Nyheter

Brende oppmoda FN om å starte ”eit tiår med implementering”

Miljøverndepartementet / Kristine Nyborg

Publiseringsdato: 30. april, 2004

Skrevet av: Hanne Bakke

Å nå måla for drikkevatn og sanitærtilhøve er vanskeleg, men mogeleg, meiner miljøvenrminister Børge Brende og leiaren for FN sitt miljøprogram, UNEP, Klaus Töpfer.

FN sin kommisjon for bærekraftig utvikling:

FN sin kommisjon for bærekraftig utvikling – CSD 12 har frå 14. til 30. april hatt møte i New York og har samla rundt 90 ministrar av ulik nasjonalitet. I løpet av denne tida har ein m.a. gjort opp status for korleis ein ligg ann i høve til å oppnå måla som vart sette i 2002.

Det er ingen lystig situasjon vi ser i dag; meir en ein milliard menneske manglar tilgang til trygt drikkevatn og minst 2,4 milliardar manglar tilgang til grunnleggande sanitærløysingar. Vert ikkje noko gjort vil ein tredel av verdas befolkning bu i omåde med vatnmangel innan 2025. Denne situasjonen gjer det også vanskeleg å oppnå mål på andre område som fattigdom, svolt og miljø.

Men ting skjer, og m.a har EU bevilga 50 millionar Euro til Chad. Desse pengane gjer det mogeleg for Chad å implementere sin vatnpolitikk som vi gje trygt dikkevatn til over 2200 landsbyar.

– Vi treng å nyttegjere oss av den teknologi som er tilgjengeleg, vi treng finansiering og vi treng politisk vilje, skriv Brende og Töpfer i ein artikkel på CSD 12 sin siste dag. Dei meiner også at trygge og tilstrekkelege vasskjelder kan danne grunnlag for ein moderne fredspolitikk.

Børge Brende heldt, i kraft av å ha vervet som formann, også opningstalen då ministerdelen av samlinga starta onsdag 28. april.

– Det internasjonale samfunnet er ikkje i rute for å nå dei globale måla for vatn, sanitær og butilhøve. Innsatsen må styrkast monnaleg, sa Brende i opningstalen. Miljøvernministeren sa vidare at dei tidfesta måla er konkrete og realistiske, og mogelege å gjennomføre om innsatsen vert trappa opp.

– I alt for mange år har vi ikkje vist nok handelkraft. No må vi gjere vårt for å få til ei endring, la oss saman byrje eit tiår med implementering, sa Brende.

Vert måla som vart sette i 2002 nådd får 1,6 milliardar menneske reint drikkevatn, og 2 milliardar menneske tilgang til grunnleggande sanitærløysingar innan 2015. Innan 2020 skal levevilkåra til heile 100 millionar menneske som bur i slumliknande tilhøve betrast.