Nyheter

Bellona-anmeldelse førte frem

Publiseringsdato: 1. september, 2004

Skrevet av: Eivind Trædal

Bellonas anmeldelse av Oras Armaturs utslipp av 322 kg nikkel i januar i år har nå ført til at bedriften er ilagt en foretaksbot på 250 000 kroner. Paradoksalt nok var dette nikkelutslippet like stort som det Oleon i Sandefjord nå har fått utslippstlatelse til.

Det var 7. januar i år Bellona gikk til anmeldelse av Oras Armatur AS i Leksvik i Nord-Trøndelag, etter at de selv hadde meldt fra om store giftutslipp i Trondheimsfjorden. 322 kilo av tungmetallet nikkel ble sluppet ut i Trondheimsfjorden som følge av det Oras selv omtaler som en serie uhell. Hele 5200 liter nikkeloppløsning slapp ut i kloakken, gjennom avløpssystemet, og til slutt ut i fjorden.

Sikkerhetstiltakene kom for sent
Konsekvensene av utslippet er ikke kartlagt, men man vet at tungmetallet nikkel kan ha en svært skadelig virkning for de omkringliggende sjøområdene. Etter utslippet ble flere nye sikkerhetstiltak som skal forhindre at nye tilsvarende utslipp skal kunne skje, satt i verk i bedriften. Bellona er av den oppfatning at disse tiltakene skulle vært iverksatt før utslippene fant sted, og at bedriften derfor ikke bare kan skylde på uaktsomhet og menneskelig svikt.

I sin anmeldelse påpekte Bellona også at simpel uaktsomhet ikke gir fritak fra straff i følge forurensningsloven. Anmeldelsen førte til politietterforskning, og påtalemyndighetene har nå kommet frem til at utslippene var i strid med forurensningsloven. Bellonas anmeldelse førte m.a.o. fram, og Oras må ut med 250 000 kroner.

Politiadvokat Bjørn Terje Smistad sier i en kommentar til NRK at utslippene skulle ha vært stoppet ved forebyggende tiltak fra bedriftens side. Han mener også at størrelsen på boten var nødvendig, da bedrifter som behandlere miljøgifter bør se klare økonomiske fordeler i å forebygge lignende utslipp.

Nikkel mindre skadelig i Sandefjord?
Bellona er selvsagt glade for at politiet tok saken alvorlig og at anmeldelsen førte fram men ser det paradoksale i at SFT åpner for årlige nikkelutslipp i 300-kilos-klassen for bedriften Oleon Scandinavia i Sandefjord. Utslippstillatelsen er allerede påklaget av Bellona og Sandefjord Naturvern.

Oleon har allerede store utslipp av KOF (kjemisk oksygenforbruk) og fett. Mens SFT på tidlig 90-tall signaliserte at de ville redusere de forurensende utslippene fra bedriften, gir de nå tillatelse til massive tungmetallutslipp. Bellona viser i sin klage til SFT at tidligere miljøvernminister Børge Brende så sent som i 2002 forsikret han om at nye krav skulle settes til bedriften, og at disse skulle skjerpes henhold til miljøskadelige utslipp. Nå ser det ut til at disse løftene er glemt. Bellona peker også på tiltaksplanen for opprydning av forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden, disse planene er ikke forenlige med utslipp av 300 kilo nikkel i året.

Bellona stiller seg undrende til hvorfor nikkelutslipp i Sandefjord blir sett på som mindre skadelig enn nikkelutslipp i Trondheimsfjorden.