Nyheter

Rens Fundia!

Mo industripark.<BR>
Foto: MIP Info

Publiseringsdato: 7. september, 2005

Skrevet av: Gunnar Grini

I forbindelse med revidert statsbudsjett, inngikk Regjeringen og SV en avtale som sikret Fundia 30 millioner i støtte til renseanlegg. Dette har ikke resultert i rensing av støv, tungmetaller og dioksiner, men i brevveksling mellom SFT og bedriften.

Fundia Armeringsstål har Norges største punktutslipp av kvikksølv. Bedriften har også store utslipp av støv, tungmetaller og dioksiner. Bellona har i mange år vært pådriver for at Stortinget skulle bidra med midler slik at bedriften kunne få installert renseanlegg. Løsningen Fundia har utredet, en kombinasjon av forvarmeanlegg for skrap og renseanlegg, er beregnet å koste mellom 130 og 150 millioner kroner. Da det ble klart at Fundias ønske om 30 millioner i støtte ble innvilget i revidert statsbudsjett uttalte blant annet Bellonas styreleder Olaf Brastad at dette var en gledens dag. Det er desto tristere å se at støtten så langt ikke har blitt brukt. Fundias finske eiere Rautaruukki har ikke tatt noen investeringsbeslutning på renseanlegg og SFT har heller ikke forskyndet prosessen ved kreve lavere utslipp.


SFT må sette foten ned

Så langt er det eneste resultatet av bevilgningen på 30 millioner en brevveksling mellom Fundia og SFT der man prøver å bli enige om hva som er fornuftige utslippskrav. SFTs varsel om årlig utslippsgrense for støv på 28 tonn per år, har resultert i at bedriften argumenterer for at man må tillate et utslipp på minst 62 tonn støv per år dersom det skal være mulig å opprettholde full drift. Utslippene fordeles som 6 tonn fra primærrenseanlegget og 56 tonn fra sekundærrenseanlegget. Aller helst ønsker Fundia tre ganger så høye døgnmiddelutslipp fra primæravsuget en det SFT foreslår. Dette betyr at også utslippsgrensene for tungmetaller påvirkes ettersom de fleste tungmetaller bindes til støvpartiklene. SFTs varslede krav vil heller ikke gjelde før EUs IPPC-direktiv trer i kraft i 31. Oktober 2007. Dette er altså krav Fundia må forholde seg til uansett og har ingenting med bevilgningen på 30 millioner å gjøre.


Fundia Armeringsstål ble i september 2004 ilagt en bot på 500 000 kroner for ulovlig utslipp av dioksiner. Boten var en følge av at Bellona anmeldte bedriften for forholdet i mars 2003. I brevet til SFT datert 22/6 2005 beskriver bedriften hva som skal gjøres med problemet: Arbeidet med å finne metoder for utslippsreduksjoner skal fortsette og man skal arbeide videre med både kort- og langsiktige utslippstiltak. Videre skriver bedriften at dioksinproblemet selvsagt vil bli tatt hensyn til ved planlegging av fremtidig utbedring av støvrenseanlegg. Hva betyr egentlig dette? Hva kan vi vente oss av konkrete tiltak? Blir det noe renseanlegg og når kommer det på plass?


Nå må SFT tørre å sette foten ned. Alternativet er at investeringsbeslutningen for renseanlegget drar ut i tid, og Fundia får holde på som de vil helt til IPPC-direktivet trer i kraft fra og med 31/10-07. Det var neppe det som var hensikten med å bevilge 30 millioner til renseanlegg, ettersom en av forutsetningene for bevilgningen var at de tiltak som vil bli iverksatt som følge av forslaget til bevilgning, skal gå ut over det EU definerer som beste tilgjengelige renseteknikk. Er det slik politiske ekstrabevilgninger blir brukt? Og kan miljøvernminsteren være fornøyd med at et så sterkt politisk signal til de grader blir ignorert både av Fundia og sitt eget Forurensingstilsyn?


Kontaktperson:


Gunnar Grini telefon 988 67 568