Nyheter

Søknad om utslippstillatelse, Oleon Scandinavia i Sandefjord

Publiseringsdato: 2. mai, 2003

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona og Sandefjord Naturvern krever at nikkelutslippene fra bedriften elimineres. Videre må minimum målene fra så langt tilbake som 1992 følges opp; dvs. en reduksjon i utslippet av KOF og fettstoffer på henholdsvis 75 og 50%.

 

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep
0032 Oslo

02/05-2003

Høringsuttalelse:
Søknad om utslippstillatelse, Oleon Scandinavia i Sandefjord

Bellona og Sandefjord Naturvern krever at nikkelutslippene fra bedriften elimineres. Videre må minimum målene fra så langt tilbake som 1992 følges opp; dvs. en reduksjon i utslippet av KOF og fettstoffer på henholdsvis 75 og 50%.

 

Utslippssøknaden
Oleon Scandinavia AS søker om å beholde grensen for nåværende nikkelutslipp til fjorden på 425 tonn/år. For utslipp av KOF søkes det om en trinnvis reduksjon frem til 30.03.05 hvor mengden ikke skal overstige 2250 kg/døgn. For fettstoffer søker bedriften om at det stilles krav til at det ikke skal slippes ut vannuløselig fett, noe som vil hindre synlige fettstoffer i resipienten.

Allerede i 1992 signaliserte bedriften at de hadde en overordnet målsetting om å redusere utslipp av KOF og fettstoffer med henholdsvis 75 og 50%. To år senere, i 1994, opplyste bedriften om at de var i gang med et utviklingsarbeid som helt kunne eliminere nikkelutslippene til Sandefjordsfjorden. Bedriften har fått rikelig med tid til å oppfylle disse målsettingene og det er disse som må legges til grunn ved den nye utslippssøknaden. Det har vært betydelig korrespondanse knyttet til denne bedriften og vi viser til denne i det følgende.

 • Utslippet av KOF må reduseres med 75% i forhold til gjeldende tillatelse, dvs. 1025 kg/døgn 12 mnd. middel. Totalt 374 tonn/år.
 • Totalt utslipp av fettstoffer må reduseres med 50% i forhold til gjeldende tillatelse, dvs. 50 kg/døgn 12 mnd. middel. Totalt 18,25 tonn/år.
 • Utslippet av tungmetallet nikkel til fjorden må opphøre.
 •  

  Historiske utslipp fra bedriften
  I følge bedriftens egenrapportering til Statens forurensningstilsyn (SFT) har de stort sett greid å holde seg innenfor grensen for de årlige utslippsbegrensningene. Det har imidlertid vært en lang rekke overutslipp og akuttutslipp ved bedriften som har gitt overskridelser på tillatelsens ukemiddelbegrensninger, spesielt i 1997 og 1998.

  Til vann 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
  Fett (tonn) 29,00 32,00 28,40 18,50 15,00 14,00 30,80 31,39 34,60 27,30
  KOF-DI (tonn) 1101,00 1166,00 881,00 879,00 689,00 632,00 815,32 629,60 688,90 711,10
  Nikkel (kg) I.R. 844,00 1963,00 1918,00 329,00 119,60 208,20 219,00 225,00 497,00
  N-TOT (tonn) I.R. 0,10 1,10 0,70 I.R. 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20
  P-TOT (tonn) I.R. I.R. 1,30 0,70 I.R. 0,20 0,50 0,50 0,50 0,50

  Utslipp av KOF og fett
  Disse utslippene til Sandefjordsfjorden fører til nedbrytning av organisk materiale og forbruk av oksygen. Oksygenforholdene i den indre del av Sandefjordsfjorden har ved flere anledninger blitt referert til som «på vippen». Miljøvernsjef Lars Guren i Sandefjord kommune bekrefter at det har vært lavt oksygennivå i enkelte områder innenfor Tranga. NIVA rapport 734/98 på oppdrag fra SFT sier følgende om oksygenforholdene i Sandefjordsfjorden: «Oksygenforholdene innenfor Tranga er fra mindre god til meget dårlig.»…..»I indre fjord er det målt totalt oksygenfrie vannmasser i bunnvannet.»

  I brev fra SFT til Sandefjord Naturvern datert 16. apil 1997 ang. Pronova Oleochemicals står følgende:

  «Som angitt i vårt brev av 24. 01.97 er det foreløpig ikke fattet vedtak om endrede krav m.h.t. bedriftens utslipp av KOF og fett. I sin rapport om reduksjon av KOF- og fettutslipp angir bedriften at gjennomførte tiltak har ført til en reduksjon av KOF på 30% og at en videre oppfølging om noen år vil gi en reduksjon av KOF – og fettutslipp på henholdsvis 75 og 50%. Vi forventer at bedriften gjennomfører aktuelle tiltak for å redusere sine utslipp uten konkrete pålegg fra myndighetene.»

  Det er tydelig at bedriften ikke har evnet å oppfylle den ønskede reduksjonen i utslippet av KOF og fettstoffer slik de signaliserte allerede i 1992. Det er nå 6 år siden SFT mente det var unødvendig med pålegg fra myndighetene for å redusere utslippene. Dette burde ha vært mer enn nok tid for bedriften å legge om prosesser eller gjennomføre konkrete rensetiltak.

  I kunngjøringen fra SFT datert 10.03.03 står følgende:

  «For utslipp av KOF søkes det om et felles krav for de 3 utslippspunktene angitt som kg/døgn. Søknad er basert på en trinnvis reduksjon av utslippene i forhold til gjeldende grenser, med en reduksjon på 75% innen 30.03.05, som vil medføre et utslipp på 2250 kg/døgn. For fettstoffer søker bedriften om at det ikke slippes ut vannuløselig fett, noe som vil hindre synlige fettstoffer i resipienten.»

