Nyheter

Klage på utslippstillatelse til Oleon Scandinavia

Publiseringsdato: 25. august, 2004

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona og Sandefjord Naturvern klager herved på SFTs utslippstillatelse til Oleon Scandinavia i Sandefjordsfjorden datert 28.06.04. Utslippene av nikkel må opphøre og 90-tallets lovnader om reduksjon av KOF og fettstoffer på henholdsvis 75% og 50% må oppfylles snarest.

 

Miljøverndepartementet
Pb 8013 Dep
0030 Oslo

25/08-2004

Klage på utslippstillatelse til Oleon Scandinavia i Sandefjord

Bellona og Sandefjord Naturvern klager herved på SFTs utslippstillatelse til Oleon Scandinavia i Sandefjordsfjorden datert 28.06.04. Utslippene av nikkel må opphøre og 90-tallets lovnader om reduksjon av KOF og fettstoffer på henholdsvis 75% og 50% må oppfylles snarest.

 

Bedriften har utslipp til vann av fett, KOF (kjemisk oksygenforbruk) og tungmetallet nikkel. Statens forurensningstilsyn (SFT) signaliserte i 1992 at de ville redusere bedriftens utslipp av KOF og fett med henholdsvis 75- og 50%. Krav om rensing kan umulig ha kommet uforutsett på bedriftens nye eiere i og med at det i gjeldende utslippstillatelse fra 1992 heter:

 

«Bedriften skal legge fram mulige alternative løsninger og tiltak for reduksjon av utslippene av fett og KOF med henholdsvis 50 og 75 %, samt vurdere kostnadseffektiviteten ved gjennomføring av de foreslåtte løsninger. (…) Utredningen med tilhørende kostnader og vurdering av kostnadseffektivitet for de foreslåtte løsninger, skal være oversendt SFT innen 01.02.94.»

Etter 12 år er reduskjonene i utslippstillatelsen langt fra en realitet. SFT har vært altfor tilbakeholdne med å få strammet inn sine krav til bedriften og gir i den nye utslippstillatelsen enda 3 år til å gjennomføre 90-tallets målsettinger.

Utslipp av nikkel
Oleon Scandinavia AS søkte i sin søknad om utslippstillatelse om å beholde dagens nivå på utslipp av nikkel til indre Sandefjordsfjord. Utslippsbegrensningen som gjelder i dag er på 10 kg/uke eller totalt 425 kg/år og har ved flere tilfeller blitt overskredet. SFT har i den nye utslippstillatelsen gitt Oleon tillatelse til å slippe ut 300 kg nikkel i året. De to siste årene har Oleons utslipp av nikkel vært lavere enn dette. Utslippet i 2003 var ifølge bedriftens egenrapportering inn til SFTs database «Bedriftsspesifikk miljøinformasjon» på 113 kg. Bellona og Sandefjord Naturvern ser ingen grunn til at SFT skal legge grensen for utslipp av nikkel nesten 3 ganger høyere enn bedriftens innrapporterte utslippstall for 2003. Eventuelle ønsker om fremtidig produskjonsøkning kan ikke godtas som grunn til romslige utslippskrav fra forurensningsmyndighetene.

I brev datert 7. september 1994 klagde bedriften (da under navnet Pronova Oleochemicals) på SFTs krav om å redusere utslippet av nikkel til sjø med 50% (dvs. maksimalt utslipp på 425 kg/år) innen 1/1-96. Som begrunnelse for dette nevnes bl.a.

«Bedriften arbeider også med nye prosesser som helt kan eliminere nikkel-forbruket. Fordi teknologien på dette feltet ikke er «hyllevare», må bedriften gjennom et eget utviklingsarbeid finne frem til slik teknologi.»

Dette er nå ti år siden og bedriftens utviklingsarbeid burde for lengst ha båret frukter. Teknologien som kan oppnå nullutslipp av nikkel til fjorden må snarest innføres i bedriftens prosesser.

I tillegg virker det som om det er usikkert om nabobedriften Pronova Biocare AS også har utslipp av nikkel i sitt avløpsvann. Fylkesmannen i Vestfold skriver følgende i sin høringsuttalelse til Pronovas utslippsøknad i april 2003:

 

«Fylkesmannen ga i 1999 en tillatelse til deponering av prosessvann fra daværende Pronova Biocare. Dette prosessvannet bestod av urea som inneholdt til dels høye konsentrasjoner av nikkel. Det er mulig at prosessen er lagt om eller overtatt av annen bedrift etter denne tiden, men det er viktig at det dokumenteres at dagens prosessvann av urea ikke inneholder nikkel. SFT bør be om at bedriften dokumenter dette.»

Det virker her som om det er usikkert om også nabobedriften Pronova har aktive nikkelutslipp til Sandefjordsfjorden. Dette må avklares slik at vi får kontroll på den totale mengden nikkel som per dags dato går rett i fjorden. Derfor er det helt nødvendig at utslippene fra disse to bedriftene ses samlet og at utslippstillatelsene behandles på samme tid.

Tidligere miljøvernminister Børge Brende har ved flere anledninger oppfordret til å stoppe utslippene av miljøgifter, bl.a. under miljøtoppmøtet i Johannesburg i 2002. I aftenposten i september i 2002 fikk Brende spørsmål angående Oleons nikkelutslipp til Sandefjordsfjorden. -En bedrift i Sandefjord slipper ut store mengder nikkel, åtte år etter at det ble varslet av SFT om at utslipstillatelsen skulle revurderes. Er dere for slappe i kravene og for snille mot bedriftene? -Kontrollen kan bli bedre. Jeg har tatt opp det med SFT. Nye krav til denne bedriften er rett rundt hjørnet. Vi vil ikke vente på nye utredninger fra bedriften, sier Brende. At den den nye utslippstillatensen tillater utslipp på 300 kilo nikkel pr. år er uakseptabelt.

