Nyheter

Åsefjorden full av gift

Publiseringsdato: 18. mai, 2005

Skrevet av: Gunnar Grini

Statens Forurensingstilsyn har påvist skyhøye konsentrasjoner av miljøgiften bromerte flammehemmere i Åsefjorden. Utslippene av den bromerte forbindelsen HBCDD kan spores tilbake til bedriften Brødrene Sunde.

SFT har nylig publisert en kartlegging av organiske miljøgifter i Norge. Denne omfatter deponier og renseanlegg, ferskvannsmiljøer, og marine omgivelser. Rapporten avdekker bl.a. skyhøye konsentrasjoner av bromerte flammehemmere i sedimentene utenfor Ålesund, både når det gjelder PBDE (polybromerte difinyletere) og HBCDD (heksabromsyklodekan). De høyeste konsentrasjonene i kjerneprøvene ligger på i underkant av 8500 ng (nanogram) HBCDD per gram tørrvekt av sedimentene, og er foretatt innerst i Åsefjorden. Til sammenligning er de nest høyste konsentrasjonene av HBCDD som er lokalisert utenfor Rubbestadneset ved Bømlo på rundt 21 nanogram per gram sediment. Dette er også regnet som svært høye konsentrasjoner.

Bedriften Brødrene Sunde er kilden til utslippene
Brødrene Sunde har siden 1992 benyttet HBCDD i produksjonen av isolasjonsmaterialet Sundolitt. Bedriften har selv bekreftet at de bruker den bromerte flammehemmeren HBCDD i sitt produkt for at det skal være selvslukkende. Mesteparten av den flammehemmende sundolitten blir ikke brukt i Norge, men i Tyskland hvor HBCDD er påbudt som flammehemmende middel. I Norge blir Sundolitt behandlet med HBCDD brukt i tre av produktene til Brødrene Sunde: Fasadeinstallasjoner, lettere veiblokker og i en type byggelement.

Bedriften har også tidligere vært i Bellonas søkelys. I 1997 aksjonerte Bellona på bedriftens område i protest mot utslipp av Styren, et stoff som regnes som svært kreftfremkallende.

Konsesjon fra SFT
Brødrene Sunde har hatt konsesjon fra SFT for å bruke HBCDD, og den bromerte flammehemmeren er ikke ulovlig som en del andre typer av bromerte flammehemmere, det vil si penta-BDE og okta-BDE. Imidlertid er HBCDD er på de norske myndighetenes OBS-liste; ”Listen over «helse- og miljøfarlige stoffer som kan representere særlige problemer på nasjonalt nivå.» EU risikovurderer for tiden stoffet, og skadevirkningene av forbindelsen er godt dokumentert gjennom flere forskningsrapporter.

Avfallet fra produksjonen hos Brødrene Sunde har blitt levert til renseanlegget på Åse, som har blitt identifisert som kilden til utslippene av giftstoffene. HBCDD går også med avløpsvannet fra Brødrene Sunde til det kommunale renseanlegget. I følge SFT har utslippene fra bedriften variert mellom 8 og 12 kg de siste 13 årene. Det hører også med til historien at Ålesund kommune allerede for fem år siden spurte SFT om de kunne garantere at det ikke var noen helsefarlige stoffer i prosessavløpet til Brødrene Sunde som går rett inn i det kommunale nettverket, uten å få svar. Vartdal Plast i Ørsta har tidligere også brukt HBCDD i sin produksjon men har nå sluttet med bruk av miljøgiften.

Tidsfrist 15. juni for å begrense utslippene
Nå har endelig SFT tatt affære og pålagt Brødrene Sunde å redusere utslippene. I februar i år fikk Brødrene Sunde beskjed fra Statens Forurensingstilsyn om at de må begrense utslippene av bromerte flammehemmere til en kilo inneværende år. Det vil si at for 2005 har bedriften kun fått tillatelse til å slippe ut til sammen en kilo av HBCDD i Borgundfjorden. Utslippstillatelsen sier videre at virksomheten innen 15. juni 2005 skal utrede mulighetene for reduksjon ned mot 0,5 kg per år. Så langt er deler av produksjonen av isolasjonsmaterialet Sundolitt stanset og ledelsen ved bedriften frykter permitteringer som følge av pålegget.

Bellona mener at situasjonen viser at det er et akutt behov for SFT til å opparbeide nok bakgrunnsmateriale til å kunne forby de bromerte forbindelsene som fremdeles er i bruk og som har dokumenterte skadevirkninger på helse og miljø. Det må ikke være sånn at det må en giftkatastofe til for å vekke forurensingsmyndighetene. Sedimentene i Åsefjorden vil være forurenset i uoverskuelig tid fremover, fordi bromerte forbindelser brytes svært sakte ned i naturen. Dette kunne vært unngått med en mer offensiv holdning både fra SFT og Brødrene Sunde sin side. Bellona mener situasjonen utenfor Ålesund bør være en vekker for alle når det gjelder å finne substitusjonsmuligheter for miljøet- og helseskadelige stoffer. Ved å gi konsesjon for bruk av HBCDD i det omfanget vi har sett i Ålesund har SFT gjort seg medskyldige i graverende miljøkriminalitet og bidratt til store fremtidige miljøproblemer.

Åsefjorden også verst i Norge på PBDE
SFTs kartlegging av miljøgifter viser også at nivåene av andre bromerte forbindelser er foruroligende høye i sedimentprøvene i Åsefjorden. Resultatene til SFT viser at sedimentene innerst i Åsefjorden inneholder nærmere 470 nanogram PBDE per gram tørrvekt sedimenter. SFT mener selv at dette dokumenterer at sedimentene innerst i fjorden er betydelig forurenset av PBDE i tillegg til de skyhøye nivåene av HBCDD.

Det er verdt å lure på hvor disse utslippene kommer fra. Fylkesmannen i Møre og Romsdal opplyser at så vidt han vet er det kun Brødrene Sunde som bruker bromerte flammehemmere i området rundt fjorden. SFT har ikke gitt noen tillatelse til bruk av PBDE-forbindelser. Likevel er fjorden sterkt forurenset. Dette viser igjen at vi står ovenfor et miljøproblem vi ikke aner omfanget av. Norske myndigheter må rett og slett legge mer ressurser i å kartlegge bruk, utslipp og avfallshåndtering av miljøgifter, enn å bestille et par lefser av noen materialstrømsanalyser til 200.000 kroner fra noen konsulentselskaper. Det er på tide med en offensiv for å forby bruk av miljøgifter og for å sende allerede eksisterende produkter med innhold av giftstoffer til miljøforsvarlig destruksjon, isteden for å tillate utslipp til omgivelsene våre fra bedrifter, deponier og renseanlegg. Vi har ikke råd til flere forurensede fjorder nå.