Bellona klager på Peterson-vedtak

ingressimage_SFT_A.jpg Photo: SFT

Vannkvaliteten i Mossesundet har i mange år vært meget dårlig. Fremdeles er det svært oksygenfattige forhold i området, særlig i vannmassene mellom 15 og 30 meters dyp. Peterson Linerboard er den desidert største punktkilden til utslipp av organisk stoff (KOF) til Mossesundet og fylkesmannen i Østfold har i forbindelse med utsettelse av rensekravene uttalt at

”Fylkesmannen ikke ser at man kan bedre miljøkvaliteten i Mossesundet vesentlig uten ytterligere rensing av utslipp fra Peterson”.

Det bør med andre ord være en høy prioritet for forurensingsmyndighetene at rensetiltak, som vil kunne redusere utslippene opp mot 50 prosent, iverksettes. Allikevel ga SFT i vedtak av 23. januar i år bedriften utsettelse til 1. November 2010 med å iverksette rensing av utslippene.

Bellona er kjent med Petersons vanskelige økonomiske situasjon, men mener saken er av for stor prinsipiell betydning til å ikke klage på vedtaket. Spørsmålet er om EU-direktiv 96/61/EF integrated pollution prevention and control (IPPC-direktivet) åpner for utsettelse av rensekrav som følge av en bedrifts økonomiske situasjon. Bellona frykter at SFTs vedtak kan skape presedens for en uheldig tolkning av IPPC-direktivet dersom det blir stående.

IPPC-direktivet legger føringer på at industrivirksomhet skal ta i bruk beste tilgjengelige renseteknikk (BAT) definert i såkalte BREF-dokumenter. Intensjonen bak direktivet er å sikre installasjon av BAT ved nye og eksisterende virksomheter og at produksjon skal legges til bedriftene som kan vise til høyest miljøstandard. Bellona mener at SFTs vedtak slår beina under direktivets intensjoner og åpner for en praksis der bedriftsøkonomiske hensyn veier tyngre enn hensynet til miljøet. Dersom vedtaket blir stående vil det kunne innebære en dramatisk svekkelse av IPPC-direktivet.