Nyheter

Ga blaffen i pålegg fra SFT og kommunen

Miljøpatruljen på vei inn til Norsk Metallreturs anlegg på Hundvåg. <P> Se flere bilder <a href="34980.html">her</a>
Foto: Frederic Hauge/Bellona

Publiseringsdato: 2. september, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

Bellonas strandhugg på området til Norsk Metallretur på Hundvåg sist søndag avslørte høyst uakseptable forhold ved bedriftens avfallsplass. Norsk Metallretur hevder på sin side at de driver helt lovlig og i full forståelse med SFT, og tar sterk avstand fra kritikken.

Norsk Metallretur:

At bedriften driver helt lovlig og i full forståelse med SFT er i beste fall en omgåelse av sannheten. Faktum er at bedriften har hatt mange frister i forhold til både støyreduksjon og utslipp/avrenning til sjø – frister som bedriften elegant har ignorert. Dette førte til at bedriften 16. juli 2003 mottok et forhåndsvarsel om opphør av virksomhet fra SFT. Videre ble det fra SFTs side vurdert å vedta løpende tvangsgebyr ved overskridelse av frist for nedleggelse.

Også i Stavanger Kommune hersker det en viss frustrasjon over Norsk Metallreturs fremferd. I en reguleringssplan for Jadarholmen, vedtatt av bystyret i Stavanger 15. mars 1999, fremgår det at bedriften allerede da fikk pålegg om iverksetting av støytiltak som skulle sikre at ekvivalent støybelastning utenfor området ikke måtte overstige 55dBA. Maksimale støytopper på maksimum 70 dBA ble tillatt i korte perioder på dagtid. Videre fremgår det at støyskjerm mot parkbelte og naboområde i nord skulle etableres, eventuelt også med beplantning. Dessuten skulle det etableres lokal støyskjerm rundt metallsaksen. Dette er ikke gjennomført.

Ti år uten utslippstillatelse
Det har vært forurensende industri på Jadarholmen i over hundre år. Skipsophuggingsfirmaet Brødrene Anda som holdt til der før Norsk Metallretur sendte søknad om utslippstillatelse til SFT 20. desember 1992. Det gikk ti år før utslippstillatelse endelig forelå. Årsakene til dette er flere, bl.a. satte Stavanger kommune ifølge SFT foten ned fordi området ikke var regulert til industri. Da utslippstillatelsen forelå, var det med krav om at såvel støytiltak som sikringstiltak mot utslipp til sjø skulle gjennomføres innen 30. juni 2003. Ingen av disse tiltakene var gjennomført ved fristens utløp, noe som altså førte til varsel om opphør av drift.

Utslippstillatelsen fra 2002 sier i et av punktene at spesialavfall som skal lagres i påvente av levering/henting, skal være merket slik at avfallet kan identifiseres. Lageret skal også være sikret mot avrenning og avdamping – dessuten skal det være sikret mot adgang for uvedkommende. I følge brev fra SFT til bedriften av 23. januar 2004 er vilkår mht. avfallshåndtering gjennomført. Fagmedarbeider i Bellona Rune Frøyland som var med på aksjonen sist søndag, sier imidlertid til Bellona web at det avfallet han så var aldeles usortert og umerket.

– Området var fullstendig uten sikring, med malingspann og skrot flytende i vannet, sier Frøyland. Han understreker dessuten at hele anlegget bærer preg av å være gammelt, med dårlig betongdekke som absorberer det meste.

Bedriftens ansvar å rydde
Bedriften ble ifølge utslippstillatelsen fra 2002 pålagt å kontrollere utslipp til vann samt å rapportere dette til SFT. Dette er ifølge SFT ikke blitt gjort, noe SFT innrømmer burde fått konsekvenser for bedriften. SFT sier imidlertid at det er viktig å få frem at det skal ryddes på området etter nedleggelse av virksomheten, og at dette naturligvis er Norsk Metallreturs ansvar. Sedimentene i sjøen rundt bedriften er kartlagt, og viser høye verdier for ulike typer miljøgifter. Graden av opprydding vil etter det Bellona Web får opplyst være avhengig av til hvilket formål området blir regulert.

SFT opphevet pålegg
I slutten av januar 2004 ble det satt ny frist for gjennomføring av støytiltak og sikringstiltak i sjø. Ved overskridelse av disse fristene ville det bli ilagt tvangsmulkter på kr. 5000.- pr. dag ved manglende støytiltak, og kr. 10.000.- pr. dag ved manglende tiltak for utrenning/utslipp til sjø. Driftstiden ble satt til 07-18 på hverdager, lørdagsdrift ble ikke tillatt. Bedriften klaget på vedtaket, og viste til at den planlegger å flytte til Mekjarvik innen utgangen av 2004. Bedriften har fått foretatt undersøkelser som antyder at tiltakene ville koste 50 millioner. Norsk Metallretur fant det derfor lite hensiktsmessig å investere store summer i tiltak for denne korte perioden. SFT godtok dette og opphevet derfor pålegg om sikringstiltak i sjø og støytiltak med tilhørende tvangsmulkt. Samtidig trekkes utslippstillatelsen med virkning fra 01. mars 2005.

SFT understreker overfor Bellona Web at de har vært i dialog med Norsk Metallretur hele tiden, men at de ikke har klart å få bedriften til å gjennomføre de pålagte tiltakene.

Bellona Web er kjent med at SFT onsdag 1. september foretok en inspeksjon hos Norsk Metallretur. Resultatet foreligger imidlertid ikke før tidligst neste uke.