Nyheter

– Nei til utsettelse av rensekrav ved Årdal

Publiseringsdato: 12. juli, 2006

Skrevet av: Marius Dalen

Hydro aluminium Årdal har søkt om utsettelse av nye utslippskrav. Bedriften har hatt 17 år på seg til å iverksette tiltak. Med bakgrunn i dette og internasjonale forpliktelser anbefaler Bellona i sin høringsuttalelse at myndighetene avslår søknaden.

I vedtak av 2. august 2001 påla Miljøverndepartementet Hydro Aluminium Metal Products – Årdal Metallverk å forholde seg til nye utslippsgrenser for fluor, støv og PAH fra og med 1. januar 2007. Bedriften har imidlertid søkt om utsettelse av rensekravene til og med 31. oktober 2007. Bellona ser ingen grunn til at vedtaket fra 2001 skal omgjøres og anbefaler i sin høringsuttalelse at utsettelse ikke gis.

I vedtaket la departementet blant annet vekt på OSPAR konvensjonens rekommandasjon for utslipp til luft og ønsket om reduserte utslipp fra aluminiumsproduksjon da bedre teknologi var tilgjengelig. Bellona kan ikke se at saken har endret karakter de siste fem årene, og forventer derfor at SFT og Miljøverndepartementet støtter opp om sine egne vurderinger.

Bellona minner også om at OSPAR konvensjonens retningslinjer for aluminiumsbransjens utslipp til luft ble vedtatt så tidlig som i 1989. Bedriften og Årdalssamfunnet har med andre ord nå hatt 17 år på seg til å iverksette tiltak for omstilling eller oppgradering av bedriften.

Bellona mener at søknaden om dispensasjon fra rensekrav ved Hydro Aluminium Årdal Metallverk ikke kan godtas. I SFTs oversendelse av Hydros klage til Miljøverndepartementet av 28. august 2000 heter det at ”SFT kan ikke se at det i klagen er fremsatt nye argumenter i saken, og anbefaler at vedtaket av 2. mai opprettholdes i sin helhet”. Heller ikke denne gangen har det fremkommet nye argumenter i saken. Bellona tar det som en selvfølge at Hydro Aluminiums søknad også denne gangen avslås på bakgrunn av Norges internasjonale forpliktelser under OSPAR konvensjonen og vanlig forvaltningsmessig praksis.

Høringsuttalelsen i sin helhet er vedlagt denne nyhetsartikkelen.