Nyheter

SFT i Bellonas fotspor

Publiseringsdato: 31. mars, 2003

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

SFT har, som Bellona gjorde i begynnelsen av mars, valgt å anmelde Fundia Armeringsstål i Mo i Rana til politiet på grunn av høye dioksinutslipp.

Bellona er glad for at SFT har gått til det skritt å anmelde Fundia for de urovekkende høye dioksinutslippene som ble målt i mai i fjor. Det er viktig at forurensningsmyndigheten viser at den ikke godtar ulovlig forurensning og at det ikke tolereres at bedriftene lar være å treffe tiltak når høye utslippsnivå oppdages.

Bellona er derimot ikke så glad for at SFT påtar seg en politirolle i denne saken. I en pressemelding fremkommer det at SFT vil ta stilling til spørsmålet om straffeforfølgning av bedriften etter at nye måleresultater foreligger. Det er viktig at det er politiet som foretar etterforskningen i denne saken da det er en sak som dreier seg om noe mer enn bare ubetydelig forurensning. Det er derfor en feiloppfatning i SFT dersom de mener at det er de som tar stilling til om saken skal straffeforfølges, jfr. forurensningsloven § 78.

Bellonas prinsipielle syn er at miljøvernlovgivningen må håndheves aktivt, og at lovbrudd som kan føre til skade på naturmiljøet og folks helse må straffes. Bedrifter som forurenser må ilegges bøter av en slik størrelse at det i tillegg til en individualpreventiv effekt overfor forurensere, også har en allmennpreventiv effekt overfor forurensende bedrifter som sådan.

Fundia ble også anmeldt av Bellona i april 2000. Den gang dreide det seg om høye utslipp av kvikksølv og det medførte at bedriften ble ilagt en bot på 500.000 av Økokrim.

Fundia er pålagt å komme med nye måleresultater og å vurdere mulige tiltak mot utslippene innen 30 april.