Nyheter

EUs direktiv om kvotehandel

Publiseringsdato: 23. september, 2002

Skrevet av: Camilla Haugsten

Europaparlamentets miljøkomité har godkjent den første behandlingen av forslaget om et EU-direktiv om kvotehandel. Behandlingen ga flere viktige utfall, blant annet at all bruk av Grønn utviklingsmekanisme er forbudt i perioden 2005-2008.

Europaparlamentets miljøkomité godkjente den 10. september den første behandlingen av forslaget til et direktiv om kvotehandel, skriver Environment Daily.

Behandlingen av direktivforslaget ga flere viktige utfall.

Begrensede rettigheter for medlemsland
Mye av debatten har dreiet seg om hvorvidt enkeltbedrifters deltakelse i kvotehandelen skal være frivillig eller obligatorisk. Europakommisjonen har holdt på at systemet skal være obligatorisk, mens Tyskland, Storbritannia og Finland gjennom Ministerrådet i EU har argumentert sterkt for at deltakelsen skal være frivillig.

Europaparlamentets miljøkomité støttet Europakommisjonens synspunkt, men har som et kompromiss sagt at medlemsland skal ha mulighet til å frita individuelle installasjoner hvis de iverksetter tilsvarende innsats for å redusere utslippene og samtidig får godkjennelse av Europakommisjonen.

Økt definisjonsområdet
Et annet viktig utfall er en utvidelse av definisjonsområdet i direktivet til å gjelde flere industrielle sektorer og flere gasser.

Europaparlamentet krever at den kjemiske sektoren og aluminiumssektoren forpliktes å delta. Foretak som slipper ut mer enn 50 000 tonn CO2-ekvivalenter skal ha utslippstak.

Europaparlamentet vil dessuten at alle utslippsgassene omhandlet i Kyotoprotokollen skal bli inkludert fra startfasen av det tidlige kvotesystemet som strekker seg fra 2005-2008. I tillegg til karbondioksid (CO2) inkluderer dette utslipp av gasser som metan (CH4), lystgass (N2O) og de tre fluorholdige gassene perfluorkarboner (PFK), svovelheksafluorid (SF6) og hydrofluorkarboner (HFK), der de to første blant annet er et resultat av aluminiumsproduksjon og den siste utgjør erstatningsstoffer for ozonødeleggende gasser (KFK).

Grønn utviklingsmekanisme
Flere hundre tilføyelser til direktivet har ført til endring når det gjelder bruk av Kyotoprotokollens fleksible mekanismer. Det er nå forbud mot bruk av Grønn uviklingsmekanisme i den første treårige fasen fra 2005-2008. Bedrifter har ikke lov til å opparbeide seg utslippskvoter gjennom noen form for Grønn utviklingsmekanisme. Etter 2008 vil det fortsatt være forbud mot bruk av Grønn
utviklingsmekanisme i prosjekter som baserer seg på karbonsluk eller som involverer kjernekraft.