Nyheter

EUs miljøkommissær om kvotehandel

Publiseringsdato: 22. oktober, 2002

Skrevet av: Camilla Haugsten

Miljøkommisær Margot Wallström snakker til industrien om klimaforandringer og kvotehandel.

Union of the Electric Industry, EURELECTRIC, arrangerte nylig en workshop med tema implementering av Kyotoprotokollen og hvordan håndtere utfordringene industrien møter i denne sammenheng. Miljøkommissær Margot Wallström talte til industrien og minnet om at den virkelige trusselen er selve klimaendringene og virkningene de kan ha, ikke hvordan industrien må tilpasse seg.

Wallström er personlig overbevist om at kostnadene ved å innfri kravene i Kyotoprotokollen kan holdes veldig lave, og at klimaendringenes utfordringer til og med kan medføre forretningsmuligheter.

Kvotehandel
Europakommisjonen anser kvotehandel som det mest kostnadseffektive virkemiddelet for å bekjempe de menneskeskapte klimaforandringene, og ved utgangen av året i fjor presenterte Kommisjonen et forslag til direktiv om kvotehandel. Behandlingen av direktivforslaget faller innenfor medbestemmelsesprosedyren der stemmen til Europaparlamentet og EUs Ministerråd veier likt.

Kvotehandelsdirektivet har vært til behandling i Europaparlamentet i det som kalles den første lesningen . Avstemningen fant sted den 10. oktober, og førte til overveldende flertall på flere kontroversielle områder.

Desverre, sier Wallström, så imøtekom det danske presidentskapet kravene til enkelte medlemsland om ikke å oppnå politisk enighet i miljørådsmøte på ministernivå den 17. oktober. Saken er utsatt til ministermøtet i desember.

Den åttende sesjonen av «Conference og Parties» (COP8) til Klimakonvensjonen finner sted i New Delhi, India, 23. oktober til 1. november. Europaparlamentet insisterte på enighet blant ministerne før COP8, men presidentskapet ga etter for press fra Tyskland, Storbritannia og Nederland.

Det danske presidentskapet har gjort en god jobb ved å fremme kvotehandel som sak, men nå er det mange som er skuffet over at miljøministernes beslutning er utsatt, sier en skuffet miljøkommissær. Likevel er Wallström overbevist om at det vil oppnås enighet om forslaget i Miljørådet i desember.

Sterke meninger på kontroversielle punkter
Parlamentets behandling av kvotehandelsdirektivet åpnet for muligheten for nasjoner om å søke og utelate individuelle installasjoner fra kvotesystemet i den første perioden som går fra 2005-2007.

På dette punktet har Miljøkommissær Margot Wallström sterke meninger: Fristelsen vil være å utelukke sektorer som er utsatt for konkurranse. Hvis et medlemsland for eksempel utelukker elektrisitessektoren, kan andre bli fristet til å gjøre det samme. Til slutt kan en dominoeffekt føre til en sterk motarbeidelse av selve hensikten med kvotehandelen og dens økonomiske fordeler, samt skape konkurransedyktige forstyrrelser i det indre markedet. Dessuten, hvis denne første perioden skal være en prøveperiode, må en sikre læring under realistiske forhold. Erfaringer fra et system der det er muligheter for utelukkelse vil ikke la seg direkte overføre til et fullstendig obligatorisk system fra 2008, og er dermed av begrenset nytte.

Et annet omstridt punkt i behandlingen av direktivforslaget har vært hvordan utslippstillatelsene skal allokeres. Parlamentet har åpnet for at 15 prosent av utslippstillatelsene skal auksjoneres ut og resten deles ut gratis.

Auksjonering vil gjøre systemet med kvotehandel vanskeligere for industrien å akseptere, tror en bekymret Wallström. Hun minner om at det beste ikke må bli det godes fiende – ved å fremme auksjonering kan man risikere økt motsand mot forslaget.

Kommisjonen er helt uenig med Parlamentet på punktet om allokering, men når det er sagt, understreker Wallström at allokeringsmetoden alene ikke vil endre miljønytten av kvotehandel.

Uavhengig av hvordan utslippstillatelsene deles ut, vil det være like mange tonn utslipp som det er utslippstillatelser, sier en optimistisk Wallström.

På det kontroversielle punktet om hvordan knytte den grønne utviklingsmekanismen (CDM) og felles gjennomføring (JI) til kvotehandelssystemet, fremhever Wallström at en av styrkene til EUs kvotehandelssystem er at det ivaretar reduksjoner innen EU. Når systemet skal knyttes til de eksterne mekanismene må deres komplementaritet vurderes omhyggelig.

Kommisjonen skal lage et separat forslag om hvordan knytte opp disse mekanismene til neste år.

EUs kredibilitet
Kvotehandlessystemet er hjørnesteinen i EUs strategi for implementering av Kyotoprotokollen. Miljøkommissæren oppfordrer industrien til å bidra til en vellykket etablering av et kvotehandelsystem i EU.

Wallström har tro på kvotehandelssystemet, og det må hun ha. I talen sin gikk hun så langt som å si at EUs kredibilitet står på spill hvis det mislykkes.