Nyheter

Vil stoppe utslipp av kjemikalier

Publiseringsdato: 4. september, 2009

Skrevet av: Bellona

Bellona er svært bekymret for den planlagte utvidelsen og bruk av kjemikaler ved Sydvaranger Gruve AS i Bøkfjorden.

Bellona, ved fagansvarlig for miljøgifter, Marius Dalen, sender en bekymringsmelding til Statens forurensningstilsyn på grunn av den planlagte utvidelsen og bruk av kjemikalier.

Det aktuelle kjemikaliet Lilaflot D817 har høy giftighet og det er lite kunnskap om hvordan et slikt utslipp vil påvirke miljøet i fjorden. Det faktum at Neiden-Bøkfjorden er etablert som en nasjonal laksefjord, med tilhørende nasjonalt laksevassdrag i Neiden, krever ekstra varsomhet med tanke på å tillate nye utslipp.

Les Bellonas brevet i vedlegget i høyre marg.