Nyheter

Rystende forhold hos Norsk Metallretur

Miljøpatruljen på vei inn til Norsk Metallreturs anlegg på Hundvåg. <P> Se flere bilder <a href="34980.html">her</a>
Foto: Frederic Hauge/Bellona

Publiseringsdato: 30. august, 2004

Skrevet av: Hanne Bakke

Bellonas Miljøpatrulje kunne søndag se store mengder usortert avfall, åpne oljeforekomster og utrenning til sjø fra Norsk Metallretur på Hundvåg i Stavanger. Bellona vil politianmelde forholdet.

Bellonas Miljøpatrulje:

– Da vi gikk i land på Norsk Metallreturs anlegg på Jadarholmen ble vi møtt av en salig blanding av absolutt alle typer avfall. Flatklemte oljetønner, barnevogner, borestrenger, skumplast, transformatordeler, bildeler, store ventilasjonsanlegg, knuste kjøleskap, sykler, kontorstoler og diverse elektrisk og elektronisk avfall var noe av det som lå rundt på fyllingen. Det er lettere å komme på hva som IKKE lå der, sier fagmedarbeider Rune Frøyland.

Ut fra Bellonas observasjoner i går er det overveiende sannsynlig at farlig avfall ikke blir fjernet fra skrapet som skipes ut til gjenvinning eller skroting. Etter Bellonas oppfatning er ikke Norsk Metallreturs anlegg på Jadarholmen et moderne metallmottak, men ei god gammeldags dynge der de fleste typer avfall ligger usortert om hverandre.

– Vi kan ikke fatte og begripe hvordan Norsk Metallretur kan påstå at dette er ting som er sortert ved mottak, sier en indignert Frøyland.

Direkte avrenning til sjø
Åpne oljeforekomster innimellom alt skrotet var også noe av det som møtte Bellonas Miljøpatrulje.

– Det var ingen oppsamlings- eller avrenningssystem for oljen, og vi kunne observere oljefilm på sjøen rett nedenfor kaia og et stykke utover. Heller ikke annen avrenning fra skrotet og regnvann ble fanget opp, og dette går rett fra skrotdyngene og ut i sjøen, sier Frøyland.

Han påpeker at ikke noe tydet på at kaianlegget var rustet til å stoppe eventuelle kjemikalier og olje fra å renne ut. – Det usorterte avfallet betyr at man ikke har noen som helst slags kontroll med hvilke stoffer som renner i sjøen – og det finnes ingen garantier for at dette ikke inneholder asbest, bromerte flammehemmere eller andre miljøgifter, sier han.

Det er Bellonas klare formening at denne avrenningen rett i sjøen umulig kan være i henhold til SFTs forskrifter.

Usortert skrot klar til lasting
Samtidig med at Bellonas Miljøpatrulje var på besøk lå også lasteskipet ”Magula” til kai, klar til å ta ombord store mengder skrot. Skipet skal til Odense og har i følge Stavanger Interkommunale Havn meldt avreise fra Jadarholmen mandag klokka 17.30. I haugen som søndag ettermiddag lå klar til lasting var det alt fra ventilasjonskanaler, borestrenger, tekstiler, kjøleskap, sykler, kontorstoler og diverse elektrisk og elektronisk avfall.

–> I tettbygd strøk
Jadarholmen på Hundvåg ligger ved et tettbygd villastrøk, og det er snakk noen titalls meter til nærmeste hus. Mange av naboene har direkte innsyn til anlegget og oljefilmen på vannet. Anlegget er relativt ubevoktet og det var ingen problemer for Bellonas Miljøpatrulje å ta seg inn.

– I løpet av den tiden vi var der skimtet vi en vakt i det fjerne, men han gjorde ingen forsøk på å kontakte oss, sier Rune Frøyland

Hvor er myndighetene?
De store mengdene meget variert avfall Bellona kom over på Jadarholmen har ikke kommet dit nylig, men over lengre tid og trolig som en del av en praksis med manglende sorteringsrutiner. Det er derfor et stort mysterium hvor Fylkesmannen i Rogalands miljøvernavdeling har vært når slikt kan foregå – her kan det umulig ha blitt foretatt inspeksjoner på svært lang tid. Miljømyndighetenes handlingslammelse er noe Bellona ønsker å ta opp med Miljøverndepartementet og vil be om en redegjørelse for dette i brevs form.

Skal flyttes
På Jadarholmen har det vært drevet skraphandervirksomhet i nærmere hundre år, og det er overveiende sannsynlig at grunnen inneholder miljøgifter. Norsk Metallretur skal imidlertid flytte til Mekjarvik innen jul 2004, og det er foreslått at anlegget skal gjøres om til friområder. Det vil i såfall by på et tidkrevende opprenskingsarbeide; det må både ryddes opp i gamle miljøsynder og renskes opp i nyere forurensning med kjemikalier og oljesøl som et resultat av manglende sortering.

Norsk Metallreturs praksis på Jadarholmen er uakseptabel og miljøfarlig og Bellona vil nå anmelde forholdet til politiet.