Nyheter

Anmeldelse av Henriksen Oljetransport AS for overtredelse av forurensningsloven

Publiseringsdato: 11. november, 2002

Skrevet av: Anders Hauge

 

Eigersund politistasjon
Nytorget 9
Postboks 25
4379 Eigersund

11/11-2002

Anmeldelse av Henriksen Oljetransport AS for overtredelse av forurensningsloven

1 Innledning
Miljøstiftelsen Bellona anmelder med dette Henriksen Oljetransport AS for overtredelse av forurensningslovens § 78, første ledd bokstav a), jf. § 7.

2 Bakgrunn for anmeldelsen
Natt til søndag 27. oktober 2002 lekket det ut betydelige mengder tungolje i grunnen og havnebassenget rundt Shells anlegg på Solkrone i Egersund. Utslippet skjedde som følge av at Henriksen Oljetransport AS utførte et oppdrag med å tømme fryseskipet «Emma» for tungolje. Oljen ble fylt opp i tanker på land, men en av tankene viste seg å være lekk. I følge opplysninger fra brannvesenet i Egersund, samt opplysninger fra Henriksen Oljetransport AS, skyldtes lekkasje en defekt ventil på en av oppbevaringstankene. Brannvesenet opplyser at uhellet medførte at ca. fire tonn tungolje rant ut.

3 Straffbarhetsvilkår
Forurensningslovens § 78 første ledd bokstav a) setter straff for den som forsettlig eller uaktsomt «har, gjør eller setter i verk noe som kan forurense i strid med denne lov». Forurensningslovens § 7 første ledd sier at ingen må «ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning (..)»

3.1 Objektive vilkår
Som det fremgår av det ovenstående lekket det i dette tilfellet ut nærmere 4 tonn miljøfarlig tungolje i grunnen og havnebassenget i Egersund. Det er ikke tvilsomt at dette utgjør forurensing i strid med loven.

Miljøstiftelsen Bellona antar på denne bakgrunn at lovens objektive vilkår for straff er oppfylt.

3.2 Subjektive vilkår
Forurensningsloven setter som vilkår for straff at overtrederen har handlet forsettlig eller uaktsomt, jf. innledningen i forurensningslovens § 78 første ledd. Loven likestiller med andre ord forsettlige og uaktsomme overtredelser. Det er således tilstrekkelig for straff at det kan påvises at Henriksen Oljetransport AS, eller noen som handlet på selskapets vegne, har utvist simpel uaktsomhet med hensyn til lekkasjen.

Etter det opplyste lekket oljen ut på grunn av en defekt ventil i en oppsamlingstank. Det rant som nevnt ut nærmere fire tonn tungolje før lekkasjen ble oppdaget. Det faktum at det kunne lekke ut en så betydelig mengde før selskapet ble oppmerksom på forholdet, indikerer etter Bellonas oppfatning at operasjonen med oljetømmingen ikke ble utført med tilstrekkelig grad av aktsomhet. Etter Miljøstiftelsens syn hadde selskapet manglende rutiner med hensyn til kontrollen av operasjonens utførelse.

I tillegg kommer at tømme-operasjonen dreide seg om et miljøfarlig stoff; nemlig tungolje. Med hensyn til miljøfaren ved slike stoffer må det kunne kreves at tømmingen skjer under kontrollerte og sikre forhold. Videre må det ses hen til at Henriksen Oljetransport AS er en profesjonell aktør som har spesialisert seg på nettopp denne typen oppdrag. Det må derfor kunne stilles strenge krav til sikkerheten ved utførelsen. Det er av største viktighet at slike oppsamlingstanker er tette. Etter Bellonas oppfatning var det således uaktsomt av Henriksen Oljetransport AS å ikke forsikre seg om at dette faktisk var tilfellet.

Etter Bellonas formening er dermed også lovens subjektive vilkår for straff oppfylt.

4 Straffeforfølging og begjæring av påtale
4.1 Straffeforfølging
Miljøstiftelsen Bellona mener på bakgrunn av det ovenstående at Henriksen Oljetransport AS bør straffes med bot i form av foretaksstraff, jf. straffelovens § 48a.

En bot må være av en slik størrelse at den vil ha allmenn- og individualpreventiv effekt overfor oljenæringen. Forurensning som følge av slike ulykker er et meget alvorlig og omfattende problem over hele Norge, og det er dermed viktig å skjerpe aktsomheten ved oljehåndtering.

4.2 Begjæring av påtale
Forurensningslovens § 78 er undergitt offentlig påtale. I § 78 tredje ledd finnes det likevel en regel om at offentlig påtale i saker der overtredelser bare har ført til ubetydelig forurensning, eller ubetydelig fare for forurensning, kun skjer etter begjæring fra forurensningsmyndigheten. Bellona antar at bestemmelsen ikke får anvendelse i denne saken. Det vises til at utslippet av fire tonn tungolje medfører en meget betydelig forurensningsfare i et bynært og mye benyttet område. Etter Bellonas syn var det tilfeldigheter, som f.eks. gode værforhold, som gjorde at utslippet ikke fikk større konsekvenser enn det faktisk gjorde.

Etterforskning og eventuell straffeforfølging kan dermed igangsettes uavhengig av forurensningsmyndighetens begjæring.

 

 

Med vennlig hilsen

____________________
Anders Hauge
Juridisk rådgiver