Nyheter

Kyotoprotokollens oppstart

Publiseringsdato: 30. oktober, 2002

Skrevet av: Camilla Haugsten

I India diskutereres nå oppstarten av Kyotoprotokollen og hva som skal skje etter at forpliktelsene er innfridd i 2012.

Det åttende partsmøtet i FNs Klimakonvensjon (UNFCCC), COP 8, finner sted i New Delhi, India. Det er en ti dager lang konferanse som startet 23. oktober. Delegater fra 186 medlemsland møtes til diskusjoner, og omkring 80 ministre ventes til forhandlingene i dag og i morgen.


Trer i kraft
UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, forventer at Kyotoprotokollen vil tre i kraft tidlig i 2003, det uttalte en FN-tjenestemann og tyske myndigheter til Inter Press Service den 17. oktober.

Per i dag har 96 land ratifisert avtalen, deriblant industriland som dekker 37,4 % av 1990-utslippene. Russland og flere andre land forventes å ratifisere i nær fremtid, noe som medfører at 55 %-grensen overskrides, jf. artikkel 25 i Kytotoprotokollen.

COP 8
Konferansen i New Delhi omhandler flere sentrale og omdiskuterte punkter i Kyotoprotokollen. COP 8 skal sette søkelyset på ren teknologi, tilpasning og nasjonale tiltak for å redusere utslippene.

Det vil bl.a. diskuteres viktige spørsmål i forhold til utviklingslandene. For eksempel hvordan disse landene skal få bedre tilgang til ny teknologi som reduserer utslipp av klimagasser, hvordan utviklingslandene skal kunne håndtere de ventede konsekvensene av klimaendringer og retningslinjer for bruk av økonomiske mekanismer.

Innen protokollen trer i kraft vil utviklingslandene ha mindre enn 10 år på å innfri sine Kyoto-forpliktelser. Det store spørsmålet nå er hvilke praktiske tiltak disse landene og de landene som velger å stå utenfor Kyoto gjør for å redusere sine respektive utslipp, uttalte Joke Waller-Hunter, Executive Secretary i UNFCCC, i en pressemelding fra UNFCC.

I sin åpningstale sa Joke Waller-Hunter at COP 8 vil markere overgangen fra forhandlinger til implementering – Marrakesh Akkordene må nå medføre handling av alle aktører på nasjonalt nivå, støttet av et internasjonalt samarbeid, og i tråd med prinsippet om felles, men differensiert ansvar.

Grønn utviklingsmekanisme, CDM
Et særlig hett tema under konferansen i New Delhi vil bli Grønn utviklingsmekanisme. Etter planen skal konferansen vedta regler for bruk av det svært omstridte virkemiddelet Grønn utviklingsmekanisme, og, etter Bellonas mening, forhåpentligvis utelukke all bruk av karbonsluk i denne sammenheng.

Nasjonale rapporter
Et annet nøkkelpunkt i klimaforhandlingene i New Delhi relateres til den nasjonale rapporteringen. Det skal bestemmes hvordan denne skal struktureres, gjennomarbeides, vurderes og analysere spesielt med hensyn på innfrielse av forpliktelsene i Kyotoprotokollen og hvordan potensielle problemer skal identifiseres, hva den skal inneholde, rapporteringens regelmessighet og hvordan rapporteringen skal følges opp.

Enighet?
Klimaforhandlingene i New Delhi skal ende opp med en deklarasjon. Foreløpig virker det som det er stor uenighet blant deltakerne om dens innhold på de fleste områdene som har vært debattert.

Utkastet til deklarasjon er i følge Outlook India nå offentlig og åpen for innspill og modifikasjoner. Spesielt er det ønskelig med kommentarer fra utviklingslandene og Kina, deretter ønskes deklarasjonen kommentert av EU, USA og Canada.

Det gjenstår å se om denne deklarasjonene vil gjenspeile ønsket om at COP 8 virkelig vil markere overgangen fra forhandlinger til implementering, samt hva den vil inneholde av føringer etter 2012.