Nyheter

Et skritt nærmere kvotehandel

Publiseringsdato: 10. oktober, 2002

Skrevet av: Camilla Haugsten

Europaparlamentet vedtok i dag, i dette som blir kalt Europaparlamentets første lesning, over 100 endringsforslag til Europakommisjonens utkast til EU-direktiv om handel med utslippskvoter.

10. september godkjente Europaparlamentets miljøkomité den første behandlingen av forslaget til et direktiv om kvotehandel. I dag var direktivforslaget som helhet oppe til diskusjon i Europaparlamentet.

Miljøkommissær Margot Wallström presenterte kommisjonens forslag. Hun understreket at direktivet vil være bærebjelken i EUs målsetning om å oppfylle Kyoto-protokollens krav, og videre at direktivet har som målsetning å dekke 50 % av alle CO2-utslipp.

Initiativet er ment å dekke, sa Wallström, alle medlemslandene i EU, de 10 kandidatlandene og EFTA-landene, dvs. Norge.

Videre poengterte miljøkommissæren at Europakommisjonens forslag inneholder klare målsetninger for deltakerlandene samt mekanismer for å påse nøyaktig implementering.

Direktivet – et sterkt signal
Med et vellykket kvotehandelsdirektiv vil EU kunne legge press på deltakelse fra USA, noe som er helt nødvendig for å nå målsetningene nedfelt i Kyoto-protokollen.

Rapportøren for direktivet Jorge Moreira Da Silva sa seg enig i at direktivet vil sende et sterkt signal til USA om at Europa har funnet en mekanisme som fungerer. Direktivet vil helt klart bidra til å redusere kostnadene forbundet med å nå kravene i Kyoto-protokollen.

Ikke perfekt
Da Silva mente imidlertid at direktivet kunne bli enda bedre, og henviste til Europaparlamentets hovedsakelige endringsforslag: Det må settes klare, tallfestede mål, inkludert utslippstak fra hvert deltakerland; landene må få anledning til å inkluderer nye industrier, deriblant transportsektoren, samt de som frivillig ønsker å slutte seg til ordningen; det må være et totalt forbud mot å opparbeide seg utslippstillatelser; alle drivhusgassene omhandlet i Kyoto-protokollen bør inkluderes i ordningen, inkludert kjemikalie- og aluminiumsindustrien; direktivet må for all del bli juridisk bindende og ikke implementert på frivillig basis.

Heidi Hautala som er rapportør for den juridiske komitéen sammenliknet Europakommisjonens forslag med å spise en hummer: I begynnelsen er det lett å få tak i masse saftig kjøtt, men vi må påse at vi får med det som ligger gjemt i klørne og som er mye vanskeligere å suge ut! Derfor må direktivet strammes opp og utvides: Ordningen bør utvides til å dekke flere gasser og flere aktører slik at man skaper et skikkelig marked.

Avstemningen fant sted i dag kl. 11.00. EUs Ministerråd skal diskutere forslaget i neste uke, og Bellona vil følge utviklingen.