Nyheter

Stoltenbergs løfter til Fundia var harskt valgflesk.

Publiseringsdato: 27. september, 2001

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

 

27/09-2001

Stoltenbergs løfter til Fundia var harskt valgflesk.

Miljøvernminister Siri Bjerke trekker tilbake Statsministerens lovnader fra før valget om økonomisk støtte til kvikksølvrenseanlegg hos Fundia i Mo i Rana. I stedet antydes det at det muligens ikke er nødvendig med renseanlegg dersom SFT i stedet gir en romslig utslippstillatelse. Bellona er rystet over brevet fra Miljøvernministeren og lover kamp mot utslippene og for renseanlegg.
 

Etter at det ble avdekket store utslipp av kvikksølv til luft fra Fundia armeringsstål i Mo i Rana, ble bedriften pålagt av SFT å installere renseanlegg. Et renseanlegg vil i følge Fundia beløpe seg til ca. 50 millioner i rene investeringskostnader. I tillegg til dette vil det påløpe kostnader i forbindelse med planlegging og oppstart av anlegget samt ikke ubetydelige driftskostnader. Optimismen var derfor stor hos Fundia da Statsminister Jens Stoltenberg besøkte bedriften i slutten av august med lovnader om støtte til kvikksølvrenseanlegget. Siden dette besøket har det imidlertid vært taust fra både Statsministeren og fra Miljøverndepartementet og såvel Bellona som Fundia har forsøkt å få klarhet i hva som har ligget i Statsministerens løfter. Det fikk vi desverre klarhet i gjennom brev fra Miljøvernminister Siri Bjerke til Fundia datert 25.09.01 hvor det hevdes at det er først når ny utslippstillatelse foreligger, at det vil være klart om det er behov for renseanlegg.

Ny utslippstillatelse endrer ikke de faktiske utslippene
Saken er den at Fundia har et årlig luftutslipp av kvikksølv på minst 144 kg per år. Uavhengig av hva som måtte stå i en ny utslippstillatelse fra SFT så er utslippet på 144 kg. Dette utslippet er Norges største punktkilde noe det må gjøres noe med både av miljømessige hensyn og for å opprettholde Norges internasjonale forpliktelser til reduksjon av kvikksølvutslipp. Kortsiktig finnes det bare to muligheter til å gjøre noe med disse utslippene: Nedlegge bedriften eller rense utslippene. Det er følgelig ikke nødvendig å vente på en ny utslippstillatelse fra SFT for å avgjøre om det er behov for et kvikksølvrenseanlegg hos Fundia slik Miljøvernministeren hevder.

Nasjonalt ansvar
Fundia er Norges største gjenvinningsbedrift og gjenvinner 750.000 tonn skrapjern hver år. Kvikksølvet stammer fra kvikksølvbrytere, kontakter, releer målere, batterier, termometere, lyskilder mm som ikke er blitt fjernet fra skrapet før pressing og omsmelting. Bellona jobber for at mest mulig av dette kvikksølvet skal fjernes før det havner i ovnen hos Fundia. Selv om mesteparten av kvikksølvet fjernes før omsmelting vil det allikevel alltid inneholde en rest som vil slippes ut i naturen ved omsmeltingen. Det er derfor viktig at det installeres renseanlegg selv om utplukkingen av kvikksølvet fra skrapet forbedres. Bellona mener det er en nasjonal oppgave å støtte opp om økt gjenvinning av avfall og at staten derfor bør bidra med støtte til renseanlegg for kvikksølv hos Fundia.

Kan bli standard i hele Europa
Det har ikke tidligere vært utviklet kvikksølvrenseanlegg for stålverk slik at dette vil være et pilotprosjekt. Fundia kan med et nytt renseanlegg være med på å sette krav til renseteknologi for alle europeiske stålverk gjennom EØS-avtalen og Eus krav om bruk av best tilgjengelige teknologi (BAT). Må Fundia legge ned, vil det skrapet som de gjenvinner bli smeltet om andre steder hvor det foreløpig ikke er installert rensing. Resultatet vil bli at store mengder kvikksølv slippes ut i naturen samtidig som Norske myndigheter vil være uten mulighet til å påvirke utslipp fra andre europeiske stålverk. Bidrar norske myndigheter til at det etableres renseteknologi for kvikksølv fra stålverk, kan de gjennom EØS-avtalen bidra til at dette blir standard ved alle europeiske verk.