Nyheter

– Null nikkel til Sandefjordsfjorden!

Bellonas miljøpatrulje inspiserer Oleons anlegg i Sandefjord.
Filip Lund/Bellona

Publiseringsdato: 25. august, 2004

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona og Sandefjord Naturvern har klaget SFTs utslippstillatelse til Oleon Scandinavia i Sandefjordsfjorden inn til Miljøverndepartementet. Fortsatt utslipp av nikkel til fjorden er helt uakseptabelt!

Statens forurensningstilsyn (SFT) åpner for at bedriften årlig kan slippe ut 300 kilo nikkel. Dette er fullstendig uakseptabelt! Bedriften signaliserte selv så tidlig som i 1994 at nikkelutslippet kunne elimineres helt. Etter stadige utsettelser og en makeløs unnfallenhet fra forurensningsmyndighetenes side fortsetter altså nikkelutslippene ti år senere.

Utslipp av nikkel og organisk materiale
Bedriften har utslipp til vann av fett, KOF (kjemisk oksygenforbruk) og tungmetallet nikkel. Statens forurensningstilsyn (SFT) signaliserte i 1992 at de ville redusere bedriftens utslipp av KOF og fett (organisk materiale) med henholdsvis 75- og 50%. Krav om rensing kan umulig ha kommet uforutsett på bedriftens nye eiere i og med at det i gjeldende utslippstillatelse fra 1992 heter:

 

”Bedriften skal legge fram mulige alternative løsninger og tiltak for reduksjon av utslippene av fett og KOF med henholdsvis 50 og 75 %, samt vurdere kostnadseffektiviteten ved gjennomføring av de foreslåtte løsninger. (…) Utredningen med tilhørende kostnader og vurdering av kostnadseffektivitet for de foreslåtte løsninger, skal være oversendt SFT innen 01.02.94.”

Etter 12 år er reduksjonene i utslippstillatelsen langt fra en realitet. SFT har vært altfor tilbakeholdne med å få strammet inn sine krav til bedriften og gir i den nye utslippstillatelsen ytterligere 3 år til å gjennomføre 90-tallets målsettinger.

Klare krav til bedriften
Bellona og Sandefjord Naturvern stiller krav til at følgende punkter skal oppfylles i den nye utslippstillatelsen til Oleon Scandinavia:

  • Utslippet av tungmetallet nikkel til fjorden må opphøre snarest.
  • Utslippet av KOF må reduseres med 75% i forhold til gjeldende tillatelse innen 30.03.05. Dvs. 1000 kg/døgn 12 mnd. middel. Totalt 374 tonn pr. år.
  • Totalt utslipp av fettstoffer må reduseres med 50% i forhold til gjeldende tillatelse, dvs. 50 kg/døgn 12 mnd. middel. Totalt 18,25 tonn/år.