Nyheter

Innstramming av utslippstillatelse

Publiseringsdato: 16. desember, 2004

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona klagde i fjor på SFTs utslippstillatelse til Rio Doce Manganese Norway AS i Mo i Rana. I forbindelse med klagesaken mener SFT nå at nye opplysninger gir konkrete grunner for innstramminger i utslippstillatelsen.

Den nedlagte ferrokromprodusenten Elkem Rana søkte sommeren 2002 om tillatelse til å produsere ferromangan og silikomangan. Planen var at bedriften skulle selges når utslippstillatelsen var i boks. Den nye eieren av smelteverket er Rio Doce Manganese Norway AS. Bedriften søkte om så høye utslippsgrenser at de skulle slippe å installere den nye renseteknologien som finnes og som de andre verkene har måttet investere i. Bellona klagde på tillatelsen fordi vi mente den var i strid med IPPC-direktivets prinsipp om at det skal tas hensyn til den beste tilgjengelige teknologien når det gis utslippstillatelser.


Ny informasjon i forbindelse med klagesaken

I brev til Miljøverndepartementet datert 29.10.04 skriver Statens forurensningstilsyn (SFT) følgende:

”Det vises klagesak om utslippstillatelse til Rio Doce Manganese Noway AS (RDMN) som er til behandling i Miljøverndepartementet. SFT gjør Miljøverndepartementet oppmerksom på at det er mottatt nye opplysninger om bedriftens utslipp til luft. SFT mener de nye opplysningene gir grunnlag for konkrete innstramminger i utslippstillatelsen.”


Konkret foreslås det blant annet en reduksjon i utslipp av bly fra sinterverket fra 750 kg til 300 kg. Kadmiumutslippet skal kuttes fra 50 til 20 kg i tillegg til reduksjoner i utslipp av arsen, kobber og krom.
I en kommentar til Miljøverndepartementet fra bedriften datert 09.12.04 stiller bedriften seg I utgangspunktet positive til en innskjerping av utslipp til luft. De er imidlertid usikre på renseeffekten til de installerte posefilterene over tid og skriver:

“We have following comments on the revised values for emission limits proposed by SFT in their letter dated 29.10.2004.


The realised low levels of emission from the sinter plant are reached mainly due to the installation of new type of high performance filter bags. They have now been in operation for about 15 months, and are still working well.


However, we still don’t know when and to what extent the bags will start to wear, giving higher values of emission.


We would ask for a possibility to negotiate for other levels for heavy metals if we run into a situation where the financial and the environmental aspects are mismatched, saying that costs related to new bags gives rather small improvement regarding emissions.“


Andre mangansmelteverk ble etter etter massivt påtrykk fra Bellona i 1999 pålagt strenge rensekrav knyttet til sine luftutslipp. Det skulle bare mangle om ikke også Rio Doce skulle få skjerpede utslippskrav til luft. Bedriften uttrykker i sin kommentar usikkerhet rundt hvor lenge posefilterene vil holde og renseeffekten vil vedvare. Bellonas klare oppfordring til bedriften er å utrede alternative rensemetoder for å ytterligere redusere utslippene. En fremtidig økning i utslippene til luft vil ikke kunne aksepteres.


Den reviderte utslippstillatelsen er nå til behandling hos Miljøverndepartementet og saksbehandler Mona Aarhus opplyser om at den vil bli ferdigbehandlet på nyåret.