Nyheter

Fundias kvikksølvutslipp fortsetter

Store utslipp av tungmetaller til luft fra Fundia Bygg i Mo i Rana.
Foto: Thomas Nilsen/Bellona

Publiseringsdato: 12. desember, 2003

Skrevet av: Olaf Brastad

Miljøvernminister Børge Brendes avgjørelse for Fundia Armeringsstål er skandaløs, mener Bellona. Forurensningslovens øverste forvalter argumenterer med økonomi fremfor miljø.

I sin pressemelding skriver Miljøverndepartementet: ”Det er også lagt vekt på at kvikksølvutslippene ikke gir lokale virkninger for helse og miljø”. Denne påstanden er villedende! Et renseanlegg ved Fundia vil gi reduserte utslipp på 154 kg kvikksølv pr. år. I tillegg kunne lokalsamfunnet vært spart for store mengder andre tungmetaller, dioksiner og betydelige støvplager om miljøvernministeren hadde turt å pålegge Fundia de samme utslippsgrenser som andre smelteverk i Norge.

Utslippene fra Fundia utgjør en betydelig andel av Norges samlede utslipp av kvikksølv til luft. Fundia er i en særklasse blant norske smelteverk når det gjelder utslipp av miljøgifter, og man vil ikke kunne få ned de nasjonale utslippene til et akseptabelt nivå uten at Fundia tar sin del av ansvaret. Norsk ferromanganindustri fikk pålegg for 3 år siden og allerede brukt flere hundre millioner kroner på miljøtiltak og forbedret prosess. Bellona synes det er svært viktig at norske myndigheter ikke bare jobber for like rammevilkår i Europa, men at også bedrifter nasjonalt skal likebehandles.

Fundia Armeringsstål er en viktig bedrift i norsk avfallsbransje, da den hvert år gjenvinner store mengder skrapmetall som ellers ville vært sendt ut av landet. Dette er skrapmetall som delvis er eid av den norske stat gjennom returordningen for bilvrak.

Bellona og lokalsamfunnet i Mo har presset myndighetene til å bidra med 30 millioner kroner til rensetiltak ved Fundia. Vi mistenker miljøvernministeren for å ta utelukkende økonomiske hensyn i denne saken. Under årets budsjettbehandling i Stortinget har det vært arbeidet aktivt for at Staten skulle ta sitt ansvar. Forrige miljøvernminister, Siri Bjerke, lovet i 2001 at Staten skulle bidra til rensetiltak i Mo.

Myndighetene bør kjenne sin besøkelsestid og snarest sørge for at hjørnesteinsbedriften i Mo i Rana får på plass et skikkelig renseanlegg. Skal miljøvernministeren få gjennomslag i EU for strengere europeiske utslippsrammer må han vise handlekraft og ikke bare ordrikdom.

Bellona vil i dagene fremover forfølge denne saken. Vi aksepterer ikke under noen omstendighet den avgjørelse som er fattet i departementet. Lokalbefolkningen i Mo er ikke en salderingspost!