Nyheter

Forskjellsbehandling av norske smelteverk

Publiseringsdato: 23. august, 2005

Skrevet av: Gunnar Grini

Miljøverndepartementet og Statens Forurensingstilsyn setter ulike rensekrav til like smelteverk på bakgrunn av kvikksølvinnhold i malmen, men glemmer utslipp av støv og andre tungmetaller.

 

 

Bellona klaget på Statens Forurensingstilsyns vedtak om utslippsgrenser for tungmetaller og støv fra Rio Doces mangansmelteverk i Mo i Rana. Bellona mente at utslippsgrensene var for lave i forhold til renseteknologi som er installert hos Eramet i Porsgrunn og Sauda og Tinfos i Kvinesdal. Miljøverndepartementet opprettholder Statens Forurensingstilsyns vedtak slik at Rio Doce ikke må installere ytterligere tiltak for rensing av røykgassen. Denne avgjørelsen har tatt cirka to år!

I 2000 påla SFT Tinfos Smelteverk i Kvinesdal omfattende rensetiltak for tungmetaller og støv i røykgassen. Bedriften kunne ikke vise noen besparelse ved å bruke egen malm, slik Eramet i Sauda kunne da de ble pålagt betydelige reduksjoner i tungmetallutslipp. Hva er grunnen til at Tinfos må rense røykgassen fra smelteverket, men ikke Rio Doce, når sluttprodukter er likt? Dette må da minne veldig om konkurransevridning?

Er bly, kadmium og støv bedre enn kvikksølv?
SFTs og Miljøverndepartementets argumentasjon bygger på at malmen som brukes av Tinfos og Eramet har et høyere kvikksølvinnhold enn malmen som brukes av Rio Doce. Det betyr høyere kvikksølvutslipp i røykgassen og større behov for ytterligere rensetiltak. I følge Departementet må det tas hensyn til kostnadene ved å ta i bruk en gitt teknikk sammenlignet med hvilke miljømessige fordeler som oppnås.

Vel og bra! Men forurensingsmyndighetene ser seg blind på kvikksølv og glemmer både utslipp av støv og andre tungmetaller. Malmen Rio Doce bruker har en helt annen sammensetning enn Eramets malm. Det betyr høyere konsentrasjoner i røykgassen av for eksempel bly og kadmium. Renseteknologien som benyttes hos Tinfos og Eramet renser ikke bare for kvikksølvutslipp, men også for støv og andre tungmetaller. Er det sånn og forstå at Miljøverndepartementet mener at det ikke er så farlig med utslipp av andre tungmetaller? Eller er det bare sånn at hensynet til bedriftsøkonomi går foran hensynet til et rent miljø?