Nyheter

Statens forurensingstilsyn (SFT) anmelder Borregaard

Publiseringsdato: 24. mars, 2006

SFT har i dag lagt frem en utrykningsrapport i forbindelse med det alvorlige utslippet på Borregaard. Her kommer det frem at Borregaard har begått lovbrudd, og at SFT på bakgrunn av det som har skjedd vil anmelde Borregaard.

SFT skriver i sin rapport at de har identifisert fire lovbrudd i forbindelse med utslippet fra Borregaard. Lovbruddene inkluderer ulovlig utslipp, utilstrekkelig beredskap, for dårlig vedlikehold samt at oljeutslippet ble oppdaget for sent.

  • Ulovlig utslipp

Borregaard har hatt et ulovlig utslipp, og etter forutrensningslovens §7, første ledd er det ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan medføre fare for forurensing, så lenge det ikke er søkt om dette. Utslippet fra Borregaard var på 11 000 liter fyringsolje.

  • Utiltrekkelig beredskap

Videre skriver SFT at Borregaard ikke har hatt tilstrekkelig beredskap, og at det således er brudd med konsesjonen som SFT har gitt Borregaard. SFT kritiserer beredskapen, og finner at ”Borregaards rutiner for å oppdage eventuelle utslipp ikke er tilstrekkelig”. Bedriftens beredskap besto av én person som var tilstede i forbindelse med lastning av fyringsolje. Lekkasjen oppsto imidlertid på et rør som var tildekket, og hvor det ikke var mulig å oppdage lekkasjen. SFT påpeker også at Borregaard har hatt tre mindre lekkasjer siden 2003, og at bedriftens sannsynlighetsberegning om at utslipp kun vil skje én gang pr 100 år er undervurdert.

  • For dårlig vedlikehold

SFT mener at vedlikeholdet har vært for dårlig og at dette er et brudd med forurensingslovens § 7, annet ledd. Forurensingsloven pålegger at det skal gjennomføres tiltak for å hindre at forurensing skjer. Røret det var lekkasje fra ble lagt i 1965, og er da 40 år gammelt. SFT har ikke fått forelagt dokumentasjon på at det har vært visuell kontroll av dette røret. Dette innebærer at røret kan ha ligget der i 40 år uten at det er blitt foretatt visuell kontroll. SFT påpeker at det er mangelfull dokumentasjon av de vedlikeholdstiltakene som er gjennomført på oljesystemet.

  • Oljelekkasjen ble oppdaget for sent

Oljelekkasjen ble først oppdaget av Borregaard tre dager etter at utslippet hadde skjedd. Dette er brudd med forurensingslovens § 7, annet ledd som sier at dersom forurensing har inntrådt skal det settes iverk tiltak for å hindre skade. Borregaard fikk gjentatt meldinger om oljesøl i Glomma uten at de satt i gang tilfredsstillende tiltak. Det betyr at arbeidet med å hindre oljeutslippet i å spre seg først skjedde tre dager etter utslippet, noe som medførte at skadene ble langt større enn om man hadde oppdaget det med en gang. SFT påpeker også at de kunne ha blitt underrettet om utslippet tidligere enn de ble. Det har kommet frem at SFT selv måtte ringe til Borregaard for å høre hva som hadde skjedd.

Bellona krever stans
Bellona er svært bekymret for sikker heten på Borregaard og mener beredskapen og vedlikeholdet er så mangelfullt at det ikke er forsvarlig at det fortsatt lastes olje på anlegget. Bellona krever drfor anlegget stengt til oljesystemet og beredskapen er tilfredsstillende.

Kontaktpersoner
Guro Hauge: 91 87 83 18
Gunnar Grini: 988 67 568