  En årlig reduksjon på 75% av KOF utslippet medfører ikke et 12 mnd. middel utslipp på 2250 kg/døgn men 1025 kg/døgn.

  4100 kg/døgn x (1 – 0,75) = 1025 kg/døgn (dvs. 374 tonn/år)

  Videre vil det ikke være nok å kun fjerne utslipp av fettstoffer som danner synlige fettstoffer i resipienten. Som nevnt i SFTs brev fra 1997 og signalisert fra bedriften selv i 1992 må utslippet av total mengde fettstoff reduseres med 50%.

  100 kg/døgn x (1 – 0,5) = 50 kg/døgn (dvs. 18,25 tonn/år)

  I brev av 22.01.01 opplyste bedriften at den ville gjennomføre et prosjekt angående biologisk rensing. Dette ble gjenstand for en rekke utsettelser av bedriftens utslippstillatelse. Så vidt vi vet er planen om det biologisk rensing ikke gjennomført.

  Nikkelutslipp
  Oleon Scandinavia AS søker i sin utslippstillatelse om å beholde dagens nivå på utslipp av nikkel til indre Sandefjordsfjord. Utslippsbegrensningen som gjelder i dag er på 10 kg/uke eller totalt 425 kg/år og har ved flere tilfeller blitt overskredet. Hvor store disse utslippene historisk sett har vært har ofte vært oppe til diskusjon. Går vi tilbake i tid oppga bedriften i begynnelsen av 90-tallet en årlig utslippsmengde på 40 kg nikkel til fjorden. Senere har det vist seg at utslippene av nikkel har vært betydelig høyere med nivåer helt oppe i 2000 kg årlig. I 2001 ble det rapportert inn et utslipp på 497 kg nikkel.

  I brev datert 7. september 1994 klagde bedriften (da under navnet Pronova Oleochemicals) på SFTs krav om å redusere utslippet av nikkel til sjø med 50% (dvs. maksimalt utslipp på 425 kg/år) innen 1/1-96. Som begrunnelse for dette nevnes bl.a. «Bedriften arbeider også med nye prosesser som helt kan eliminere nikkel-forbruket. Fordi teknologien på dette feltet ikke er «hyllevare», må bedriften gjennom et eget utviklingsarbeid finne frem til slik teknologi.» Dette er nå nesten ti år siden og bedriftens utviklingsarbeid burde for lengst ha båret frukter. Teknologien som kan oppnå nullutslipp av nikkel til fjorden må innføres i bedriftens prosesser. Det uholdbart at bedriftens søkad ikke har høyere ambisjoner enn å opprettholde dagens utslipp på 425 kg nikkel pr. år.

  Nikkel er et tungmetall og brytes følgelig ikke ned. Det man slipper ut av nikkel i fjorden blir værende i miljøet og kan direkte eller ved å inngå i andre kjemiske forbindelser gi skade på en rekke levende organismer.

  Miljøvernminister Børge Brende har ved flere anledninger oppfordret til å stoppe utslippene av miljøgifter, bl.a. under fjordårets miljømøte i Johannesburg. I aftenposten i september i fjor fikk Brende spørsmål angående bedriftens nikkelutslipp til Sandefjordsfjorden. -En bedrift i Sandefjord slipper ut store mengder nikkel, åtte år etter at det ble varslet av SFT om at utslipstillatelsen skulle revurderes. Er dere for slappe i kravene og for snille mot bedriftene? -Kontrollen kan bli bedre. Jeg har tatt opp det med SFT. Nye krav til denne bedriften er rett rundt hjørnet. Vi vil ikke vente på nye utredninger fra bedriften, sier Brende. At den den nye utslippstillatensen ikke skjerper dagens krav til et nikkelutslipp på 425 kg/år er uakseptabelt.

  Oppsummering
  Bellona og Sandefjord Naturvern kan ikke godta Oleon Scandinavia AS sin foreliggende søknad om ny utslippstillatelse. Ambisjonsnivået er langt lavere enn det som ble signalisert for over 10 år siden. Vi krever at:

  • Bedriftens utslipp av nikkel opphører.
  • Utslippet av KOF må reduseres med 75% i forhold til gjeldende tillatelse. Dette betyr et ukemiddel på 2250 kg/døgn, et 12. mnd. middel på 1025 kg/døgn og et totalt utslipp på 374 tonn KOF/år.
  • Utslippet av totalt utslipp fettstoffer må reduseres med 50% i forhold til gjeldende tillatelse. Dette betyr et ukemiddel på 110 kg/døgn, et 12. mnd. middel på 50 kg/døgn og et totalt utslipp av fettstoffer på 18,25 tonn/år.
  • Det legges frem en plan for hvordan reduksjonene skal oppnås.

  Bedriften har signalisert disse reduksjonene siden begynnelsen av 90-tallet. Om de stadige utsettelsene skyldes de mange endringer i eierskap eller er bevisst uthaling er vanskelig å si sikkert. Men i lys av at det nå har gått over ti år uten at endringene har blitt gjennomført ber vi Statens forurensningstilsyn være ekstra påpasselige med å sørge for at bedriften gjennomfører ønsket reduksjon i utslippene.

  ____________________
  Marius Dalen
  Bellona, fagmedarbeider

  ____________________
  Alexandra Hauge
  Sandefjord Naturvern, leder