Nyheter

Krav til rapportering og dokumentasjon ved Scanbio

Publiseringsdato: 4. april, 2001

Skrevet av: Tomas Bøhler Torsen

 

SCANBIO LYSØYSUND AS
7168 LYSØYSUNDET

04/04-2001

Krav til dokumentasjon og rapportering ved Scanbio Lysøysund AS

Bellona har gjennomgått massebalansen for matavfall ved Scanbio Lysøysund. Våre beregninger er basert på opplysninger gitt til Bellona av produksjonsformann ved Scanbio Lysøysund, Kurt Sundet (brev pr. 19.03.01 sendt via faks) og opplysninger gitt av daglig leder Bjørn Hyllmark ved besøk på bedriften 15.03.01.

Mengder og produksjon
Ifølge Hyllmark går alle materialstrømmer inn i sluttproduktet og det skal i prinsippet ikke være noe fast avfall fra prosessen. Utslipp til vann består av spillvann fra vasking av tanker og utstyr samt kondensat fra tørkeprosessen. Bedriften har ikke fremlagt analyser av dette utslippet og det er derfor umulig å si hvor store mengder biologisk material som slippes ut fra anlegget til sjøen. Ifølge utslippstillatelsen skulle det være levert avløpsmålinger for måleprogram månedlig i seks mnd. fra utslippstillatelsen ble gitt (28.01.2000). Det foreligger ingen dokumentasjon av disse målingene hos fylkesmannen.

Materialflyt, matavfall Scanbio Lysøysund

 

TS [%]

Volum [m3]

tørrstoff [tonn]

Forbrukt råvare (98/99)

20

11209

2241

På lager

20

9600

1920

Dumpet fra lager i Bjugn

20

1700

 

Totalt mottatt ensilert matavfall

20

22218

4381

Ferdigprodusert vare (TS), inkludert oljeproduksjon

100

466

466

 

Forventet produksjon

100

2461

2461

Forventet lagerbeholdning

20

19575

3915

Forventet lagerbeholdning etter dumping

20

17875

 

Manglende dokumentasjon på behandling/lagring

20

8275

 

(Vi har regnet at alle volumer har samme tetthet (1 m3=1 tonn))

Etter rapportene for mottatt råvare har matavfallet mottatt ved Scanbio Lysøysund et gjennomsnittlig tørrstoffinnhold på 20%. Etter opplysninger gitt av Hyllmark skal resterende lagret avfall også ha tørrstoffinnhold på 20%. Bellona mener det derfor er riktig å anta at tidligere forbrukt og dumpet råvare hadde samme gjennomsnittlige tørrstoffinnhold ved mottak/lagring.

Etter våre beregninger finnes det ikke dokumentasjon på håndtering av 8275 m3 matavfallsensilasje. Avfallet som ble tappet fra tanken ved Scanbio Bjugn og dumpet i Frohavet er trukket fra.

Misforholdet mellom mottatt matavfall og produsert vare kan, ifølge de data Bellona har mottatt fra Scanbio Lysøysund ikke forklares med at matavfallsensilasje er tilsatt vann ved mottak, slik produksjonsformann Kurt Sundet hevder. Beregningene er gjort ut fra bedriftens egne tall på mengder og tørrstoffinnhold registrert ved mottak.

Rapportering til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Scanbio skulle i følge utslippstillatelse pr. 28.01.2000 ha levert rapportering til Fylkesmannen om følgende tiltak:

  • Dokumentasjon på overholdelse av luftrensekrav. en gang pr. kvartal. Det skulle altså vært rapportert 5 ganger.
  • Avløpsmålinger for måleprogram etter vilkår 6.1 i utslippstillatelsen skulle vært ferdig 28.07.00.
  • Rapport om drift av renseinnretninger etter vilkår 8.2 i utslippstillatelsen skulle vært levert de seks første månedene etter at utslippstillatelsen ble gitt.
  • Beredskapsplan for håndtering av unormale forhold og driftsplan for daglig drift, etter vilkår 11 i utslippstillatelsen, skulle vært levert 15.03.2000.

Bellona har vært i kontakt med saksbehandler Hallvard Berget ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Berget kan ikke se å ha mottatt noen rapporter eller dokumentasjon på tiltakene gitt i utslippstillatelsen: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har ifølge Berget ikke gitt forlengede frister eller endret tiltakskravene i utslippstillatelsen for Scanbio Lysøysund fra 28.01.2000.

Det mangler i alt 15 rapporter/dokumenter i forbindelse med tiltak regulert gjennom utslippstillatelsen. Hyllmark kunne heller ikke gi dekkende dokumentasjon eller opplysninger om tiltakene når Bellona besøkte bedriften 15.03.00.

Bellonas krav til Scanbio Lysøysund AS
Bellona krever en fullstendig redegjørelse for håndtering av 8275 m3 matavfallsensilasje. Vi krever samtidig at bedriften kommer fram med all dokumentasjon og rapportering etter kravene til tiltak gitt i utslippstillatelsen pr. 28.01.2000.

Svar ønsket utbedret innen 20.04.01.

____________________
Tomas Bøhler Torsen
Faglig medarbeider, Miljøstiftelsen Bellona