Nyheter

Bellona klager nok en gang på kvikksølvutslipp fra Fundia.

Publiseringsdato: 21. november, 2001

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

 

Statens Forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep,
0032 Oslo

21/11-2001

Klage på midlertidig tillatelse til utslipp av kvikksølv ved Fundia Armeringsstål AS.

 
1. Bakgrunn
Etter at det i begynnelsen av 2000 ble avdekket store utslipp av kvikksølv til luft, ble det gitt en midlertidig tillatelse til denne typen utslipp (24.10.00). Den midlertidige tillatelsen satte et utslippsnivå på 80 kg kvikksølv samt et pålegg om at bedriften måtte ha klart et beslutningsgrunnlag for bygging av renseanlegg innen 01.07.01.

Fundia klarte imidlertid ikke å overholde denne utslippstillatelsen og de fikk ny midlertidig tillatelse 11.05.01. I denne tillatelsen fikk de fikk lov til å slippe ut inntil 140 kg kvikksølv per år. Bellonas klage på denne midlertidige tillatelsen er for tiden til behandling hos Miljøverndepartementet.

SFT har etter pålegg fra Miljøverndepartementet behandlet den første midlertidige tillatelsen på nytt Det er denne tillatelsen som vi nå påklager. I denne midlertidige tillatelsen gis Fundia tillatelse til utslipp av 140 kg kvikksølv, regnet som 12 måneders middel. I tillegg er fristen for å komme med et beslutningsgrunnlag for renseanlegg utsatt til 31.03.02.

2. Innsigelser
For Bellona begynner denne saken å likne en farse hvor man opererer med et uttall av midlertidige tillatelser, omgjøringer og fristforlengelser. Vi ser det imidlertid som svært viktig at alle krefter nå settes inn på å få redusert tungmetallutslippene fra stålverket. Slik vi ser det er det hovedsakelig to ting som må gjøres for at dette skal bli resultatet. Det ene er at det gis pålegg om å bygge renseanlegg innen en gitt frist. Det andre er at det settes krav til rensegrad på det nye renseanlegget.

2.1 Pålegg om bygging av renseanlegg
Fundia Armeringsstål AS er en del av det finske konsernet Rautaruukki. Ledelsen i konsernet har sitt hovedsete i Finland. Skal det bygges renseanlegg i Mo i Rana er man selvfølgelig avhengig av at ledelsen i Finland fatter en investeringsbeslutning. Så lenge det ikke er gitt noe pålegg om å bygge renseanlegg fra norske myndigheter, vil det selvfølgelig ikke være noen grunn for ledelsen i Finland å ta en slik beslutning. Dersom det gis et pålegg om å bygge renseanlegg, vil det selvfølgelig være lettere for den norske ledelsen å argumentere overfor sine eiere om at dette er noe det må investeres i.

Tidligere miljøvernminister Siri Bjerke uttalte i brev av 25.09.01 til Fundia; «Inntil ny utslippstillatelse blir gitt foreligger det en midlertidig tillatelse. Det er først når ny utslippstillatelse foreligger fra SFT, at det vil bli klarhet i eventuelt behov for renseanlegg for å overholde de utslippskrav til kvikksølv som vil bli stilt.» Dette brevet fra den tidligere Statsråden sammen med det faktum at en ny tillatelse nå er gitt uten at man har fått klarhet i hvilke utslippskrav som vil bli gitt, øker neppe investeringslysten hos de finske eierne.

2.2 Krav til rensegrad
Fundia har invitert tre leverandører av renseteknologi for å gjøre pilotforsøk rensing av støv og tungmetaller. Disse forsøkene er i gang i disse dager og man kan vente at måleresultatene foreligger et stykke ut på nyåret. Slik Bellona ser det vil det gjøre arbeidet med å komme frem til et beslutningsgrunnlag for valg av renseteknologi betydelig lettere om man på forhånd har fått indikasjoner på hvilket nivå tillatelsen vil ligge på. Det er betydelig mer kostbart å rense utslippene med 98% enn med 90%. Slik har det alltid vært når det gjelder rensekostnader og det er noe både bedriften og teknologileverandørene er klar over. Bellona ser det som en forutsetning for å kunne komme frem til et beslutningsgrunnlag at man har en viss formening om hvilken grad av renhet man ønsker på utslippene før man starter dette arbeidet. Det er derfor viktig at SFT angir omtrentlig rensegrad ved oppstart av anlegget før anbudet på renseanlegget legges ut til leverandørene. Det vil være naturlig å ta høyde for innkjøringsproblemer i tillatelsen.

2.3 Kommentar til utslippsnivået
Bellona mener utslippsgrensen i den midlertidige tillatelsen er satt for høyt. Kvikksølv er en høyt prioritert miljøgift med fare for betydelige skader på mennesker og miljø. Både nasjonale og internasjonale målsetninger krever en reduksjon av utslippene. Det kan ikke aksepteres at Fundia Armeringsstål AS gis tillatelse til så høye utslipp.

Kvikksølv er en av de værste miljøgiftene som finnes. Det har den senere tid blitt antydet at det kan være overhyppighet av barn født med reduksjonsdeformiteter i Mo i Rana (slik det også er antydet for Grenland). Folkehelsa har satt i gang en undersøkelse for å forsøke å avklare om det er noen sammenheng mellom utslipp av blant annet kvikksølv og reduksjonsdeformiteter hos barn født av foreldre i disse områdene. Det som derimot er ferdig undersøkt, er nivåene av blant annet kvikksølv i poteter, bær og grønnsaker dyrket i Mo i Rana. Resultatene av disse undersøkelsene «tyder på lokalt forhøyede nivåer» (i følge prosjektrapport fra Næringsmiddeltilsynet i Nord-Helgeland, januar 2001).

Med bakgrunn i de miljømessige følgene av kvikksølv- og andre tungmetallutslipp i Mo i Rana, mener Bellona at skrapmetall bør lagres i påvente av at Fundia får installert renseanlegg for tungmetaller. Etter at renseanlegget er på plass bør derimot mest mulig metallskrap smeltes om hos Fundia Armeringsstål, for å forhindre økte globale utslipp.

2.4 Periodisering av utslippstillatelsen
Utslippstillatelsen er gitt som 12 måneders middel. Bellona mener imidlertid det er svært viktig at midlertidige tillatelser som kun gis for måneder gis som løpende månedsmiddel, evt ukesmiddel. Tillatelsen av 24.10.00 på 80 kg/år var gitt som 12 måneders middel. Resultatet ble at bedriften slapp ut 80 kg i løpet av tillatelsens første 5 måneder. Deretter ble det altså søkt om tillatelse til utslipp av 140 kg/år som 12 måneders middel. Når tillatelsene som gis aldri får virke i mer enn 12 måneder blir det meningsløst å gi dem som 12 måneders middel.

3. Ønskede endringer
Bellona anmoder departementet om å treffe nytt vedtak i saken. Det nye vedtaket bør gi pålegg om bygging av renseanlegg for tungmetaller og angi omtrentlig rensegrad. Utslippsnivået i det nye vedtaket bør også strammes betydelig inn for å redusere skaden på miljøet. Om nødvendig må bedriften innstille seg på redusert drift i tiden frem til renseanlegg er installert.

 

Med vennlig hilsen

Christine Molland Karlsen