Nyheter

Kvotelovforslag med mangler

Publiseringsdato: 16. august, 2004

Flere og mer effektive virkemidler ved innføringen av et kvotehandelssystem, spesifikt utslippstak og en helhetlig klimapolitikk er noe av det Bellona etterlyser i sin høringsuttalelse til forslag til lov om kvotehandel med klimagasser.

Bellona har lenge vært skeptisk til å benytte omsettbare utslippskvoter som eneste virkemiddel i klimapolitikken. Men vi ser samtidig at et kvotesystem etter all sannsynlighet vil bli en realitet, ikke minst som et resultat av Norges deltakelse i EØS-samarbeidet. Vår hensikt med å påpeke svakhetene ved kvoter som virkemiddel er derfor først og fremst å fremheve behovet for ytterligere virkemidler, også innenfor sektorer med kvoteplikt. Bellona mener virkemidlene må utformes etter følgende kriterier:

Effektive og målbare:
– Enkelt, oversiktlig, kontrollerbart system med konsekvent håndhevelse

Langsiktig kostnadseffektive
– Tar hensyn til en langsiktig tilpasning der vi må være forberedt på stadig strengere forpliktelser
– Investeringene må være langsiktige og ikke binde oss opp til unødvendige høye utslipp i lang tid
– Ikke ekskluderende for ytterligere tiltak

Teknologisk og sosialt gjennomførbare
– Utnytter drivkreftende i de økonomiske systemene

Internasjonalt fundert og globalt nyttige
– Teknologidrivende -> gir global nytte
– Å være i fremste rekke miljøteknologisk
– Teknologiutvikling som kan utløse betydelige utslippsreduksjoner lønnsomt
– Incentiver for å implementere ”sprang-teknologi”

Bellona mener også det er viktig at virkemidlene ikke bare bidrar til å bremse bruken av forurensende energibærere, men faktisk bidrar til å fremme rene energibærere. Det er også viktig at prinsippene som nedfelles i loven kan danne grunnlag for en helhetlig og effektiv klimapolitikk. Til dette formålet er forslaget til kvotelov utilstrekkelig.

Når det gjelder fastsetting av det samlede antall kvoter skal dette i følge forslaget til kvotelov gjøres av Regjeringen, med utgangspunkt i internasjonale forpliktelser, utslippsutviklingen i Norge m.m. Bellona mener det er uheldig at hverken høringsinstanser eller Stortinget gis anledning til å vurdere et konkret utslippstak. Bellona mener Regjeringen bør inkludere et spesifikt utslippstak i lovforslaget. Som et minimumskrav må dette taket innebære en nedtrapping av utslippene som bringer sektorene i kvotesystemet ned mot sin andel av Norges Kyoto-forpliktelser.

Når det gjelder kjøp av kvoter i utlandet mener Bellona at avklaringer vedrørende bruk av fleksible mekanismer som handel med utslippskvoter over landegrensene og gjennomføring av tiltak i andre land er sentrale klimapolitiske spørsmål, som bør være gjenstand for høring og behandling i stortinget. Bellona mener adgangen til bruk av slike mekanismer må være begrenset til å supplere tiltak innenlands.

Les hele Høring av forslag til lov om kvotehandel med klimagasser.