Utslippet av nikkel må også ses i sammenheng med tiltaksplanen for opprydding av forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden. Et aktivt utslipp på 300 kilo nikkel i året er ikke forenelig med oppryddingsplanene i området.

Nikkel er et tungmetall og brytes følgelig ikke ned. Det man slipper ut av nikkel i fjorden blir værende i miljøet og kan direkte eller ved å inngå i andre kjemiske forbindelser gi skade på en rekke organismer.

Utslipp av KOF
Utslippene av KOF til Sandefjordsfjorden fører til nedbrytning av organisk materiale og forbruk av oksygen. Oksygenforholdene i den indre del av Sandefjordsfjorden har ved flere anledninger blitt referert til som «på vippen». Miljøvernsjef Lars Guren i Sandefjord kommune bekrefter at det har vært lavt oksygennivå i enkelte områder innenfor Tranga. Fase-1 rapporten i fylkesmannens tiltaksplan for Sandefjordsfjorden fra november 2003 refererer også til oksygensvikt og produksjon av giftig H2S-gass i dypere vannlag.

I brev fra SFT til Sandefjord Naturvern datert 16. apil 1997 ang. Pronove Oleochemicals står følgende:

 

«Som angitt i vårt brev av 24. 01.97 er det foreløpig ikke fattet vedtak om endrede krav m.h.t. bedriftens utslipp av KOF og fett. I sin rapport om reduksjon av KOF- og fettutslipp angir bedriften at gjennomførte tiltak har ført til en reduksjon av KOF på 30% og at en videre oppfølging om noen år vil gi en reduksjon av KOF – og fettutslipp på henholdsvis 75 og 50%. Vi forventer at bedriften gjennomfører aktuelle tiltak for å redusere sine utslipp uten konkrete pålegg fra myndighetene.»

Det er tydelig at bedriften ikke har evnet å oppfylle den ønskede reduksjonen i utslippet av KOF og fettstoffer slik de signaliserte allerede i 1992. Det er nå 6 år siden SFT mente det var unødvendig med pålegg fra myndighetene for å redusere utslippene. Dette burde ha vært mer enn nok tid for bedriften å legge om prosesser eller gjennomføre konkrete rensetiltak.

Utslipp av fettstoffer
I den nye tillatelsen fra SFT til Oleon Scandinavia står følgende under Punkt 3.2. Fettstoffer:

«Bedriften har ikke tillatelse til å slippe ut fettstoffer som er uløselige i vann.»

I tillegg til denne formuleringen trenger punktet en klar presisering på at utslippene av alle typer fettstoffer skal reduseres med 50% i henhold med målsettingen fra tidlig 90-tall.

Som nevnt i brevet fra 1997 og signalisert fra bedriften selv i 1992 må utslippet av total mengde fettstoff reduseres med 50%.

100 kg/døgn x (1 – 0,5) = 50 kg/døgn (dvs. 18,25 tonn/år)

Utslippene fra Oleon og Pronova må vurderes samlet.
Både Oleon og Pronova har utslipp til samme område i Sandefjordsfjorden. Deler av utslippet går også ut gjennom samme utløpsledning. Utslippene av fettstoffer og KOF må derfor ses på samlet. Bedriftene søke begge om nye utslippstillatelser i januar 2003 og forurensnings-myndighetene ga også uttrykk for at de skulle behandles samtidig. Dette har ikke blitt gjort. Klagefristen på Oleons nye tillatelse går ut om få dager uten at utslippstillatelsen til Pronova er lagt frem for offentligheten.

I forbindelse med høringsrunden i april 2003 uttalte Fylkesmannen i Vestfold at de så det som positivt at SFT skulle se søknaden fra Pronova Biocare og Oleon Scandinavia i sammenheng. Det virker nå som om SFT har valgt å alikevel ikke følge denne fremgangsmåten.

Konklusjon
Bellona og Sandefjord Naturvern stiller krav til at følgende punkter skal oppfylles i den nye utslippstillatelsen til Oleon Scandinavia:

 

  • Utslippet av tungmetallet nikkel til fjorden må opphøre snarest.
  • Utslippet av KOF må reduseres med 75% i forhold til gjeldende tillatelse innen 30.03.05. Dvs. 1000 kg/døgn 12 mnd. middel. Totalt 374 tonn pr. år.
  • Totalt utslipp av fettstoffer må reduseres med 50% i forhold til gjeldende tillatelse, dvs. 50 kg/døgn 12 mnd. middel. Totalt 18,25 tonn/år.

Eventuelle ønsker om produskjonsøkning i fremtiden kan ikke godtas som grunn til romslige utslippskrav fra myndighetene. Først når bedriften har kommet ned på utslippsnivået i henhold til målsettingene fra 90-tallet kan endrede produksjonsrammer vurderes. Dette vil i så fall kreve en ytterligere effektivisert prosess med henhold til uønskede utslipp fra bedriften.

____________________
Marius Dalen
Fagmedarbeider, Bellona, tlf. 23234628

____________________
Alexandra Hauge
Leder, Sandefjord Naturvern, tlf. 33473026