Nyheter

Hydro vil utsette stenging i Årdal

Publiseringsdato: 10. mars, 2006

Skrevet av: Gunnar Grini

Norsk Hydro vil søke Statens Forurensingstilsyn (SFT) om forlenget drift av Søderbergovnene ved aluminiumsverket i Årdal. Bellona mener at det vil være en forvaltningsmessig katastrofe dersom dispensasjon blir gitt.

I 2000 fikk Hydros anlegg i Årdal nye konsesjonsbetingelser. Tidligere hadde bedriften felles utslippsgrenser på Søderberg-ovnene og de mer moderne Prebakeovner for støv og fluor. Den nye konsesjonen satte spesifikke utslippskrav til de ulike ovnene, noe som resulterte i en innstramning for Søderberg-ovnene fra og med 1. januar 2007. Norsk Hydro har allerede søkt om forlenget drift to ganger. Siste avslaget på søknaden kom i 2001, da Norsk Hydros klage på Statens Forurensingstilsyns (SFT) vedtak ble avslått av Miljøverndepartementet. Nå søker Hydro nok en gang om utsettelse av rensekravene. Det er imidlertid ingen nye realiteter i saken og ingen grunn til at søknaden skal behandles annerledes denne gangen.

Bjørnøy må på banen
EU direktiv 96/61/EF integrated pollution prevention and control (IPPC-direktivet) legger føringer på at industrivirksomhet skal ta i bruk beste tilgjengelige renseteknikk (BAT) som er definert i såkalte BREF-dokumenter. Intensjonen bak direktivet er å sikre installasjon av BAT ved nye og eksisterende virksomheter, samt at produksjon skal legges til de bedriftene som kan vise til høyest miljøstandard. Direktivet trer i kraft 31. oktober 2007 for alle produksjonsanlegg innenfor Europa. Etter hva Bellona erfarer søker Hydro om ti måneders utsettelse av rensekravene, det vil si at Søderberg-ovnene vil være i drift frem til 31. Oktober 2007. Slik sett overholder bedriften bestemmelsene som ligger i direktivet.

Det som er forunderlig, er at norske forurensingsmyndigheter i det hele tatt åpner for å behandle en eventuell søknad fra Norsk Hydro om forlenget drift av de umoderne Søderberg-ovnene hos Norsk Hydro i Årdal. En tilsvarende søknad ble avslått både av Miljøverndepartementet og SFT for over fem år siden. Avslaget var blant annet begrunnet i OSPAR-konvensjonen, som er et folkerettslig forpliktende miljøsamarbeid for beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhav. Dette forplikter Norge til å forhindre utslipp med betydning for det marine miljøet i Nordsjøen og kontinuerlig reduksjon av utslipp av miljø- og helseskadelige stoffer rundt Nordsjøen. En ny utsettelse kan neppe sies å være i tråd med de forpliktelsene Norge har tatt på seg under OSPAR-konvensjonen.

Bellona mener at Miljøvernminister Helen Bjørnøy nå må på banen og uttrykke tillit til de vurderingene hennes eget embetsverk gjorde for snart seks år siden. Noe annet vil være det samme som å slå beina under den faglige integriteten til miljøforvaltningsorganene. Det finnes ingen nye realiteter i saken og ingen grunn til å gjøre om på vedtaket fra 2001.