Nyheter

Mindre forurensende vedfyring i Oslo

Publiseringsdato: 12. januar, 2004

Skrevet av: Gunnar Grini

Miljøbyråd Petter N. Myhre i Oslo lover tilskudd til de 1000 første som skifter ut sin gamle vedovn med en ny som forurenser mindre. Målet er mindre svevestøv og renere Osloluft. Bellona støtter tiltaket, men etterlyser en utvidelse av ordningen.

Tilskuddsordningen gjelder fra og med 1. januar i år og gis gjennom Enøkbedriften. Beløpet på 3000 kroner tilsvarer en dobling fra i fjor. For å motta tilskuddet kreves det at man leverer sin gamle ovn hos en forhandler.

I den nye Klima- og Energihandlingspakken for Osloregionen regner man med at et slikt tiltak vil gi lokal miljøgevinst fordi de nye rentbrennende ovnene gir seks ganger så lavt partikkelutslipp som gamle, og fører dermed til bedre luftkvalitet. Hver utskiftning vil dessuten gi en energibesparelse på 30 prosent for forbrukeren. SFT vurderer utslipp fra vedfyring som et vesentlig miljøproblem i de store byene.

Stort potensiale for reduksjon av svevestøv
Fra 1998 har det vært et krav om at alle nye ovner skal være rentbrennende. I 2002 hadde slike ovner 18 prosent av det totale vedforbruket i Norge. Likevel var 882 000 ovner med gammel teknologi i bruk vinteren 2001/2002. Statistisk sentralbyrå (SSB) regner med at det i Oslo eksisterer 96 000 boliger med ovn eller peis, hvorav 75 000 er aktive. Av disse var kun 8000 nye rentbrennende modeller i 2002. Statistisk sentralbyrå regner med at de rentbrennende ovnene, som står 20 prosent av vedforbruket, kun bidrar til fire prosent av utslippene av svevestøv. Beregninger fra SSB viser også at dersom alle gamle, forurensende ovner hadde blitt byttet ut med nye rentbrennende, ville svevestøvutslippene i Oslo blir redusert med hele 70 prosent. Og det er et slikt mål man forsøker å jobbe mot ved å forbedre tilskuddsordningen.

Bellona etterlyser ytterligere tiltak
Miljøbyråd i Oslo Petter N. Myhre sier i VG 07.01.04 at trafikk og vedfyring de største kildene til forurensing med svevestøv i Oslo om vinteren. Svevestøvet merkes spesielt på kalde, vindstille dager, og når flere boligene i et byområde fyrer med ved samtidig.

Bellona er positive til tiltaket men mener det bør gjelde alle som vil skifte ut sine gamle vedovner, og ikke bare de 1000 første. Utskiftningskostnaden er i Klima- og Energihandlingspakken for Oslo beregnet til 12 000 kroner per ovn. Det gjenstår derfor å se hvorvidt et tilskudd på 3000 kroner er nok til å gi Osloborgere et incentiv til å skifte ut sine gamle vedovner.

Bellona etterlyser også tilskuddsordninger for å installere piperensere, noe som vil bedre luftkvaliteten ytterligere og åpner opp for rensing av flere ovner samtidig i ett pipeløp. Støtteordninger for å montere etterbrenner i ovnen og bedre informasjon til forbrukere om potensialet for energisparing og miljøgevinst, må også på plass.

Det private firmaet APP Domestic Air Pollution Control As har de siste årene engasjert seg i å utvikle en renseløsning for røykgass. Tidsperspektivet for utviklingen og uttestingen er opplyst å være to til fire år. SFT anbefaler nå at staten støtter prosjektet, for å få fortgang i prosessen.

Innlemming i Klima- og Energihandlingspakken for Osloregionen
I Klima- og Energihandlingspakken for Osloregionen nevnes tiltaket i forbindelse med reduksjon av stasjonær energi, det vil si energibruk i bygninger. Handlingspakken tar sikte på en reduksjon både i energibruk og utslipp av klimagasser i henhold til Norges Kyoto-forpliktelser, og anbefaler en rekke tiltak innenfor områdene stasjonær energi, transport og avfallshåndtering. Utskifting av vedovner inngår imidlertid ikke i anbefalt handlingspakke. Bellona synes det er positivt at tiltaket nå allikevel gjennomføres og anbefaler at en utvidet tilskuddsordning inkluderes i handlingspakken sammen med støtteordninger for montering av piperensere og etterbrennere.

Bellona har forsøkt å få tak i miljøbyråd Myhre for kommentar på våre synspunkter, men så langt har vi ikke lykkes i dette.