurensningsloven.

De siste par årene har det både fra myndighetenes og fra Bellonas side vært stor fokus rundt kvikksølvutslipp til luft fra bedriften. Bedriften er også pålagt å rapportere kvikksølvutslippene til SFT. Adm. direktør Leif A. Andreassen opplyser til Bellona at det tidlig i 2000 ble installert kontinuerlig måling av kvikksølvutslippene. Med bakgrunn i ovennevnte må det kunne sies å være uaktsomt av bedriften å ikke analysere størrelsen på utslippene for å vurdere om de er i overensstemmelse med utslippstillatelsen. Bellona mener dermed at de subjektive vilkår for straff er oppfylt.

Særskilte forhold
Kvikksølv er et meget giftig grunnstoff som kan danne meget farlige organiske forbindelser. Stoffet kan gi nyreskader og motoriske og mentale forstyrrelser som følge av skader på sentralnervesystemet, samt skader på fostre. Kvikksølv har selv i meget lave konsentrasjoner, kroniske giftvirkninger på mange organismer.

Gjennom Nordsjøavtalen og nasjonale målsettinger er det oppnådd betydelig reduksjon av kvikksølvutslippene de senere år. Skal dette kunne opprettholdes er det viktig at de bedrifter som befatter seg med kvikksølv forholder seg til de regler som er gitt.

Påtale
Miljøstiftelsen Bellona mener ut fra prinsipielle synspunkter at miljøvernlovgivningen må håndheves aktivt, og at overtredelser som kan føre til skade på naturmiljøet og folks helse, må straffes. Tinfos Jernverk AS må derfor bøtestraffes med foretaksstraff i medhold av straffeloven § 48 a. En bot må være av en slik størrelse at den vil ha allmen- og individualpreventiv effekt overfor forurensende bedrifter som sådan. Vi vil i den forbindelse vise til at Høyesteretts praksis i saker som gjelder brudd på forurensningslovgivningen tilsier at bedrifter som står bak ulovlige utslipp kan ilegges betydelige bøter også når det kun er «voldt relativt beskjedne skader», jf. Rt. 1988 s. 1356, hvor Norsk Hydro ble idømt et forelegg på kr. 250.000. Se også Rt. 1989 s. 843 hvor en bedrift i Bergen ble idømt en bot på kr. 500.000 til tross for at det dreide seg om fire relativt kortvarige og beskjedne utslipp der det ikke var «påvist konkrete skader ut over det som ligger i at forurensningen i fjorden øker». I denne sammenheng kan det også nevnes at SFT har varslet en tvangsmulkt på 500 000,- for hver kg kvikksølv som slippes ut over det tillatte etter utslippstillatelsen som gjelder frem til 01.06.01

Utslippene har medført mer enn ubetydelig forurensning. Påtale antas derfor ikke å være betinget av begjæring fra forurensningsmyndighetene etter forurensningsloven § 78 tredje ledd.

Med vennlig hilsen

Christine Molland Karlsen