Nyheter

Miljøkriminalitet: For komplisert for lokalt politi

<small><i>Juni 2017: Politiet henla alvorlig miljøkrim-sak tross klare bevis.</i></small>
Juni 2017: Politiet henla alvorlig miljøkrim-sak tross klare bevis.

Publiseringsdato: 5. desember, 2017

Skrevet av: Kjetil Grude Flekkøy

Om miljøavdelingen hos Økokrim blir lagt ned, blir det enda lettere å slippe straff for alvorlig miljøkriminalitet. Bellonas 30 år lange kamp mot miljøkriminalitet har vist at lokalt politi har svært varierende kompetanse, evne og vilje til å etterforske alvorlig miljøkriminalitet.

Det såkalte særorganutvalget vil legge ned Økokrims miljøavdeling og overlate all etterforskning av miljøkriminalitet til lokale politidistrikt. Trøndelag politidistrikt skal koordinere arbeidet.

 

– For komplisert for lokalt politi

Bellona er svært kritiske til forslaget og har levert en høringsuttalelse.

Frederic Nordkapp Bellona-leder Frederic Hauge

– Etter 30 års arbeid mot miljøkriminalitet ser vi at lokalt politi mangler evne, vilje og kompetanse til å etterforske miljøkriminalitet, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han påpeker at det er snakk om komplekse saker som krever både tid og spesialkompetanse.

– Det fordrer ressurser som jobber skjermet med saken. Hvis store og komplekse miljølovbrudd blir liggende på bordet til etterforskere som også håndterer løpende kriminalitet som voldssaker, sier det seg selv hva de oftest vil måtte prioritere, sier Hauge.

 

Også en rekke andre er kritiske til særorganutvalgets forslag:

  • Økokrim selv mener det vil føre til at enda flere miljøkrim-saker blir henlagt.
  • Miljødirektoratet melder om at viktige miljøkrim-saker ikke blir prioritert i politidistriktene, og ønsker seg et robust særorgan.
  • Fiskeridirektoratet peker på at miljøkrim-saker ofte blir liggende flere år i politidistriktene, så bevisene svekkes eller saken foreldes.
  • I tillegg har en rekke andre levert innsigelser.

 

 

 

Bryter med utviklingen

Bellona mener det å legge ned miljøavdelingen er feil også av flere andre grunner. I høringsuttalelsen skriver Bellona blant annet at:

  • «Lovgiver har vært tydelig på at alvorlig miljøkriminalitet skal prioriteres. Blant annet har dette hatt form av en utvidelse av strafferammen for slik kriminalitet (Straffeloven § 240) til 15 år, og av innføringen av Grunnloven § 112» «Å legge ned landets eneste nasjonale enhet som jobber skjermet med alvorlig miljøkriminalitet, og dermed undergrave prioriteringen av dette feltet, vil være i strid med lovgivers intensjon.»
  • Organisasjonen kjøper ikke argumentet om at Miljødirektoratet og Direktoratet for arbeidstilsynet ligger i Trondheim. Begge instanser har store avdelinger i Oslo, og størsteparten av de andre organene miljøkrimavdelinga samarbeider med ligger i hovedstaden.
  • Jo mindre sted politienhetene er knyttet til, jo større er faren for krysspress og lojalitetskonflikter mellom lokale interesser, også ubevisst sådant. Når utvalget antar at de nye politidistriktene «bør» være store nok til at man unngår lokale integritetskonflikter, er dette «en ganske frisk satsing».

 

Ikke likhet for loven

Bellona påpeker at alvorlig miljøkriminalitet utarmer fellesskapets verdier.

«Likheten for loven blir taperen når evnen og viljen til å straffeforfølge slik kriminalitet varierer stort fra politidistrikt til politidistrikt. Lik og effektiv straffeforfølgelse av alvorlig miljøkriminalitet sikres best ved at et nasjonalt kompetansemiljø jobber skjermet med disse sakene. Å legge ned det eneste nasjonale kompetansemiljøet som gjør dette, er potensielt ødeleggende for kampen mot alvorlig miljøkriminalitet i Norge.»

 

Oppdatering 8/12-17