Nyheter

Vedrørende forholdene på Norsk Metallreturs anlegg på Jadarholmen i Hundvåg.

Publiseringsdato: 3. september, 2004

Miljøstiftelsen Bellonas Miljøpatrulje inspiserte søndag 29.8 Norsk Metallreturs anlegg på Jadarholmen. Forholdene som ble avdekket var etter Bellonas mening svært kritikkverdige.

 

Miljøvernminister Knut Arild Hareide
Miljøverndepartementet

03/09-2004

Vedrørende forholdene på Norsk Metallreturs anlegg på Jadarholmen i Hundvåg.

Miljøstiftelsen Bellonas Miljøpatrulje inspiserte søndag 29.8 Norsk Metallreturs anlegg på Jadarholmen. Forholdene som ble avdekket var etter Bellonas mening svært kritikkverdige.

 

Anlegget driver med innsamling og håndtering av metallavfall iblandet annet materiale. Anlegget ligger i tett bebygget område hvor spesielt støv kan utgjøre en vesentlig helsefare for befolkningen rundt. Dette gjør saken spesielt alvorlig, selv om også en rekke andre miljøbelastninger har oppstått som følge av driften.

I stor grad har bedriften drevet opphugging av rimelig store installasjoner fra olje- og skipsindustrien, samt annet avfall. Støv og annen forurensning fra slikt avfall kan inneholde asbest, tungmetaller, radioaktive partikler; Pcb, Tbt , bromerte flammehemmere og kjemiske hormonhermere, bare for å nevne noe.

Det vi så på Jadarholmen var lite hyggelig: Olje fløt i vannet. Det ble observert tomtønner , flatklemte tomtønner med rester av spill, kabler, eletronisk avfall, malingsrester og avfall utover kaikanten . Ved regnvær ble det observert betydelig mengder vann som rant over kaia.

Vi kan ikke forstå at det kan være lovlig å drive slik. Ved nærmere gjennomgang av de saksdokumentene vi har fått tilgang til , viser det seg dessverre at myndighetene har kjent til forholdene i lang tid uten at anlegget er blitt stengt.

For Bellona synes det klart at dette er et graverende og interessant eksempel på hvordan den offentlige miljøforvalningen ikke skal fungere.

Vi vil spesielt bemerke at SFTs rolle i denne saken synes svært merkelig. Den dispensasjonskultur som eksisterer der har vært en potensiell trussel mot nærmiljøet i denne saken. Dette er uakseptabelt.

I fremtiden må det forventes svært store mengder avfall fra oljeindustrien. Vi kan idag ikke se at disse pålegges det samme produsentansvaret som det som gjelder for andre bransjer, f.eks produsenter av melkekartonger.

Hvem som har skyld i at forholdene er slik de er på Jadarholmen er høyst uklart. Saken synes mer komplisert enn vi først antok. Vi var overbevist om vi her sto overfor brudd på forurensningsloven. Dette er imidlertid på nåværende stadium uklart for oss. De dokumenter vi har fått tilgang til, kan tyde på at SFT, gjennom en svært dårlig saksbehandling, delvis kan ha legitimtert miljøkriminalitet på en forvaltningsmessig svært kritikkverdig måte. Vi vil derfor søke ytterligere informasjon innen vi tar endelig stilling til anmeldelse av Norsk Metallretur

Miljøstiftelsen Bellona har flere eksempler på at den offentlige forvaltningen av denne type avfall stemmer dårlig overens med hva som opplyses offentlig. Vi ber derfor miljøvernministeren gå igjennom denne saken, samt å sørge for å iverksette kraftig oppstrammende tiltak.

Kopi :
SFT v Håvard Holm
Fylkesmannens miljøvernkontor Rogaland
Kommunelegen i Stavanger
Rådmannen i Stavanger
Politiet i Stavanger

Med vennlig hilsen
Miljøstiftelsen Bellona

____________________
Frederic Hauge